Asute siin: Avaleht Aruanded 2012. aasta aruandlus Siseveekogude seire 2012 Jõgede hüdrokeemiline seire 2012. a.Jõgede hüdrokeemiline seire 2012. a.

Kokkuvõte

Jõgede hüdrokeemilise seire koondhinnangud ei ole võrreldes perioodiga 2008–2011 oluliselt muutunud. Veekvaliteet on paranenud Narva jões – allpool Narvat, Võhandu jões – allpool Räpinat, Väike-Emajões – Tõllistes, Ahja jões – Läänistes, Võhandu jões – Himmistes, Emajões – Kvissentalis, Pedja jões – Tõrve ja Tänassilma jõges – Oiu ja Võisiku peakraavi lävendis. Veidi on halvenenud Avijõe – Mulgi läveni vee kvaliteet.

Lõheliste elupaikadena kaitstavate veekogude kvaliteedinõuetele vastasid vastavalt keskkonnaministri määrusele nr. 58 kõigi näitajate osas Võhandu jõgi – allpool Räpinat, Väike-Emajõgi – Tõlliste, Väike-Emajõgi – Pikasilla sild, Õhne jõgi – allpool Suislepat, Võhandu jõgi – Kärgula, Ahja jõgi – Kiidjärve ja Reiu jõgi – allpool Lähkmat. Nitraaditundlike alade nitraatide sisaldused lubatud piirväärtust (50 mg/l) ei ületanud. NO3 maksimaalsetest sisaldustest ületas EL nitraadisisalduse sihtarvu (25 mg/l) nitraaditundliku ala väline, kuid alasse suubuv Seljajõgi – suudme lävendis. Naftasaaduste ja fenoolide osas ei vastanud vee kvaliteedinõuetele Narva jõe, Purtse jõe ja Seljajõe seirelävendid. Raskmetallide sisaldus enamikes jõgedes on madal, jäädes kas allapoole analüüsimeetodi määramispiiri või siis selle piirimaile. Raskmetallidest esines piirväärtust ületavaid koguseid kaadmiumi osas Narva jõe lävendis, elavhõbeda osas Pühajõe ja Narva jõe – Vasknarva lävendis, vase osas Pühajõe Purtse ja Pärnu jõe – Oore lävendis ning tsingi osas Purtse jõe ja Narva jõe –Vasknarva lävendis. Plii, kroomi ja nikli osas vastasid kõik seirelävendid kehtestatud nõuetele.

Ülevaateseire – 2012. aastal võeti jõgede ülevaateseire hüdrokeemiliste uuringute raames veeproove 38 jõekogumist. Füüsikalis-keemiliste üldtingimuste koodmäärangu alusel kuulus 2012. aastal seiratud jõgedest kesisesse ökoloogilisse seisundiklassi Vändra jõe Koidu-Jüri (Reinumurru) lävend. Seisundit halvendavaks teguriks oli seal ammooniumi kõrge kontsentratsioon. Ülejäänud jõgede koodmäärangud jäid "heasse" ja "väga heasse" ökoloogilisse seisundiklassi. Lõheliste elupaikadena kaitstavate veekogude vee kvaliteedinõuetele KKM määruse nr. 58 ja direktiivi 2006/44/EÜ järgi ei vastanud Navesti jõgi – Jälevere ja Tõkke talu (Tohera) lävendite lahustunud hapniku sisalduste nõuetele mittevastavuste tõttu ning Pärnu jõgi – Türi ja Reopalu lävendite üldlämmastiku sisaldusele kehtestatud piirnormide ületamiste tõttu.

scroll back to top

Prindi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee