Asute siin: Avaleht Programmid Tugiprogramm Seiretööde läbiviimise aruandlusSeiretööde läbiviimise aruandlus

Alaprogrammi tutvustus

Seiretööde läbiviimise alla on paigutatud aruanded seireprogrammide vastutavatelt täitjatelt, kus antakse ülevaade tehtud seiretööde mahust ja maksumusest. Tegemist on vastutavate täitjate tegevusaruannetega. Seiretööde läbiviimise ja seire tulemuslikkuse ning otstarbekohasuse hindamine osaks riikliku keskkonnaseire koordinatsioonist, mille eest vastutab Keskkonnaministeerium kui riikliku keskkonnaseire korraldaja ja koordinaator. Hindamise aluseks on seireprogrammi läbiviimiseks Keskkonnaministeeriumi ja vastutava täitja vahel sõlmitud leping, mille lisaks on seireprogrammi lähtealused. Enamasti on ülevaade teostatud tööde mahust antud vastutava täitja poolt keskkonnaseire koondaruandes, mistõttu eraldi aruandeid läbiviimise kohta ei esitata.
scroll back to top

Prindi

Aruanded :

» Seiretööde läbiviimise aruandlus 2000. a.

KokkuvõteLepingujärgselt nähti ette teha 2000. aastal Pärnu rannikujõgede veekvaliteedi uuringut rahalises mahus 108 tuhat krooni. Tingituna 2000. aasta riikliku pinnaveeseire tugevast...

» Seiretööde läbiviimise aruandlus 1999. a.

Kokkuvõte1999. aastal viis OÜ Tartu Keskkonnauuringud läbi seitset seireprogrammi: pinnaveeseire Lõuna-Eesti jõgedel; Peipsi ja Võrtsjärve veekvaliteedi seire hüdrokeemiline osa; õhuseire...

» Seiretööde läbiviimise aruandlus 1998. a.

Kokkuvõte1998. aastal osales OÜ Tartu Keskkonnauuringud järgmiste seireprogrammide läbiviimises: pinnaveeseire Lõuna-Eesti jõgedel; Peipsi ja Võrtsjärve veekvaliteedi seire hüdrokeemiline...

» Seiretööde läbiviimise aruandlus 1997. a.

Kokkuvõte1997. aastal võttis Lõuna-Eesti Keskkonnakaitse Labor osa järgmiste seireprogrammide läbiviimisest: pinnaveeseire Lõuna-Eesti jõgedel; Peipsi ja Võrtsjärve seire; kompleksseire...

» Seiretööde läbiviimise aruandlus 1996. a.

KokkuvõteLõuna- Eesti Keskkonnakaitse Labor teostas 1996. aastal riikliku keskkonnamonitooringuprogrammi järgmisi töid:Pinnaveeseire raames võeti 255 proovi ja analüüsiti 5401 komponentiPeipsi...

» Seiretööde läbiviimise aruandlus 1995. a.

KokkuvõteVirumaa Keskkonnauuringute Labor teostas 1995. aastal riikliku keskkonnamonitooringuprogrammi raames:1. Õhumonitooringu alamprogrammi alusel 22 855 õhuproovivõttu ja sama hulga...
  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee