Avamere seire

Tutvustus

Avamere seire üldeesmärk on inimtegevuse poolt Läänemere keskkonnale ja elustikule avaldatava mõju kindlaks tegemine ja selle ulatuse määramine looduslike muutuste kontekstis. Avamere seire katab mereala, mis jääb rannikuvee välimisest piirist Eesti majandusvööndi välispiirini ning selle raames kogutakse andmeid merevee füüsikalis-keemiliste ja hüdrobioloogiliste näitajate kohta, et hinnata Eesti mereala seisundit merestrateegia raamdirektiivi ja veepoliitika raamdirektiivi nõuete kohaselt ning Läänemere kui terviku seisundit HELCOM koostöö raames.

Seireprogrammi täitmisel kogutud andmete analüüs võimaldab hinnata merekeskkonna seisundit ja keskkonnaalaste sihtide saavutamist eelkõige eutrofeerumise valdkonnas, annab informatsiooni bioloogilise mitmekesisuse, hapnikuvaeste alade ulatuse, võõrliikide ja toiduvõrgustike kohta Eesti territoriaalmeres ja majandusvööndis. Kogutud andmete põhjal on võimalik hinnata Läänemere seisundit Eesti majandusvööndis, meie merealade seisundi mõjutatust piiriüleselt ja avamere poolt, sh erinevatest mere füüsikalistest protsessidest tulenevat mõju rannikumere veekogumitele.

Avamere seire raames seiratavad kvaliteedielemendid lähtuvad merestrateegia raamdirektiivi hea keskkonnaseisundi piiritlemise kvalitatiivsetest tunnustest ning HELCOM seire- ja hindamisstrateegiast. Detailselt avamere seire, selle seiresagedus ja näitajad on kirjeldatud mereseire allprogrammis ja selle lisades.
scroll back to top

Prindi

Aruanded :

» Avamere seire 2016. a.

» Avamere seire 2015. a.

» Avamere seire 2014. a.

» Avamere seire 2013. a.