Asute siin: Avaleht Aruanded 2012. aasta aruandlus Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire 2012 Saarmas 2012. a.Saarmas 2012. a.

Kokkuvõte

Saarma asustatuses on perioodil 2007-2012 aset leidnud kerge, kuid märgatav langus. 188 seireruudust leiti olevat asustatud I seirekorral (2007-2008) 175 ning II seirekorral (2012) 155. See tähendab liht-asustatuse muutust 0,93-st 0,82-ni ehk 0,11 võrra. Dünaamilist okupantsimudelit kasutades saadi asustatuse absoluutseks muutuseks -0,13 ehk -13,3% võrreldes algseisuga, mis tähendab muutust -2,2% aastas (kuue aastse perioodi peale). Asustatuse vähenemine on põhjustatud ilmselt asustustiheduse ja seega arvukuse langusest. Võimalike faktoritena võib siin esile tuua 2009/10 ja 2010/11 karme talvesid ning 2011. aasta põuast suve. Viimase tõttu võib oletada, et kuna isendid olid madala veeseisu tõttu koondunud veerikkamate veekogude äärde, siis liigi avastamise tõenäosus vähenes väiksematel veekogudel paiknenud seirepunktides.

Saarma populatsiooni suuruse hinnanguks on 1000-1200 isendit. Populatsiooni suurust hinnati levikuseire andmetele tuginedes, kasutades nn. downscaling-metoodikat. Seejuures arvestati isendite koondumisest sobivamatesse elupaikadesse tingitud leviku iseärasusi (k-parameeter). Käesolev tulemus saadi kalibreerides meetod 2007. aasta arvukushinnangu ülempiirile.

Saarma arvukuses on viimase 6 aasta jooksul aset leidnud väike, kuid oluline langus. Viimase 6. aasta jooksul on suure tõenäosusega aset leidnud arvukuse vähenemine ligikaudu 6% aastas. Tuginedes arvukushinanngu aegreale võib väita, et praegune arvukus on sarnane 90-ndate alguse arvukusega. Langus on suure tõenäosusega toimunud just viimastel aastatel. Tõenäoliselt tulenevad languse põhjused viimaste aastate kliimaolude iseärasustest.

Saarma loodusalade võrgustikul paikneva populatsiooni suuruse käesoleva aja hinnang on teadmata. Saarma loodusalade standardvormide põhjal oli eelmisel perioodil loodusaladel popilatsiooni suuruseks vähemalt 180-300 isendit. Kuna antud näitaja raporteerimine on liikmesriigile muutunud kohustuslikuks, tuleb seiremetoodika täiendamisega ka tegeleda.

Saarma seisundi võib analüüsitud näitajate põhjal hinnata soodsaks. Kuna muutused seisundiparameetrite hinnangutes on ilmselt metoodilist laadi või põhjustatud mitte-antropogeensetest ohuteguritest, siis võib liigi seisundi möödunud aruandeperioodil hinnata soodsaks.

scroll back to top

Prindi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee