Asute siin: Avaleht Programmid Välisõhu seire Sademete keemiaSademete keemia

Seiretöö tutvustus

Sademete keemia seiretööga alustati 1994. aastal viies hüdrometeoroloogia jaamas (Harku, Kunda, Jõhvi, Tooma, Tiirikoja), millele lisandusid 1996. a Saka ja Lääne-Nigula ning 1999.a. Matsalu seirejaam. Lõuna-Eestis alustati sademeproovide kogumist ja analüüsimist 1999. a seitsmes seirejaamas: Tahkusel, Karulas, Haanjas, Otepääl, Alam-Pedjal, Loodil ja Nigulas. Lisaks on Eesti keskmiste saasteainete kontsentratsioonide arvutamisel kasutatud Lahemaa jaama ning Vilsandi ja Saarejärve kompleksseire jaamade andmeid.

Jaamades kogutakse sademeid spetsiaalsete plastist lehtrikujuliste sademekogujatega. Proovid saadetakse analüüsimiseks OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse laborisse. Sademeid kogutakse ööpäevasel põhimõttel, säilitatakse külmkapis ning saadetakse ühe kuu keskmise proovina laboritesse analüüsiks. Erandiks on Lahemaa jaam, kus proove analüüsitakse ööpäevasest proovist. Sademete keemia uuringud hõlmavad sademete hulga, pH, elektrijuhtivuse, leelisuse, SO42-, NH4+, NO3-, Cl-, Ca2+, Mg2+, Na+, K+, Cd, Cu, Pb, Zn ja Hg kontsentratsiooni mõõtmisi. Täpsemalt mõõdetavatest näitajatest, rotatasioonist ja metoodikast on kirjutatud välisõhu allprogrammis. 

Sademete keemia seire eesmärk on saada ülevaade sademetega langevast saastekoormusest ja kauglevi teel liikuvatest saasteainetest, nende olekust, püsivusest ja mõjust keskkonnale. Saadud tulemuste alusel modelleeritakse ja valideeritakse saastekoormuste mudeleid ning hinnatakse õhusaaste koormust veekogudele, taimedele, mullaviljakusele ning väikeökosüsteemidele. Sadenemisvoogude info võimaldab hinnata ka saasteainete eemaldumise kiirust atmosfäärist.

Sademete keemilist koostist seiratakse lisaks siseriiklikele vajadustele Piiriülese õhusaaste kauglevi konventsiooni rahvusvahelise koostööprogrammi EMEP (Lahemaa ja Vilsandi seirejaamad) ning ICP Integrated Monitoring nõuete täitmiseks (Vilsandi ja Saarejärve seirejaamad).

Sademete seiret viib läbi OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus.

scroll back to top

Prindi

Aruanded :

» Sademete keemia 2017. a.

2017. aastal jätkus sademete seire 18 jaamas üle Eesti. Aasta esimene pool oli sademete poolest keskmisest kuivem, seevastu aasta teisel poolel esines sademeid rohkesti. Kõrgemad...

» Sademete keemia 2016. a.

2016. aastal jätkus sademete seire programmi raames sademete proovide kogumine ja analüüsimine. Vaatamata kuivale ja põuasele kevadele, olid mitmetes seirejaamades aastased sajuhulgad oluliselt...

» Sademete keemia 2015. a.

Sademete seiret on Eestis läbi viidud juba 20 täisaastat. 2015. aastal osales sademete seire programmis 18 seirejaama, kus ühtse metoodika järgi proove koguti ja analüüsiti....

» Sademete keemia 2014. a.

» Sademete keemia 2013. a.

» Sademete keemia 2012. a.

KokkuvõteSademete seire programmi raames mõõdetakse järgmisi parameetreid: sademete hulk, pH, elektrijuhtivus, leelisus, SO4-S, NO3-N, NH4-N, Cl, Ca, Mg, Na, K, Cd, Cu, Pb ja Zn. Saastetasemete...

» Sademete keemia 2011. a.

KokkuvõteSademete keemia programmi raames mõõdetakse järgmisi parameetreid: sademete hulk, pH, elektrijuhtivus, leelisus, SO4, NO3, NH4, Cl, Ca, Mg, Na, K, Cd, Cu, Pb ja Zn kontsentratsioonid....

» Sademete keemia 2010. a.

KokkuvõtePõhja- ja Lääne Eestis viidi sademete seire 2010. aastal läbi üheksas ning Lõuna- Eestis seitsmes seirejaamas. Lisaks kasutati Eesti keskmiste saasteainete kontsentratsioonide...

» Sademete keemia 2009. a.

KokkuvõtePõhja- ja Lääne Eestis viidi sademete seire 2009. aastal läbi üheksas ning Lõuna- Eestis kuues seirejaamas. Lisaks kasutati Eesti keskmiste saasteainete kontsentratsioonide...

» Sademete keemia 2008. a.

KokkuvõtePõhja- ja Lääne Eestis viidi sademete seire 2008. aastal läbi kaheteistkümnes ning Lõuna- Eestis seitsmes seirejaamas.Pikaajalistest suundumustest on märkimisväärseim saastetaseme...

» Sademete keemia 2007. a.

KokkuvõteSeireprogramm "Lõuna- Eesti sademete seire" on üks osa kogu Eestis läbi viidavast sademetekeemia seirest. Sademetekeemia seirejaamasid on Lõuna- Eestis 7, Karula, Haanja, Otepää,...

» Sademete keemia 2006. a.

KokkuvõteSademete seire on kaheteistkümne aasta jooksul (1995–2006) võimaldanud ühtse metoodika järgi koguda ning analüüsida sadevee proove üheteistkümnes seirejaamas Põhja- ja...

» Sademete keemia 2005. a.

KokkuvõteSademete seire on üheteistkümne aasta jooksul (1995–2005) võimaldanud ühtse metoodika järgi koguda Põhja- ja Lääne-Eestis ja analüüsida sadevee proove kaheksas seirejaamas...

» Sademete keemia 2004. a.

KokkuvõteKümne aasta jooksul on ühtse metoodika järgi kogutud ja analüüsitud sadevee proove kaheksas seirejaamas (Vilsandi, Harku, Lahemaa, Kunda, Jõhvi, Tiirikoja, Tooma, Saarejärve). Antud...

» Sademete keemia 2003. a.

Aruanded 

» Sademete keemia 2002. a.

KokkuvõtePõhja-Eestis viidi 2002. aastal sademete keemia uuringud läbi kaheksas ning Lõuna-Eestis seitsmes seirejaamas. 2002. aasta oli erakordselt sademetevaene. Mitmetes kohtades ei sadanud...

» Sademete keemia 2001. a.

KokkuvõteSademete keemia uuringud Põhja-EestisPõhja-Eestis toimus sademete seire 2001. aastal läbi kaheksas seirejaamas. Ajavahemikul 1994–2001 saadud seiretulemused näitavad, et saastunumad...

» Sademete keemia 2000. a.

Aruanded 

» Sademete keemia 1999. a.

Kokkuvõte1999. aastal viidi sademete monitooring läbi 16-s erinevas jaamas. Harku-, Kunda-, Jõhvi-, Tooma-, Tiirikoja-, Saka- ja Nigula seirejaamas. 1999. aastal lisandusid jaamade nimekirja...

» Sademete keemia 1998. a.

Kokkuvõte1998. aastal viidi sademete seiret läbi seitsmes mõõtejaamas: Jõhvis, Sakas, Kundas, Toomal, Triikojal, Harkus ja Nigulas. Mõõdetavateks parameetriteks olid: sademete hulk, pH, NH4,...

» Sademete keemia 1997. a.

Kokkuvõte1997.aastal viidi Riiklikku Sademete Seiret läbi seitsmes mõõtejaamas: Kirde-Eestis Jõhvi, Saka ja Kunda, Kesk-Eestis Tooma, Nigula ja Tiirikoja ning Põhja-Eestis Harku...

» Sademete keemia 1996. a.

Kokkuvõte1996. aastal viidi sademete monitooring läbi seitsmes erinevas Hüdrometeoroloogia Instituudi meteoroloogia jaamas: Harku-, Kunda-, Jõhvi-, Tooma-, Tiirikoja-, Saka- ja Nigula...

» Sademete keemia 1995. a.

KokkuvõteSademete monitooring viidi läbi viies Hüdrometeoroloogia Instituudi meteoroloogiajaamas Lääne-, Põhja- ja Kesk-Eestis: (Harku-, Jõhvi-, Kunda-, Tiirikoja- ja Tooma...

» Sademete keemia 1994. a.

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee