Asute siin: Avaleht Programmid Siseveekogude seireSiseveekogude seire

Tutvustus

Siseveekogude seire allprogrammi võib jagada mitmeti: vee raamdirektiivile vastavalt ülevaate-, operatiiv- ja uurimuslikuks seireks; veekogumite alusel; jõgede ning järvede seireks jne. Sisuliselt jaotub siseveekogusse seire allprogrammis tehtav erinevateks seiretöödeks, kus eraldi on suurjärvede (Peipsi, Võrtsjärv), Narva veehoidla ja väikejärvede seire, samuti jõgede seire, mis hõlmab hüdrokeemilisi, hüdromorfoloogilisi ja hüdrobioloogilisi uuringuid. Lisaks tehakse ka ohtlike ainete seiret nii jõgedel kui järvedel lähtuvalt veemajanduskava veeseireprogrammi nõuetest.

Nii nagu rannikumere seires, nii ka siseveekogude seires on seirejaamad jaotatud ülevaate- ning pidevseirejaamadeks, kus seire toimub erineva sagedusega ning erineb ka määratavate parameetrite loend.

Siseveekogude seiret toetab ka kaugseire komponent - järvede kaldapiirkonna taimestiku (roostike) ulatuse ning vee läbipaistvuse muutuste jälgimine. Lisaks on alaprogrammi raames läbi viidud suurjärvede randade seiret, mille ülesanne oli ülevaate saamine Peipsi ja Võrtsjärve randade muutumisest looduslike tegurite ja inimtegevuse mõjul.

Siseveekogude hüdroloogilise, hüdrokeemilise ja hüdrobioloogilise seire käigus kogutud andmestik võimaldab hinnata Eesti jõgede ja järvede seisundit, jälgida ja prognoosida toimuvaid muutusi ning analüüsida nende põhjuslikke seoseid inimtegevuse ja looduslike protsessidega. Siseveekogude seire eesmärgiks on eelpoolloetletu kaudu juhtida kaitsemeetmete väljatöötamist ning rakendamist veekogude elustiku ning elukeskkonna kaitseks, kindlaks teha ning ennetada võimalikke ohusituatsioone, anda vajalikku taustinformatsiooni veekogudele ja nende lähedusse rajatud või rajatavate ehitiste keskkonnamõju hindamiseks ning majandus- ja puhketegevuse planeerimiseks.

Täpsem info siseveekogude seire allprogrammi raames tehtavatest töödest, seiresagedustest ja määratavatest näitajatest on leitav siseveekogusse seire allprogrammis ja selle lisades.

Rahvusvaheline koostöö

  • ·        HELCOM COMBINE programmi raames Läänemere valgalasse kuuluvate siseveekogude hüdroloogilise ja hüdrokeemilise seire läbiviimine ning andmevahetus;
    ·        andmete edastamine siseveekogude hüdrokeemilise ja bioloogilise seisundi kohta siseveekogude seire ja andmevahetuse Euroopa Keskkonnaagentuuri ja selle liikmete võrgustikku Eionet Water;
    ·        veestatistika andmete edastamine Euroopa Statistikaagentuurile EUROSTAT;
    ·        Eesti Vabariigi valitsuse ja Vene Föderatsiooni valitsuse vahelise piiriveekogude kaitse ja säästliku kasutamise alase koostöö kokkuleppe raames kahe riigi poolte osavõtul piiriveekogude (Narva veehoidla, Peipsi järv) seire ning andmevahetuse teostamine. Piiriveekogude (Peipsi järv, Narva veehoidla) seisundit jälgitakse ka piiriveekogude ja rahvusvaheliste järvede kaitse ja kasutamise konventsiooni raames.
    ·        õhusaaste kauglevi konventsiooni rahvusvahelises seireprogrammis ICP Waters (programmi nõuded) andmeedastus - Ahja: Kiidjärve seirelävendi keemilise seire käigus kogutav andmestik


Lisainfo:

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee