Keskkonnaseire eesmärgid

Keskkonnaseire põhieesmärkideks on (keskkonnategurite ning keskkonnaseisundi järjepideva jälgimise ning hindamise kaudu) keskkonnategurite ning -seisundi muutuste prognoosimine väljatöötatud indikaatorite süsteemi ja prognoosimudelite abil.

Keskkonnaseire raames kogutav andmestik on aluseks keskkonnameetmete kavandamisel, elluviimisel ning vajadustekohasel korrigeerimisel. Rahvusvaheliste lepingute alusel tehtavad võrdlusuuringud ning saasteainete kauglevi jälgimine võimaldavad tõhusamat regulatsiooni- ja kaitsemeetmete rakendamist ning korrigeerimist üleilmsel tasemel.

Lisaks tagab keskkonnaseire erinevate sihtgruppide (riigiasutused, kohalik omavalitsus, mittetulundusühingud, ettevõtted, eraisikud) varustamise neile vajaliku informatsiooniga programmide ja planeeringute ning ehitus- või muu tegevuse kavandamiseks, otsustusprotsessides osalemiseks ja tegevuste elluviimiseks.

scroll back to top

Prindi