Asute siin: Avaleht Programmid Välisõhu seire Õhu kvaliteedi kompleksuuringud TahkuselÕhu kvaliteedi kompleksuuringud Tahkusel

Seiretöö tutvustus

Riikliku keskkonnaseire programmi osaks on Tahkuse õhukvaliteedi uuringud olnud alates 1994. aastast, kuid esimesed mõõtmised tehti juba 1984. 1991. aastani mõõdeti põhiliselt ioonide liikuvusspektreid ja lisati vastavalt võimalustele meteoroloogilisi jt parameetreid mõõtvaid andureid. Aastast 1991 hakati mõõtma NO2 kontsentratsiooni õhus, 1995. aastal lisandusid summaarse päikesekiirguse mõõtmine termoelektrilise püranomeetriga ja ekvivalentse osoonikihi paksuse mõõtmine osoonimõõturiga. Seirejaama hoone korstnasse paigutati termotakisti, mis koos tuulemõõtja andmetega võimaldab ühelt poolt uurida kohaliku kütmise mõju mõõdetavatele suurustele ja teiselt poolt mõõtmistulemustest välja võtta kohalikust kütmisest tingitud eriolukorrad. Aastal 1996 alustati Tahkusel sademete hulga mõõtmist. 1999. aastast teostatakse sademete hulga mõõtmist ja sademete kogumist kuukeskmiste proovidena sademete keemia uuringute seiretöös. Kogutud sademete keemilist koostist analüüsib OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus. 2003. aastal alustati Tahkusel pidevaid aerosoolijaotuse mõõtmisi õhus Tartu Ülikooli Keskkonnafüüsika Instituudis valmistatud elektrilise aerosoolispektromeetriga. Lisaks eelnevatele mõõtmistele alustati Tahkusel alates 2. juulist 2015. a. atmosfääri lisand- ja saastegaaside SO2, NOx, O3, CO2, CH4, H2O, THC, H2S kontsentratsioonide mõõtmisi Eesti-Šveitsi koostööprogrammi toetusel hangitud aparatuuriga.  Tahkuse uute gaasianalüsaatorite andmed on jõuvad AirViro andmebaasi. 

Tahkuse õhuseirejaama tegevuse eesmärgiks on korraldada pikaajalisi süstemaatilisi kompleksseid atmosfääri füüsikalisi ja keemilisi mõõtmisi, et saada statistiliselt kaalukat informatsiooni atmosfääri saasteparameetrite ja nende trendide kohta Eesti (Edela-Eesti) ühes vähesaastatud maismaapiirkonnas (fooniseire). Mõõtmisandmed võimaldavad uurida seoseid mõõdetavate parameetrite vahel ning saaste ja selle levi sõltuvust meteoroloogilistest parameetritest.

Tahkuse õhuseire programmi vastutavaks täitjaks on Tartu Ülikool.

scroll back to top

Prindi

Aruanded :

» Õhu kvaliteedi kompleksuuringud Tahkusel 2017. a.

Aruandes antakse lühiülevaade Tahkusel seiretöö läbiviimiseks kasutatavatest mõõtmisvahenditest. Esitatakse õhu lisand- ja saastegaaside (SO2, NOx, NO2, NO, O3, CO2, CH4, H2O, THC (Total...

» Õhu kvaliteedi kompleksuuringud Tahkusel 2016. a.

Aruandes antakse lühiülevaade Tahkusel seiretöö läbiviimiseks kasutatavatest mõõtmisvahenditest. Esitatakse õhu lisand- ja saastegaaside (SO2, NOx, NO2, NO, O3, CO2, CH4, H2O, THC (Total...

» Õhu kvaliteedi kompleksuuringud Tahkusel 2015. a.

Lisaks endistele mõõtmistele alustati Tahkusel alates 2. juulist 2015. a. atmosfääri lisand- ja saastegaaside SO2, NOx, O3, CO2, CH4, H2O, THC, H2S kontsentratsioonide mõõtmisi Eesti-Šveitsi...

» Õhu kvaliteedi kompleksuuringud Tahkusel 2014. a.

Tahkusel 24 aastat kestnud NO2 mõõtmised näitasid ka 2014. aastal õhu puhtamaks muutumise tendentsi. Samuti on kahanenud aerosooli aastakeskmised ruumalakontsentratsioonid PV10, PV2,5 ja PV1, mis...

» Õhu kvaliteedi kompleksuuringud Tahkusel 2013. a.

Tahkusel 23 aastat kestnud mõõtmiste keskmisena saadud NO2 sisaldus õhus on 3,7 µg/m3 (aastakeskmised on olnud selle aja jooksul vahemikus 2,4...4,8 µg/m3). Kõikidel aastatel on märgatav...

» Õhu kvaliteedi kompleksuuringud Tahkusel 2012. a.

KokkuvõteKompleksuuringute käigus Tahkusel registreeritavateks parameetriteks on NO2 kontsentratsioon õhus, päikese summaarne kiirgus, õhurõhk, õhutemperatuur, õhuniiskus, tuule suund ja...

» Õhu kvaliteedi kompleksuuringud Tahkusel 2011. a.

KokkuvõteKompleksuuringute käigus Tahkusel registreeritavateks parameetriteks on NO2 kontsentratsioon õhus, päikese summaarne kiirgus, õhurõhk, õhutemperatuur, õhuniiskus, tuule suund ja...

» Õhu kvaliteedi kompleksuuringud Tahkusel 2010. a.

Kokkuvõte2010. aastal oli NO2 kontsentratsiooni aastane käik seireaastal oli suhteliselt sarnane varasemate aastate tulemustega, kuid foon oli eelmiste aastate omast enamasti madalam. NO2...

» Õhu kvaliteedi kompleksuuringud Tahkusel 2009. a.

Kokkuvõte2009. aasta aruandes on toodud andmed järgmiste näitajate kohta: tuule suund, tuule kiirus, õhuniiskus, temperatuur, sademete hulk ja liik, NO2, kontsentratsioon, õhuosoonikihi paksus....

» Õhu kvaliteedi kompleksuuringud Tahkusel 2008. a.

Aruanded 

» Õhu kvaliteedi kompleksuuringud Tahkusel 2007. a.

Kokkuvõte2007. aastal oli NO2 keskmine sisaldus 3,8 µg/m3, mis on võrdne seni mõõdetud NO2 kontsentratsiooni keskmise väärtusega Tahkusel alates 1991. aastast. NO2 kontsentratsiooni...

» Õhu kvaliteedi kompleksuuringud Tahkusel 2006. a.

KokkuvõteTahkuse õhukvaliteedi seirejaama 2006. aasta aruandes on toodud andmed järgmiste näitajate kohta:tuule suundtuule kiirusõhuniiskustemperatuursademete hulk ja liikNO2 kontsentratsioon...

» Õhu kvaliteedi kompleksuuringud Tahkusel 2005. a.

KokkuvõteMõõdetud NO2 keskmine sisaldus Tahkusel 2005. aastal oli 3,1 g/m3, mis on koos 1994. aasta tulemusega vähim NO2 keskmise kontsentratsiooni väärtus Tahkusel alates 1991. aastast. Väga...

» Õhu kvaliteedi kompleksuuringud Tahkusel 2004. a.

KokkuvõteMõõdetud NO2 keskmine sisaldus Tahkusel 2004. aastal oli 4,2 mg/m3, mis on pisut kõrgem seniste mõõtmiste keskmisest. Tahkusel 14 aastat kestnud mõõtmiste keskmisena saadud NO2...

» Õhu kvaliteedi kompleksuuringud Tahkusel 2003. a.

KokkuvõteMõõdetud NO2 keskmine sisaldus Tahkusel oli 2003. aastal 3,9 mg/m3, mis on võrdne seniste mõõtmiste keskmisega. Eriti puhta õhu korral on see väärtus olnud 2–3 korda väiksem. NO2...

» Õhu kvaliteedi kompleksuuringud Tahkusel 2002. a.

Kokkuvõte2002. aastal mõõdeti NO2 keskmine sisaldus Tahkusel 4,0 mg/m3, mis on lähedane seni mõõdetud aastate keskmisele, aga pisut kõrgem kui seitsmel varasemal aastal üheteistkümnest....

» Õhu kvaliteedi kompleksuuringud Tahkusel 2001. a.

Kokkuvõte2001. aastal oli mõõdetud NO2 keskmine sisaldus Tahkusel 3,6 mg/m3. Kuigi see tulemus oli võrreldes eelmise aastaga ~ 10% suurem, oli see siiski üks madalamaid alates aastast 1991....

» Õhu kvaliteedi kompleksuuringud Tahkusel 2000. a.

Kokkuvõte2000. aastal oli keskmine mõõdetud NO2 sisaldus Tahkusel 3,2 mg/m3, mis oli võrreldes eelmise aastaga ligi veerandi võrra vähem. 2000. aasta keskmine NO2 kontsentratsioon Tahkusel oli...

» Õhu kvaliteedi kompleksuuringud Tahkusel 1999. a.

Kokkuvõte1999. aasta I poolaastal oli Tahkusel 97 sademetega päeva, mille jooksul langes maapinnale 288 mm vett nii lume kui vihmana. Väga sademeterohke oli jaanuar, samuti ka veebruar,...

» Õhu kvaliteedi kompleksuuringud Tahkusel 1998. a.

KokkuvõteNO2 kontsentratsioon oli 1998. aastal peaaegu kõikidel kuudel (v.a detsembris) suurem kui eelmisel aastal. Veebruaris, märtsis ja novembris võis oma osa etendada intensiivsem kütmine...

» Õhu kvaliteedi kompleksuuringud Tahkusel 1997. a.

KokkuvõteTahkuse õhukvaliteedi kompleksuuringute 1997. aasta seiretulemused näitavad, et NO2 kontsentratsioonid muutusid ööpäeva jooksul mõnikord isegi ligi kümme korda. NO2 kontsentratsiooni...

» Õhu kvaliteedi kompleksuuringud Tahkusel 1996. a.

Kokkuvõte1996. aasta kaheksa esimese kuu NO2 mõõtmistulemuste võrdlemine eelmise aasta sama perioodi tulemustega näitab NO2 kontsentratsiooni olulist tõusu kõigil kuudel v.a jaanuar. 1996....

» Õhu kvaliteedi kompleksuuringud Tahkusel 1995. a.

KokkuvõteÕhukvaliteedi kompleksuuringute käigus mõõdeti NO2 kontsentratsiooni, summaarset osooni, aerosooli-osakeste üldkontsentratsiooni, ioniseeriva kiirguse intensiivsust (keskkonna...

» Õhu kvaliteedi kompleksuuringud Tahkusel 1994. a.

Kokkuvõte1994. aasta õhukvaliteedi kompleksuuringute käigus olid mõõdetavateks parameetriteks NO2 konsentratsioon, aerosooliosakeste üldkonsentratsioon, ioniseeriva kiirguse intensiivsus ning...
  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee