Keskkonnaseire

Keskkonnaseire all tuleb lähtuvalt keskkonnaseire seadusest mõista keskkonnaseisundi ja seda mõjutavate tegurite järjepidevat jälgimist, mis hõlmab keskkonnavaatlusi ja -analüüse ning vaatlusandmete töötlemist. Keskkonnaseire seadus jaotab keskkonnaseire kolmeks: riiklik keskkonnaseire, ettevõtte keskkonnaseire ja kohalike omavalitsuste keskkonnaseire. Kui räägitakse keskkonnaseire programmist, on mõeldud riiklikku keskkonnaseire programmi - riikliku keskkonnaseire programmi (st läbiviidavate seiretööde loetelu allprogrammide lõikes) ja eelarve kinnitab igal aastal keskkonnaminister oma käskkirjaga ning selle allprogrammide läbiviimine toimub vastavuses riikliku keskkonnaseire allprogrammide teostamise korrale. Ettevõtte seire ja kohaliku omavalitsuse seire jaoks sellised üldised õigusaktid puuduvad, millega kehtestataks ühtne kord ja seiratavate valdkondade valim kogu seiretasandi ulatuses.

Lähtuvalt avaliku teabe seadusest kuulub informatsioon keskkonnaseisundi, keskkonnakahjustuste ja ohtlike keskkonnamõjude kohta avalikustamisele. Riikliku seireprogrammi alusel ning ettevõttele loodusvara kasutusõiguse või saasteloaga määratud mahus teostatud keskkonnaseire andmed kuuluvad avalikustamisele. Juurdepääs keskkonnaseire andmetele ning nende väljastamine ja avalikustamine toimub keskkonnaregistri seaduses sätestatud korras. Keskkonnaseire andmestik kuulub keskkonnaregistri keskkonnaseisundi arvestusse. Keskkonnaregistri seaduse pg 27 kohaselt peab keskkonnaseisundi andmestik võimaldama keskkonnaseisundi tegeliku seisu võrdlust piirnormide, kavandatud keskkonnaseisundit iseloomustavate sihtarvude ja võetud rahvusvaheliste kohustustega. Lisaks peab keskkonnaseisundi andmestik võimaldama loodusressursside kriitilise ja kasutatava mahu määramist või prognoosimist.

See võimaldab kõikidele huvilistele juurdepääsu nende elukeskkonna kvaliteeti ning isiklikku tervist puudutavale teabele looduslike ja inimtegevusest põhjustatud muutuste kohta keskkonnas.
scroll back to top

Prindi