Põlendike kooslused

Alamprogrammi tutvustus

Põlengualade seires hinnatakse 2006. aastal põlenud alade soontaimede, seenestiku, sammalde ja putukakooslusi. Seire on toimunud alates 2008. aastast. Seire toimub Agusalu LKA, Mähuste MKA, Karula Rahvuspargi, Kurtna MKA ja Põhja-Kõrvemaa LKA põlengualadel. Seirealad on valitud nii, et samadel aladel oleks võimalik vaadelda erinevaid näitajaid.

Taimestiku seire käigus määratakse igal ette antud põlenud eraldisel, võimalikult ühetaolises koosluses nn. kindelpunkt selle koordinaadid. Igas kindelpunktis täidetakse seireankeet ja koostatakse täielik soontaimede liiginimekiri. Põlenguala struktuuri ja looduskeskkonna seisundi visuaalseks fikseerimiseks pildistatakse seireala kindelpunktist nelja põhi-ilmakaare suunas. Vastutav täitja Rein Kalamees.

Seente seiret teostati kolmes etapis – kevadperioodil: ajavahemikus 26. apr. – 29. mai (va Agusalu MKA-l), varasügisel: 5–11 sept. ja hilissügisel: 22–24. okt 2008. Püsiprooviruutudel registreeriti makroseente viljakehad. Kaasa koguti kohapeal mittemääratavad seened, mille liigiline kuuluvus tehti hiljem kindlaks laboris mikroskoobi kaasabil. Vastutav täitja Kadri Põldmaa Tartu Ülikoolist.

Sammalde esmaseire toimus 2010. aastal, neli aastat peale põlemist. Edaspidi peaks seire toimuma iga viie aasta tagant. Igal alal analüüsitakse samblaid viies 1m2 suuruses maapinnaruudus ning kümnel juhuslikult valitud puidusubstraadil. Nii maapinnaruudud kui ka puidusubstraat tähistatakse numbritega. Seireparameetritest hinnatakse samblaliikide arvukust ja katvust, millest liikide katvust hinnatakse protsentides kogu ruudu pindalast. Vastutav täitja Piret Lõhmus

Seiratavaks putukarühmaks on valitud mardikalised (Coleoptera), kes metoodika kohaselt on sobivaim putukaselts. Seireks sobivate putukarühmade valikul lähtutakse järgmistest asjaoludest:

  1. milliseid putukaid metsade põleng kõige rohkem, ennekõike pikemas perspektiivis, mõjutab;
  2. milliste putukarühmade esindajad on kergemini määratavad ja milliste määramiseks on Eestis olemas spetsialiste;
  3. millisel viisil ja milliste vahenditega on võimalik nende liikide arvukuse muutusi jälgida.

Mardikaliste seiret tehakse mais, juunis, juulis ja augustis kahenädalaste vaatlusperioodidena (kahel korral kuus, kuu keskel ja lõpus). Igasse seirepunkti asetatakse seireperioodiks kolm putukapüünist: üks aken- ja kaks pinnasepüünist. Viimased proovid ühest seirepunktist ja vaatlusperioodist liidetakse. Põlengualade mardikate seire läbiviija on Ilmar Süda

(allikas: riikliku keskkonnaseire programmi eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire allprogrammi põlendike koosluste seire aastaaruanded 2008-2011, Tartu Ülikool)

scroll back to top

Prindi

Aruanded :

» Põlendike kooslused 2015. a.

Põlengualade seire toimub kümnes seirepunktis, mis asuvad 2006. a. ulatuslikel metsapõlengualadel Agusalu LKA, Kurtna MKA ja Põhja-Kõrvemaa LKA-l (pooled põlengujärgse raiega ja pooled...

» Põlendike kooslused 2011. a.

KokkuvõteSeire toimus Agusalu LKA, Kurtna MKA ja Põhja-Kõrvemaa LKA 2006. aasta põlengualadel kokku kümnes seirepunktis. Neist pooled asusid majandamata ja pooled majandatud metsas ehk...

» Põlendike kooslused 2010. a.

KokkuvõtePõlendike sambladSammalde seire käigus leiti kokku 33 samblaliiki. Kõige sagedamateks liikideks olid nii maapinnal kui puidul palu-karusammal (Polytrichum juniperinum), harilik...

» Põlendike kooslused 2009. a.

KokkuvõtePõlendike putukadSeire toimus Agusalu LKA, Kurtna MKA ja Põhja-Kõrvemaa LKA põlengualadel kokku kümnes seirepunktis. Neist pooled asusid majandamata ja pooled majandatud metsas ehk...

» Põlendike kooslused 2008. a.

Kokkuvõte2008. aastal jätkati 2006. aasta metsapõlengute tulemusel kujunenud põlengualade seenestiku seiret. Seeneliikide esinemist püsiprooviruutudel dokumenteeriti Agusalu ja Mähuste...