Põhjavee seire

Tutvustus

Põhjavee seire allprogrammi kuuluvad järgmised seireprojektid:

Varasematel aastatel on allprogrammi raames läbi viidud ka põhjavee kvaliteedi seiret endistel sõjaväealadel, Kirde-Eesti tööstuspiirkonna põhjavee orgaaniliste ühendite seiret jm. Seireprojektide nimekiri on aja jooksul muutunud,  osa projekte on kas ajutiselt peatatud või lõpetatud.

Eesmärgid

Põhjavee riiklik seire on ellu kutsutud Eesti põhjaveevarude määramiseks ning põhjavee kvaliteedi hindamiseks. Kogutud andmete põhjal on võimalik planeerida põhjavee säästlikku tarbimist, ennetamaks varude ammendumist, ning hinnata põhjavee kvaliteeti ja sobivust joogiveeks. Samuti võimaldavad seireprogrammi raames läbiviidavad uuringud kindlaks teha reostuskoldeid, hinnata reostatud ja reostusohtlike piirkondade põhjavee seisundit ning vastavalt tulemustele planeerida kaitsemeetmete rakendamist. Nende eesmärkide saavutamiseks on põhjaveeseire allprogrammile antud järgmised ülesanded:

Rahvusvaheline koostöö

Põhjavee kvaliteedi ja selle vastavuse jälgimine kasutusotstarbelistele nõuetele, mis on sätestatud järgmiste direktiivide ja standarditega:

2015. a. uuendati riikliku keskkonnaseire programmi põhjavee seire allprogrammi. Uuendatud allprogramm ja selle lisad on toodud allpool.

scroll back to top

Prindi

Aruanded :

» Nitraaditundliku ala põhjavee seire 2017. a.

» Nitraaditundliku ala põhjavee seire 2016. a.

» Nitraaditundliku ala põhjavee seire 2015. a.

2012-2015.a. aruandlusperioodi tulemuste võrdlemisel eelmise aruandlusperioodi (2008-2011) tulemustega, on nitraadide sisaldus kasvanud 43% seirepunktide vees. 2012-2015 perioodil leiti...

» Nitraaditundliku ala põhjavee seire 2014. a.

» Nitraaditundliku ala põhjavee seire 2013. a.

» Nitraaditundliku ala põhjavee seire 2012. a.

Kokkuvõte2012. aastal analüüsiti NTA põhjaveeproovides NO3- ja NH4+ sisaldusi, proovivõtul mõõdeti põhjavee elektrijuhtivus, temperatuur, pH ja O2 sisaldus. Nitraaditundliku ala...

» Nitraaditundliku ala põhjavee seire 2011. a.

Kokkuvõte2011. aastal analüüsiti NTA põhjaveeproovides NO3- ja NH4+ sisaldusi, proovivõtul mõõdeti põhjavee elektrijuhtivus, temperatuur, pH ja O2 sisaldus. Nitraaditundliku ala...

» Nitraaditundliku ala põhjavee seire 2010. a.

KokkuvõteNitraaditundliku ala põhjavee seire viidi läbi vastavalt tööülesandele. Neljakordse põhiseirevõrgu punktidest võeti 2010. aastal kokku 212 põhjaveeproovi (139 Pandiverest ja 73...

» Nitraaditundliku ala põhjavee seire 2009. a.

KokkuvõteAdavere-PõltsamaaNitraaditundliku ala põhjavee kvaliteedi seire raames võeti 2009. aastal kokku 95 veeproovi, milledest määrati temperatuur, O2, pH, elektrijuhtivus, NH4+, NO3-, Cl- ja...

» Nitraaditundliku ala põhjavee seire 2008. a.

KokkuvõtePõltsamaa/Adavere nitraaditundlik ala2008. aasta septembris viidi kontrollseire läbi Põltsamaa-Adavere nitraaditundlikule alale jäävas 68 erinevas kaevus. Määratavateks...

» Nitraaditundliku ala põhjavee seire 2007. a.

Kokkuvõte2007. aastal analüüsiti põhjaveeproovides NO3-, NH4+, Cl- sisaldust. elektrijuhtivust, temperatuuri, pH-d ja hapnikusisaldust. Kokku võeti 2007. aastal põhiseirevõrgu punktidest 134...

» Nitraaditundliku ala põhjavee seire 2006. a.

Kokkuvõte2006. aastal koguti nitraaditundliku ala Pandivere piirkonnas 75 proovi põhjaveeanalüüside tegemiseks. Lisaks võeti 67 proovi eeldatavalt kõrgenenud lämmastikusisaldusega...

» Nitraaditundliku ala põhjavee seire 2005. a.

Kokkuvõte2005. aasta kontrollseirealadel (Ambla, Albu, Väike-Maarja ja Tamsalu valla aladel) oli lämmastikuühendite piirsisaldusi ületatud 17 kaevus (105 vaadeldud kaevust), vaid nitraatiooni...

» Nitraaditundliku ala põhjavee seire 2004. a.

KokkuvõteAdavere-Põltsamaa piirkonna põhjavee kvaliteedi seireNitraaditundliku ala põhjavee kvaliteedi seire raames võeti 2004 aastal kokku 137 veeproovi, millest määrati elektrijuhtivus,...

» Nitraaditundliku ala põhjavee seire 2003. a.

KokkuvõteNitraaditundliku ala põhjavee kvaliteedi seireNitraaditundliku ala Adavere piirkonna põhjaveeseire raames võeti 2003. aastal kokku 145 veeproovi, millest määrati elektrijuhtivus ning...

» Nitraaditundliku ala põhjavee seire 2002. a.

KokkuvõteAdavere-Põltsamaa piirkonna põhjavee kvaliteedi seire2001. aastal Adavere ja Põltsamaa piirkonnas läbi viidud põllumajanduslike punktreostusallikate ülevaatuse tulemusena valiti...

» Nitraaditundliku ala põhjavee seire 2001. a.

Aruanded 

» Nitraaditundliku ala põhjavee seire 2000. a.

Kokkuvõte2000. aasta augustis võeti vaatlusaluse piirkonna majapidamiste salv- ja puurkaevudest 103 veeproovi (45 Adavere ja 58 Esku ümbrusest). Võetud proovidest määrati ammoonium-, nitrit-,...

» Nitraaditundliku ala põhjavee seire 1999. a.

Aruanded 

» Nitraaditundliku ala põhjavee seire 1998. a.

Kokkuvõte1998. aastal võeti Adavere ja Esku piirkonna majapidamiste salv- ja puurkaevudest 102 veeproovi (43 Adavere ja 59 Esku ümbrusest). Võetud proovidest määrati ammoonium-, nitrit-,...

» Nitraaditundliku ala põhjavee seire 1997. a.

Kokkuvõte1997. aastal võeti Adavere ja Esku piirkonna majapidamiste salv- ja puurkaevudest kokku 100 veeproovi. Võetud proovidest määrati ammoonium-, nitrit-, nitraat-, kloriid- ja...

» Nitraaditundliku ala põhjavee seire 1996. a.

Kokkuvõte1996. aastal võttis Lõuna-Eesti Keskkonnakaitse Labor Adavere ja Esku piirkonna majapidamiste salv- ja puurkaevudest 102 veeproovi. Adavere Riigimajandi territooriumil võeti proove 45...

» Nitraaditundliku ala põhjavee seire 1995. a.

Kokkuvõte1995. aasta nitraaditundliku ala põhjavee seire käigus võeti veeproove Adavere ja Esku piirkonna ning Ülenurme piirkonna kaevudest. Adavere ja Esku piirkonnas võeti proove 100 kaevust....

» Nitraaditundliku ala põhjavee seire

Allprogrammi tutvustusNitraaditundlik ala paikneb vähekaitstud põhjaveega aladel. Selle piirkonna veevarustuse allikaks olev siluri-ordoviitsiumi veekompleks, mis koosneb mitmesugustest...