Asute siin: Avaleht Aruanded 2014. aasta aruandlus Siseveekogude seire 2014 Võrtsjärve hüdrokeemiline ja hüdrobioloogiline seire 2014. a.Võrtsjärve hüdrokeemiline ja hüdrobioloogiline seire 2014. a.

Võrtsjärve ökosüsteem on järve suure pindala ja väikese sügavuse tõttu väga tugevasti füüsikaliste tegurite poolt juhitud. Jääkatte vaheldumine jäävaba perioodiga ja suured veetaseme muutused on peamised tegurid, mis kujundavad Võrtsjärves keemiliste ja bioloogiliste näitajate sesoonset käiku. Seetõttu on loomulik, et 2014. aasta pehme talv ning suurveetipu puudumine vähendasid ka mitmete näitajate sesoonset amplituudi, mis ilmneb nende suhteliselt „lamedates“ graafikutes. Nii näiteks puudus pH dünaamikas tavaline talvine madalseis. Sesoonsus avaldus nõrgalt ka vee elektrijuhtivuses, üldaluselisuses ja toiteainete kontsentratsioonides. Hilise jääkatte moodustumise tõttu ei saanud fütoplankton ja muu heljum jaanuaris välja settida ja ka klorofülli kontsentratsioon püsis tavapärasest talvisest seisust märksa kõrgem. Vegetatsiooniperioodil püsis fütoplanktoni hulk keskmise ümber.

Vaatamata madalale veeseisule püsis üldfosfori tase valdavalt allpool pikaajalist keskmist. Ilmselt on üldfosforis viimasel kahel aastakümnel toimunud languse trend mõjunud ka setete fosforisisaldusele, mistõttu setete segamisel enam suurt fosforikogust ei vabane. Võrtsjärve paranevat ökoloogilist seisundit näitab ka madal vee biokeemiline hapnikutarve, mis 2014. a maist novembrini püsis oluliselt allpool pikaajalist keskmist. Ka pikaajalises andmereas näitab biokeemiline hapnikutarve selget vähenemise trendi. Kui varasemad uuringud on näidanud Võrtsjärves madala veetaseme puhul kõrgemaid bakterite arvukusi, siis aasta 2014 on selleski osas erandlik – heterotroofsete bakterite üldarv oli 2014. aastal eelnenud 17 aasta keskmisest väiksem. 12. augustil 2014 üle järve kogutud proovid näitasid mõõdetud näitajate üsna tavapärast horisontaalset jaotust, kus järve muust osast hälbisid kõige enam kaks lõunapoolset Väikese Emajõe mõju all olevat punkti.

Võttes aluseks keskkonnaministri 28. juuli 2009. a määruses nr 44 (Pinnaveekogumite…, 2009) kehtestatud Võrtsjärve seisundiklassidele vastavate kvaliteedinäitajate väärtused ja arvestades looduslike tingimuste mõju järve seisundinäitajatele on Võrtsjärve ökoloogilise seisundi üldhinnang 2014. aastal jätkuvalt “kesine”. Sellise koondhinnagu annavad juuli ja augusti keskmine läbipaistvus, pH ja Chl a ning samade näitajate kümne proovipunkti keskmine augustis. Samas aga on juba mitmete aastate jooksul näha positiivseid suundumusi: aasta keskmine klorofüll a sisaldus, mis paljude aastate jooksul tõusis, näitab alates 2006. aastast languse trendi ning vee üldfosfori ja üldlämmastiku sisaldus püsisid, vaatamata madalale veeseisule, ka 2014. aastal madalal tasemel.

Bioloogilistest kvaliteedielementidest langesid vähemalt „hea“ kvaliteediklassi piiridesse litoraali suurselgrootud, fütobentos ja ränivetikate biomass, kuid suurtaimede koosluse põhjal saab Võrtsjärvele endiselt vaid kesise hinnangu anda. Põhjaloomastiku koosseis viitab profundaali paranenud hapnikutingimustele ja tulnukliigi rändvähi väidetav leidumine 2013. a. osutus valehäireks. Ripsloomade seire näitab aga viimastel aastatel mikroobse lingu osatähtsuse suurenemist, mis võib kaudselt vähendada aineringe tõhusust Võrtsjärves.


Download this file (aru14_4.2.2.1_v6rtsj2rv.odt)Võrtsjärve hüdrokeemilise seire 2014. a lõpparuanne
Download this file (aru14_4.2.2.1_v6rtsj2rv.pdf)Võrtsjärve hüdrokeemilise seire 2014. a lõpparuanne (pdf)
Download this file (aru14_4.2.2.1_v6rts_2014.xls)Võrtsjärve hüdrokeemilise seire 2014. a andmetabel
Download this file (aru14_4.2.2_Vortsjarv.doc)Võrtsjärve hüdrobioloogiline seire 2014, lõpparuanne
Download this file (Planktoni ja keemia andmed_Võrtsjärv_2014.xlsx)Võrsjärve hüdrobioloogiline seire, plankton ja veekeemia, andmed
Download this file (Vortsjarve_hydrobiol_seire_suurselgrootud_andmed_2014.xlsx)Võrtsjärve hüdrobioloogiline seire, litoraali suurselgrootud, andmed
Download this file (Vortsjarv_2014_KKR_vorm.xls)Võrtsjärve hüdrobioloogiline seire, andmed, KKR vormscroll back to top

Prindi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee