Kaitsealuste seeneliikide seire

Allprogrammi tutvustus

Eestis on riikliku kaitse all 46 seeneliiki, enamus nendest on oma levila põhja- või lõunapiiril. Kuna käesoleval ajal on loodusteadustes jõutud üldiselt aktsepteeritud arusaamale, et viimase sajandi jooksul on maakera kliima pidevalt soojenenud, ongi seire kontekstis eriti oluline jälgida, mis toimub oma areaali põhja- või lõunapiiril olevate liikidega. Leviala põhjapiiril olevate liikide puhul võib Eesti oludes eeldada levimist põhja poole ning arvukuse tõusu seni liiga külma kliima tõttu kasutamata jäänud ressursside arvel. Leviala lõunapiiril olevate liikide puhul aga peaks eeldatavasti aset leidma areaalide vähenemine ja arvukuse langus. Analüüsides erinevate nõudmistega liikidega toimuvat üheaegselt, on võimalik teha adekvaatseid järeldusi keskkonnas toimuva kohta.

Kaitsealuste seeneliikide seire eesmärgiks on anda ülevaade looduskaitsealuste seeneliikide seisundist, teostades iga-aastase seeneliikide viljakehade isendite arvu loendus, nende seisundi hindamine, kõigi üheksa I kategooria kaitsealuse seeneliigi 26 seirealal, üheksa II kategooria liigi 11 seirealal.

Igal seirealal viiakse vaatlus läbi vähemalt kord aastas enam-vähem kindlal ajal (seene kasvuajal). Selleks et andmerida oleks katkematu toimub seire igal seirealal igal aastal. Seirekäikudel loendatakse seene viljakehade arv antud kasvukohas. Samuti kirjeldatakse liigi kasvukohta – juhul kui nendes on toimunud muutused (lageraie vms.). Kui seirekäikude jooksul leitakse muude kaitsealuste seente viljakehi, siis esitatakse ka need andmed Keskkonnaametile.

Seiret koordineerib MTÜ Puuseen. Lisaks kasutatakse ka amatöörteadlaste ja loodussõprade koordineeritud abi.


scroll back to top

Prindi

Aruanded :

» Kaitsealuste seeneliikide seire 2018. a.

Käesoleva seiretöö lähteülesandeks oli koguda 2018. aasta sügisel välitööde käigus andmeid kaitsealuste seeneliikide kohta ja hinnata nende seisundit järgnevates kasvukohtades: 1) Heimtali...

» Kaitsealuste seeneliikide seire 2016. a.

Käesoleva seiretöö läheteülesandeks oli seire läbiviimine 10 seirealal (Heinassaar, Ontika, Kurisoo, Oandu, Soorinna, Paasvere, Rakvere tammik, Mädapea tammik-puisniit, Raikküla Pakamägi ja...

» Kaitsealuste seeneliikide seire 2015. a.

Käesoleva seiretöö läheteülesanne oli 9 esimese ja 1 teise kaitsekategooria looduskaitsealuse seeneliigi kasvukohtade seire kokku 43 seirealal. Leiti limatünniku, kroonliudiku, poropooriku,...

» Kaitsealuste seeneliikide seire 2014. a.

» Kaitsealuste seeneliikide seire 2013. a.

Seiratud 25 seeneliigist ei leitud seirealadel viljakehi 14 liigil(lõhe-lehtervahelik, taiga-pässik, roosakas tammenääts, must- hundiseenik, mõru kivipuravik, tammepässik, kuldpunane riisikas,...

» Kaitsealuste seeneliikide seire 2012. a.

KokkuvõteSeireprojekti läheteülesanne oli 9 esimese, 9 teise ja 5 kolmanda kategooria looduskaitsealuse seeneliigi ning mitme haruldase, veel kaitseta seeneliikide (taiga-võrkpoorik, nabatorik,...

» Kaitsealuste seeneliikide seire 2011. a.

Kokkuvõte2011. aastal seirati 9 esimese, 8 teise ja 4 kolmanda kategooria kaitsealuste ning mitme haruldase, veel kaitseta seeneliigi leiukohti. Enamasti olid liikide leiukohad teadaolevad kuid...

» Kaitsealuste seeneliikide seire 2010. a.

Kokkuvõte2010. aasta seire käigus uuriti 9 esimese kategooria, 8 teise kategooria ja 5 kolmanda kategooria kaitsealuste seeneliikide ning mitme haruldase veel kaitseta seeneliigi...

» Kaitsealuste seeneliikide seire 2009. a.

KokkuvõteSeireprojekti läheteülesanne oli 9 esimese, 8 teise ja 3 kolmanda kategooria looduskaitsealuse seeneliigi ning ühe haruldase, veel kaitseta seeneliigi (taiga-võrkpooriku) leiukohtade...

» Kaitsealuste seeneliikide seire 2008. a.

Kokkuvõte2008. aasta seire käigus uuriti 9 esimese kategooria, 8 teise kategooria ja 3 kolmanda kategooria kaitsealuste seeneliikide ning ühe haruldase veel kaitseta seeneliigi leiukohti. Enamasti...

» Kaitsealuste seeneliikide seire 2007. a.

Kokkuvõte2007. aastal seirati 9 I kaitsekategooria, 8 II ja 2 III kategooria liigi leiukohti, neist I kategooria omasid kõigil praegu teadaolevatel leiukohtadel. Lisaks võeti kasutusele neli uut...

» Kaitsealuste seeneliikide seire 2006. a.

Kokkuvõte2006. aastal seiratati üheksa I kaitsekategooria seeneliiki 26 leiukohal, lisaks seirati kaheksa II kategooria liigi  28 ja 2 III kategooria liigi kaks leiukohta. Üheksa kaitsealuse...

» Kaitsealuste seeneliikide seire 2005. a.

Kokkuvõte2005. aasta oli esimene aasta Eesti kaitsealuste seeneliikide seires. Seiret teostati 8 esimese kaitsekategooria liigil, 7 teise ja ühele kolmanda kategooria liigil. Seente arenguks...