Põhjaveekogumite seire

Alaprogrammi tutvustus

Põhjaveekogumite seire (kasutatud ka nimetusi fooniseire ja põhjavee tugivõrgu seire) kuulub ühe alaprogrammina põhjavee seire allprogrammi. Põhjavee seisundi muutusi jälgitakse riiklikul vaatlusvõrgul, mis on koostatud vastavalt vee raamdirektiivi nõudmistele ja katab Eesti erinevad põhjavee veekogumid. Põhjaveekogumite seire eesmärgiks on põhjavee keemilise seisundi ja kvantitatiivse seisundi määramine ja muutuste jälgimine. Veetaset mõõdetakse 251 vaatlusjaamas, põhjavee kvaliteedi määramiseks võetakse proove 179 jaamast. Tulenevalt hüdrogeoloogilistest tingimustest ja keskkonnakaitseliste probleemide esinemise erinevustest piirkonniti on vaatlusjaamade jaotus Eesti territooriumil ebaühtlane. Seirevõrgu tihedus on suurem kõrge tehnogeense mõjutatusega Tallinna ja Ida-Virumaa vaatluspiirkonnas. Suhteliselt hõreda asustusega ja põhjavee looduslähedase seisundiga Lõuna- ja Lääne-Eestis on seirevõrgustik hõredam.

Lepingulisel alusel töötavatel kohalikel vaatlejatel on veetaseme mõõtmise vahendiks mehaaniline veetasememõõtur. Veetaseme sügavust loetakse mõõtelindi markeri kohalt täpsusega 1 cm. Tarbepuurkaevudes, mis on kohaldatud ka vaatluskaevudeks, mõõdetakse veetaset standardse elektrilise veemõõturiga. Veetaseme andmed esitatakse meetrites maapinnast, juurde lisatakse maapinna absoluutne kõrgus vaatluskaevu suudme juures. Veetaseme seireandmete töötlemisel määratakse järgmised parameetrid:

• kuu ja aasta keskmine veetase
• kuu ja aasta madalaim ja kõrgeim veetase
• aastane veetaseme kõikumise amplituud

Osad vaatluskaevudest on varustatud automaatmõõteseadetega, mis mõõdavad veetaset pidevalt ning edastavad tulemused üle Interneti otse andmebaasi.

Põhjavee kvalitatiivse seire raames määratakse põhjaveeproovidest 1 kord aastas järgmised füüsikalis-keemilised näitajad: NH4+, NO2-, NO3-, Na+, K+, Ca2+, Mg, Fe2+, Feüld, Cl-, SO42-, HCO3- ja PHT. Proovivõtu ajal määratakse väljas põhjavee O2-sisaldus, elektrijuhtivus ja pH. Kokkulepitud seirejaamades võetakse proove fluori (F) sisalduse määramiseks. Maapinnalähedastes veekihtides analüüsitakse põhjavett ohtlike saasteainete (trikloroeteen, tetrakloroeteen, 1-aluselised fenoolid, naftasaadused, benseen ja PAH) sisalduse määramiseks. Keemiliste näitajate valim ja seirejaamade paiknemine ning arv, kus neid määratakse, võib aastate lõikes erineda. Seirejaamad ja näitajate valim määratakse kindlaks igal aastal riikliku keskkonnaseire teostamise lepingu sõlmimise raames (tuuakse ära lähteülesandes).

Seiretöö tegemisel lähtutakse seadusandlikest aktidest (veeseadus, keskkonnaseire seadus, keskkonnaregistri seadus, keskkonnaministri 06.05.2002 määrus nr 30 "Proovivõtumeetodid", 29.12.2009 määrus nr 75 ja 06.04.2011 määrus nr 25 "Nõuded vesikonna veeseireprogrammide kohta"), veepoliitika raamdirektiivist (2000/60/EÜ) ja selle seirejuhisest ning põhjaveekaitse direktiivist (2006/118/EÜ). Põhjaveekogumi keemilise seisundiklassi hindamisel lähtutakse keskkonnaministri 29. detsembri 2009. a määruses nr 75 toodud kvaliteedinäitajate väärtustest.

Põhjaveekogumite seire vastutavaks täitjaks on OÜ Eesti Geoloogiakeskus.
(allikas: riikliku keskkonnaseire programmi põhjaveeseire allprogrammi põhjaveekogumite seire aastaaruanded 1996, 2003-2012, OÜ Eesti Geoloogiakeskus)


scroll back to top

Prindi

Aruanded :

» Põhjaveekogumite seire 2017. a.

» Põhjaveekogumite seire 2016. a.

Põhjaveetaseme seirekavva kuulub 257 vaatluskaevu, millel mõõdeti põhjaveetaset regulaarselt 247 vaatluskaevul seire sagedusega üks kord aastas kuni üks kord kuus (käsitsi mõõtmised) või...

» Põhjaveekogumite seire 2015. a.

Põhjaveetaset mõõdeti 2015. a. regulaarselt 243 vaatluskaevul seire sagedusega üks kord kuus või toimusid veetaseme automaatmõõtmised. Automaatandurid on reguleeritud mõõtma veetaset kaheksa...

» Põhjaveekogumite seire 2014. a.

Aruanne annab ülevaate Eesti põhjavee seisundist 2014. aastal. Põhjavee kvantitatiivse seisundi iseloomustus põhineb hüdrogeoloogilisel tugivaatlusvõrgul, mis töövõtulepingu sõlmimise ajal...

» Põhjaveekogumite seire 2013. a.

Aasta keskmine põhjaveetase oli aktiivse veevahetuse vöös 0,1 - 0,9 meetri võrra madalam eelmise aasta keskmisest ja 0,1 - 0,5 meetri võrra madalam pikaajalise vaatlusrea keskmisest.

» Põhjaveekogumite seire 2012. a.

KokkuvõteAruanne annab ülevaate Eesti põhjavee seisundist 2012. aastal. Põhjaveetaset mõõdeti 254 vaatluskaevul. Põhjavee keemilise koostise muutuste jälgimiseks võeti veeproove järgnevalt:...

» Põhjaveekogumite seire 2011. a.

KokkuvõteAruanne annab ülevaate Eesti põhjavee seisundist 2011. aastal. Põhjavee kvantitatiivse seisundi iseloomustus põhineb hüdrogeoloogilisel tugivaatlusvõrgul, mis on jagatud 15...

» Põhjavee tugivõrgu seire 2010. a.

KokkuvõteAruanne annab ülevaate Eesti põhjavee seisundist 2010. aastal. Põhjavee kvantitatiivse ja kvalitatiivse seisundi iseloomustus põhineb hüdrogeoloogilisel tugivaatlusvõrgul. 2010....

» Põhjavee tugivõrgu seire 2009. a.

KokkuvõteAruanne annab ülevaate Eesti põhjavee seisundist 2009. aastal. Põhjavee kvantitatiivse seisundi iseloomustus põhineb hüdrogeoloogilisel tugivaatlusvõrgul, mis on jagatud 15...

» Põhjavee tugivõrgu seire 2008. a.

KokkuvõteAruanne annab ülevaate Eesti põhjavee seisundist 2008. aastal. Põhjavee kvantitatiivse seisundi iseloomustus põhineb hüdrogeoloogilisel tugivaatlusvõrgul, mis on jagatud vastavalt...

» Põhjavee tugivõrgu seire 2007. a.

Kokkuvõte2007. aasta oli maapinnalähedaste põhjaveekogumite seisundile soodne, kuna esines piisavalt sademeid. Esimeses kvartalis oli maapinnalähedase põhjavee (pinnasevee) tase enamikus Eesti...

» Põhjavee tugivõrgu seire 2006. a.

KokkuvõteVastavalt veepoliitika raamdirektiivile peab iga liikmesriik jälgima põhjavee kvantitatiivset ja kvalitatiivset seisundit ning kujundama selle tarbeks seirevõrgustiku, mis võimaldaks...

» Põhjavee tugivõrgu seire 2005. a.

Kokkuvõte2005. aastal olid ilmastikutingimused põhjaveevaru täienemise seisukohalt soodsad. Põhjaveetase aktiivse veevahetuse vöös oli 2005. aastal enamikus Eesti piirkondades 0,1–0,7 m...

» Põhjavee tugivõrgu seire 2004. a.

Kokkuvõte2004. aasta põhjavee tugivõrgu seire tulemused näitavad, et looduslähedastes tingimustes oli aktiivse veevahetuse vöös põhjaveetase enamikus Eesti piirkondades 0,1–0,7 m kõrgem...

» Põhjavee tugivõrgu seire 2003. a.

KokkuvõtePõhjaveetaset mõõdeti 2003. aastal 272 vaatluskaevul sagedusega 3–5 korda kuus maapinnalähedastes veekihtides ja üks kord kuus sügavates veekihtides. Episoodilisi vaatlusi tehti 46...

» Põhjavee tugivõrgu seire 2002. a.

KokkuvõtePõhjaveetaset mõõdeti 2002. aastal 333 vaatluskaevul sagedusega 3–5 korda kuus maapinnalähedastes veekihtides ja üks kord kuus sügavates veekihtides. Põhjavee keemilise koostise...

» Põhjavee tugivõrgu seire 2001. a.

KokkuvõtePõhjavee kvantitatiivse seisundi iseloomustus põhineb 80 vaatluspostist koosneval hüdrogeoloogilisel tugivaatlusvõrgul, mis on jagatud vastavalt erinevatele hüdrogeoloogilistele...

» Põhjavee tugivõrgu seire 2000. a.

KokkuvõtePõhjavee kvantitatiivse seisundi iseloomustus põhineb 80 vaatluspostist koosneval hüdrogeoloogilisel tugivaatlusvõrgul, mis on jagatud vastavalt erinevatele hüdrogeoloogilistele...

» Põhjavee tugivõrgu seire 1999. a.

KokkuvõtePõhjavee seisundi muutusi 1999. aastal jälgiti riiklikul tugivaatlusvõrgul, mis koosneb seitsmest erinevate hüdrogeoloogiliste tingimuste, tehnogeensete tegurite ning koormusega...

» Põhjavee tugivõrgu seire 1998. a.

Kokkuvõte1998. aastal viis OÜ Pärnu Keskkonnauuringud puurkaevude vee kvaliteedi jälgimist läbi neljas vaatluspuurkaevus ja seitsmes tarbepuurkaevus. Kokku teostati 20 analüüsi....

» Põhjavee tugivõrgu seire 1997. a.

Kokkuvõte

» Põhjavee tugivõrgu seire 1996. a.

KokkuvõtePõhjavee seire alamprogrammi raames jälgiti 1996. aastal põhjavee seisundi muutusi 409 vaatluskaevul, sh 373 vaatluskaevus mõõdeti veetaset, 163 vaatluskaevust võeti kokku 249...