Keskkonnaseire tasandid

Eesti keskkonnaseire on jagatud kolmeks:

Riiklik keskkonnaseire on riigieelarvest ja rahvusvaheliste koostööprogrammide kaudu finantseeritav seire, mis keskendub vee- ja õhukvaliteedi ning eluslooduse muutuste jälgimisele. Riikliku keskkonnaseire läbiviimise aluseks on riikliku keskkonnaseire programm, mille iga-aastase mahu (seiretööd, seiretööde teostajad ja maksumus) kinnitab keskkonnaminister oma käskkirjaga. Riikliku keskkonnaseire allprogrammide loend ja allprogrammide lühikirjeldus on ära toodud riikliku keskkonnaseire allprogrammide teostamise korras.

Kohaliku omavalitsuse keskkonnaseiret finantseeritakse kohaliku omavalitsuse eelarvest, riigieelarvest sihtotstarbeliste eraldiste kaudu ja/või rahvusvaheliste koostööprogrammide kaudu. Kohaliku omavalitsuse seire tugineb omavalitsuse keskkonnakorralduse kavadele ja võiks eelkõige olla suunatud kohaliku tähtsusega ning piirkonnale iseloomulike keskkonnaprobleemide mõju jälgimisele elukeskkonnale, eluslooduse mitmekesisusele, inimtervisele. Aastal 2012 on kohaliku omavalitsuse seire Eestis nõrgalt arenenud, üksikuid seiretegevusi viiakse läbi suuremates omavalitsustes (Tallinn, Tartu).

Ettevõtted võivad keskkonnaseiret teostada vabatahtlikult oma tarbeks, jälgimaks ettevõtte tegutsemisega kaasnevat keskkonnamõju. Ettevõtted on kohustatud teostama keskkonnaseiret keskkonnalubades või keskkonnaressursi kasutusloas toodud keskkonnanäitajate osas ning lubades ettekirjutatud mahus. Viimasena nimetatud juhul kuuluvad ettevõtte seire andmed avalikustamisele. Oma eelarvest vabatahtlikult tehtud keskkonnaseire tulemusi ettevõtted avalikustama ei pea ja nende tulemusi ei saa kasutada ettevõtte vastu. Ettevõte esitab keskkonnaseire andmed keskkonna- või ressursikasutuse loa andjale, kelleks on Keskkonnaamet. Ettevõtteseire andmed ei ole käesoleval ajal (2012.a. seisuga) avalikkusele piisavalt hästi kättesaadavad.

Riikliku keskkonnaseire puhul lähtutakse seireprogrammide koostamisel sise- ja välisriiklikest seadusandlikest aktidest ning rahvusvaheliste kokkulepetega võetud kohustustest. Kohalik omavalitsus koostab seireprogrammid kohalikest vajadustest lähtuvalt (lokaalsete saasteallikate mõju, kohalikud keskkonnaprobleemid).

Lisainfo:

Merje Muiste. Seiretasandite analüüs allprogrammide lõikes. Ettepanekud kolmetasandilise keskkonnaseire mudeli rakendamiseks. Tartu Ülikool 2004. Riikliku keskkonnaseire tugiprogrammi 2004. aasta koondaruandest Riikliku keskkonnaseire programmi koordinatsioon  ja üldistav analüüs.

scroll back to top

Prindi