Asute siin: Avaleht Programmid Välisõhu seire Välisõhu kvaliteedi seireVälisõhu kvaliteedi seire

Seiretöö tutvustus

Alates 1994. aastast on mitmete erinevate nimetuste all teostatud linna- ning taustaalade välisõhu kvaliteedi seiret. 2018. aasta seisuga asuvad välisõhu kvaliteedi seire jaamad Tallinnas, Tartus, Narvas ja Kohtla-Järvel (linnaõhu seirejaamad) ning Vilsandil, Lahemaal ja Saarejärvel (taustaalade seirejaamad).

Tallinna õhuseire vaatlusvõrk hõlmab kokku kolme automaatset mõõtejaama: Õismäe, Rahu tänava (Koplis) ja Kesklinna (alates 2005. aastast Liivalaia tänaval, enne seda Viru väljakul) mõõtejaam. Õismäe jaama puhul on tegemist linna foonialaga (puuduvad suured saasteallikad), Kopli seirejaam iseloomustab tööstuse ja kohtkütte mõju õhukvaliteedile ning Liivalaia tänava seirejaam annab infot transpordist lähtuva õhusaaste kohta. Ida-Virumaal teostatakse õhuseiret Kohtla-Järvel ja Narvas, mis annavad lisaks tavapärastele linnaõhu mõõtmistele infot tööstuspiirkonna spetsiifilise saasteaine sisalduse kohta välisõhus (vesiniksulfiid). Narva seirejaam on linnaõhu taustajaam ja iseloomustab linnaõhu õhukvaliteeti Põhja-Eesti piirkonnas. Tartus asuv seirejaam on Lõuna-Eesti linnaõhu taustajaam ning iseloomustab õhukvaliteeti Lõuna-Eesti piirkonnas.

Linnaõhu kvaliteeti hindava seire eesmärk on anda pidevat informatsiooni õhukvaliteedi taseme kohta linnades ja saada usaldusväärset teavet selle muutustest. Saadud andmete põhjal on võimalik operatiivselt informeerida elanikkonda õhusaaste taseme ohtlikust tõusust ning teha kiireid otsuseid, et vältida lubatud piirkontsentratsioonide ületamist.

Õhusaaste kauglevi seire kuulub rahvusvahelisse seireprogrammi EMEP (European Monitoring and Evaluation Programme), mis ühendab Euroopa riike, Ameerika Ühendriike ning Kanadat ning mille läbiviimise aluseks on piiriülese õhusaaste kauglevi konventsioon. Eesti alustas õhusaaste kauglevi seire läbiviimist 1994. aastal kahes seirejaamas (Vilsandi ja Lahemaa), hiljem lisandus veel Saarejärve mõõtejaam. Lisaks välisõhu keemilist koostist iseloomustavatele parameetritele mõõdetakse kõikides kauglevi seirejaamades ka meteoroloogilisi parameetreid nagu tuule suund, tuule kiirus, õhuniiskus ja temperatuur.

Kogutud andmed edastatakse Norra Õhu-uuringute Instituuti (NILU), mis koordineerib EMEP programmi täitmist Lääne-Euroopas. Õhusaaste kauglevi seire eesmärk on anda Eesti ja teiste Euroopa riikide valitsustele teavet saasteainete kontsentratsioonide kohta õhus ning hinnata nende piiriülest ulatust. Maapiirkonna taustajaamade mõõtmistulemusi kasutades on võimalik koostada kaugülekande mudeleid, hinnata õhusaaste hetkeolukorda ja saastekoormusi Eestis ning leida seoseid tööstuses ja põllumajanduses viimaste kümnendite jooksul aset leidnud muutustega.

Välisõhu seire käigus kogutavate andmete põhjal toimib varajase hoiatamise süsteem inimeste tervise kaitseks. Lisaks kaustatakse välisõhukvaliteedi seireandmeid õhukvaliteedi parandamise kavade koostamisel ning õhusaaste- või keskkonnakomplekslubade menetlemisel.

Tabel 1. Välisõhu kvaliteedi seirejaamades tehtavad pidevmõõtmised 2018. aastal

Mõõdetav näitaja

Seirejaam

Meteoroloogilised parameetrid (tuule kiirus, tuule suund, temperatuur, suhteline õhuniiskus)

Kohtla-Järve, Narva, Tartu, Lahemaa, Vilsandi, Saarejärve

Lämmastiku oksiidid (NO, NO2, NOx)

Liivalaia, Rahu, Õismäe, Kohtla-Järve, Narva, Tartu,
Lahemaa, Vilsandi,
Saarejärve

Vääveldioksiid (SO2)

Osoon (O3)

Peened osakesed (PM10)

Liivalaia, Rahu,
Õismäe, Kohtla-Järve, Narva, Tartu

Süsinikmonooksiid (CO)

Liivalaia, Rahu,
Õismäe, Kohtla-Järve, Narva, Tartu, Lahemaa

Eriti peened osakesed (PM2.5)

Õismäe, Kohtla-Järve, Narva, Tartu, Lahemaa, Vilsandi, Saarejärve

Vesiniksulfiid (H2S)

Kohtla-Järve, Narva

BTX (benseen (C6H6) + tolueen (CH3C6H5) + ksüleen (C8H10))

Õismäe

 

Elavhõbe gaasifaasist (Hg)

Lahemaa

 

EC/OC PM2.5 fraktsioonist

Must süsinik (BC) (15. nädalast, kokku 8,7 kuud)

Õismäe


Joonis 2. Välisõhu kvaliteedi seirejaamades tehtavad pistelised mõõtmised 2018. aastal
Mõõdetav näitaja

Seirejaam

Peened osakesed (PM10) filtrile

Õismäe, Kohtla-Järve, Narva, Tartu

Raskmetallid (As, Cd, Ni, Pb) PM10 fraktsioonist

Benseen (C6H6) passiivproovlitelt

Benso(a)püreen PM10 fraktsioonist

PAH segu PM10 fraktsioonist

Raskmetallid (As, Cd, Ni, Pb) PM10 fraktsioonist

Lahemaa

Peened osakesed (PM10) filtrile

Benso(a)püreen PM10 fraktsioonist

PAH segu PM10 fraktsioonist

Aldehüüdid ja ketoonid

SO42-, Cl-, NO3-, HNO3

NH4+, NH3, K+, Mg2+, Ca2+, Na+

PAH segu analüüs sademe­proovidest

 

 

PCB analüüs sademeproovidest

Täpsemalt mõõdetavatest näitajatest, rotatasioonist ja metoodikast on kirjutatud välisõhu allprogrammis.

scroll back to top

Prindi

Aruanded :

» Välisõhu kvaliteedi seire 2017. a.

Eestis teostati 2017. aastal riiklikku välisõhu kvaliteedi seiret kuues automaatses linnaõhu seirejaamas (Tallinnas Kesklinn, Õismägi ja Põhja-Tallinn, lisaks Kohtla-Järve, Narva ja Tartu) ja...

» Välisõhu kvaliteedi seire 2016. a.

Võrreldes eelmise aastaga, on aastakeskmine H2S sisaldus Kohtla-Järvel märgatavalt langenud, sh mõõdeti 2 tunnikeskmist piirväärtust ületavat kontsentratsiooni. H2S saastetase Narvas on...

» Välisõhu kvaliteedi seire 2015. a.

Peamiseks linnaõhu probleemiks on peened osakesed. Kuigi aastakeskmine peente osakeste sisaldus on kõigis linnaõhu seirejaamades eelmise aastaga võrreldes langenud, on ööpäevakeskmised...

» Välisõhu kvaliteedi seire 2014. a.

» Välisõhu kvaliteedi seire 2013. a.

» Välisõhu kvaliteedi seire 2012. a.

KokkuvõteRiiklikku linnaõhu kvaliteedi seire toimus 2012. aastal kuues automaatses linnaõhu seirejaamas (kesklinn, Õismäe ja Kopli Tallinnas, Kohtla-Järve, Narva, Tartu) ja kolmes automaatses...

» Välisõhu kvaliteedi seire 2011. a.

Kokkuvõte2011. aastal toimus linnaõhu kvaliteedi seire kuues automaatses linnaõhu seirejaamas (Tallinn kesklinn, Tallinn Õismäe, Tallinn Kopli, Kohtla-Järve, Narva, Tartu) ja kolmes automaatses...

» Välisõhu kvaliteedi seire 2010. a.

Kokkuvõte Eestis teostati 2010. aastal välisõhu kvaliteedi seiret üheksas mõõtejaamas, neist kuus paiknes linnades ja kolm taustaaladel. Mõõdetavateks parameetriteks olid vastavalt Euroopa...

» Välisõhu kvaliteedi seire 2009. a.

KokkuvõteEestis teostati 2009. aastal välisõhu kvaliteedi seiret üheksas mõõtejaamas, neist kuus paiknes linnades ja kolm taustaaladel. Mõõdetavateks parameetriteks olid vastavalt Euroopa...

» Välisõhu kvaliteedi seire 2008. a.

KokkuvõteVälisõhu kvaliteet Tallinnas2008. aastal NO2 kontsentratsioonid langesid märkimisväärselt. Mõnevõrra suurenesid nii Pb kui Ni kontsentratsioonid peentolmu fraktsioonis, samas kui Cd...

» Välisõhu kvaliteedi seire 2007. a.

KokkuvõteSarnaselt 2006. aastale SO2, NO2 ja CO sisaldused välisõhus jäid allapoole piirväärtusi. O3 sisaldus välisõhus ei ületanud piirväärtust. Küll aga ületas PM10 sisaldus sageli...

» Välisõhu kvaliteedi seire 2006. a.

Kokkuvõte2006. aastal viidi õhuseiret läbi 4 linnajaamas ja 3 taustaaladel paiknevas automaatjaamas, lisaks tehti mõõtmisi märgkeemiliste meetoditega kahes Ida-Virumaa jaamas.Välisõhu...

» Välisõhu kvaliteedi seire 2005. a.

Kokkuvõte2005. aastal teostati õhuseiret neljas automaatses linnaõhu seirejaamas ja kolmes automaatses taustajaamas, kus mõõdeti SO2, NO2, PM10, CO ja O3 sisaldusi välisõhus. Lisaks teostati...

» Välisõhu kvaliteedi seire 2004. a.

KokkuvõteEnamuse mõõdetavate komponentide osas jäid tasemed madalamaks kehtestatud piirnormidest. Erandiks on osoon, mille ööpäeva keskmist saastetaseme piirväärtust ületati aasta kestel...

» Välisõhu kvaliteedi seire 2003. a.

Kokkuvõte2003. aastal teostati välisõhu seiret kolmes Tallinna ja ühes Kohtla-Järve linnajaamades ja Vilsandi, Lahemaa ning Saarejärve taustajaamades. Lisaks seirati välisõhu kvaliteeti ka...

» Välisõhu kvaliteedi seire 2002. a.

Aruanded 

» Välisõhu kvaliteedi seire 2001. a.

Aruanded 

» Välisõhu kvaliteedi seire 2000. a.

Aruanded  

» Välisõhu kvaliteedi seire 1999. a.

Kokkuvõte1999. aastal viidi linnaõhu seiret läbi neljas Ida-Virumaa suuremas linnas: Narvas, Kohtla-Järvel, Kiviõlis ja Jõhvis, kokku seitsmes vaatlusjaamas.Seiretulemuste järgi ei esinenud...

» Välisõhu kvaliteedi seire 1998. a.

Aruanded 

» Välisõhu kvaliteedi seire 1997. a.

KokkuvõteÜldiselt võib 1997. a täheldada enamuse oluliste õhusaastekomponentide vähenemist. Siinjuures tuleb arvestada, et mõõtmised ei kajasta Tallinna õhu olukorda tervikuna vaid on pigem...

» Välisõhu kvaliteedi seire 1996. a.

KokkuvõteÕhusaasteainete kaugülekande seireÕhusaasteainete kaugülekande seiret viidi 1996. aastal läbi Vilsandi ja Lahemaa seirealadel. Vaatamata sellele, et Lahemaa mõõtejaam asub kohalikele...

» Välisõhu kvaliteedi seire 1995. a.

Kokkuvõte1995. aastal teostati atmosfääriõhu seiret Ida-Virumaal, Pärnus ja Tallinnas. Õhu-, aerosoolide ja sademete monitooringut viidi läbi kahes kauglevi seirejaamas Palmses ja...

» Välisõhu kvaliteedi seire 1994. a.

Aruanded
  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee