Asute siin: Avaleht Programmid Välisõhu seireVälisõhu seire

Tutvustus

Välisõhu seire allprogrammi on hõlmatud kolme peamise valdkonnana välisõhu kvaliteedi seire, sademete keemia ning raskmetallide sadenemise bioindikatsiooniline hindamine ning jätkuvalt toimuvad õhukvaliteedi kompleksuuringuid Tahkusel. Lisaks riiklikule seirele viivad välisõhu kvaliteedi seiret läbi ka mitmed ettevõtted. Välisõhu seire automaatmõõtejaamade seireandmed on kättesaadavad õhukvaliteedi juhtimissüsteemi kaudu (http://www.ohuseire.ee/).

Välisõhu kvaliteedi hindamist, jälgimist ja seisundi parandamist reguleerib välisõhu kvaliteedi ja Euroopa õhu puhtamaks muutmise direktiiv (2008/50/EÜ), mis koondab 1996. aastal vastu võetud õhukvaliteeti käsitleva raamdirektiivi (96/62/EÜ) ja selle neli tütardirektiivi (1999/30/EÜ, 2000/69/EÜ, 2000/3/EÜ, 2004/107/EÜ). Lisaks lähtutakse seireprogrammide läbiviimisel piiriülese õhusaaste kauglevi konventsiooni ratifitseerimisega võetud kohustustest. Oluline on määrata välisõhu saastetaset, õhusaaste levikusuundi, hinnata kuivsadenemise ja sademetega langevat saastekoormust ning (täiendavate uuringutega) selgitada välja võimalikud saasteallikad. Välisõhu seire tulemused võimaldavad hinnata ka saasteainete emissioonide vähendamiseks ja välisõhu puhtuse tagamiseks rakendatud meetmete tõhusust.

Eesmärgid ja rahvusvaheline koostöö

Välisõhu seire allprogrammi ülesandeks on määrata ning jälgida õhu ning sademete keemilist koostist, vastavust kehtestatud piirnormidele ja nende muutusi eesmärgiga kindlaks teha, prognoosida ja ennetada võimalikku kahjulikku mõju inimeste tervisele, elukeskkonnale, erinevatele rajatistele ning loodusmaastikele ja -kooslustele. Selle eesmärgi saavutamiseks toimub seireprogrammi raames:

  • Euroopa Liidu direktiivide ja rahvusvaheliste konventsioonide nõuete täitmine koos informatsiooni õigeaegse edastamisega määratud organisatsioonidele ja infovõrgustikesse;
  • Pidev saastetaseme registreerimine probleemse õhukvaliteediga linnades (Tallinnas, Tartus, Narvas ning Kohtla-Järvel) ning sealse elanikkonna informeerimine;
  • Saasteainete kauglevi registreerimine piirialadel;
  • Eesti eri piirkondadele õhu kaudu langeva saastekoormuse registreerimine ning vastava informatsiooni avalikustamine;
  • Välisõhu kvaliteedi kompleksne hindamine Tahkuse õhuseirejaamas.

Peamised rahvusvahelised kohustused välisõhu seires on järgmised:scroll back to top

Prindi

Aruanded :

» Välisõhu seire linnades

Alaprogrammi kokkuvõte
  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee