Asute siin: Avaleht Programmid Siseveekogude seire Väikejärvede seireVäikejärvede seire

Väikejärvede seire on riiklikku keskkonnaseire programmi osaks alates programmi loomisest 1994. aastal. Seire eesmärk on hinnata väikejärvede vee ökoloogilist ja keemilist seisundit, jälgida selle muutumist ajas ja prognoosida muutuste suunda eesmärgiga koguda informatsiooni väikejärvede kaitse ning kasutamise korraldamiseks riiklikul ja kohaliku omavalitsuse tasandil ning rahvusvaheliste kohustuste täitmiseks.

Väikejärvede seire raames seiratakse kõiki veekogumina arvele võetud järvesid (87  järve - kõik järved, va Peipsi ja Võrtsjärv, mida seiratakse suurjärvede seire osana) üks kord VMK perioodil (kord 6 aasta kohta), nn ülevaateseire. Iga aastast seiret, nn. ülevaateseire pidevseiret teostatakse 11 väikejärves: Endla järv, Nohipalo Mustjärv, Nohipalo Valgõjärv, Pühajärv, Rõuge Suurjärv, Suurlaht, Uljaste järv, Viitna Pikkjärv, Ähijärv, Kooru järv, Tänavjärv. Lisaks toimub suurendatud sagedusega  ülevaateseire (2x VMK perioodil) mõningates võrdlusveekogumites.

Väikejärvede ökoloogilise seire eesmärgid täidetakse füüsikalis-keemiliste, hüdrobioloogiliste (fütoplankton, zooplankton, suurtaimestik, kalastik, fütobentos, zoobentos),  hüdromorfoloogiliste kvaliteedielementide ja vesikonnaspetsiifiliste näitajate seire läbi. Kõigis ülevaateseire väikejärvedes seiratakse igal seire korral (aastal) füüsikalis-keemilisi näitajaid ja võimalusel kõiki hüdrobioloogilisi kvaliteedielemente, va kalastikku, fütobentost ja suurtaimestikku ülevaateseire pidevseire järvedes, kus seire on planeeritud kord kolme aasta järel. Hüdromorfoloogiline seire on kavandatud kord kolme VMK perioodi jooksul ehk kord 18 aasta kohta. Vesikonnaspetsiifilisi aineid (KeM määruse nr 77 § 6 ained) määratakse vajaduspõhiselt. Seiratavad näitajad täpsustatakse vesikondade veemajanduskavas.

Fütoplanktonit seiratakse seire aastal 4 korda vegetatsiooniperioodil, zooplanktonist kaks korda vegetatsiooniperioodil, kalastikku, fütobentost, zoobentost ja suurtaimestikku kord vegetatsiooniperioodil. Füüsikalis-keemilistest näitajatest seiratakse pinnakihist KeM määruse nr 25 kohased näitajaid - läbipaistvus (Secchi ketta meetodil), pH, temperatuur, O2, elektrijuhtivus, N-üld , NH44+, NO3-, P-üld, PO43-, KHT-Cr, BHT5, kollane aine, Värvus (Pt-Co) skaalal, SO42-,Cl- (VIII tüübi järvedes). Lisaks määratakse HCO3, hapniku küllastusaste, lahustunud ainete üldsisaldus. Hüppekihist ja/või põhjakihist võetud veeproovidest määratakse HCO3, N-üld, P-üld, kollane aine.

Väikejärvede keemilise seire eesmärgid täidetakse ohtlike ainete, prioriteetsete ohtlike ainete ja muude saasteainete seire osas setetes, elustikus ja vees lähtuvalt KeM määrusest nr 77 (määruse § 3 ained) ning vesikonna veeseireprogrammist. Seire settes ja/või elustikus on ette nähtud kord kolme aasta järel ja vees vastavalt vajadusele, aga vähemalt kord kuue aasta jooksul. Samas võetakse arvesse ka ekspertteadmisi ning seniseid seiretulemusi, mille põhjal vajadusel korrigeeritakse seirekava.

Seire aegade, metoodikate, näitajate jms kohta täpsem info pinnaveeseire allprogrammi ja seirearuannetes.

Väikejärvede hüdrobioloogilist seiret teostab eesti Maaülikooli Põllumajanduse- ja Keskkonnakaitse Instituut, hüdrokeemilist seiret teostab Eesti Keskkonnauuringute Keskus (EKUK).

scroll back to top

Prindi

Aruanded :

» Väikejärvede seire 2016. a.

» Väikejärvede seire 2015. a.

» Väikejärvede seire 2014. a.

» Väikejärvede seire 2013. a.

» Väikejärvede seire 2012. a.

Kokkuvõte2012. aastal toimus seire lisaks 11 püsivaatlusjärvele veel 18 ülevaateseire järves (Endla, Harku, Kaisma, Karijärv, Keeri, Kirikulaht, Kooru, Käsmu, Köstrijärv, Lavassaare, Maardu,...

» Väikejärvede seire 2011. a.

Kokkuvõte2011. aastal toimus seire lisaks 8 püsivaatlusjärvele veel 21-s ülevaateseire järves (Elistvere, Endla, Jõemõisa, Jõksi, Kaarepere Pikkjärv, Kaiavere, Kaiu, Kalli, Kooru, Koosa,...

» Väikejärvede seire 2010. a.

KokkuvõteVastavalt seireprogrammi ülesandele uuriti 2010. aastal 30 Eesti väikejärve. Järved jagunesid püsivaatlusjärvedeks (NohipaluMustjärv, Nohipalu Valgjärv, Rõuge Suurjärv,...

» Väikejärvede seire 2009. a.

KokkuvõteVastavalt seireprogrammi ülesandele uuriti aruande perioodil mais, juulis, augustis 34 Eesti väikejärve. Järved jagunesid püsivaatlusjärvedeks (NohipaluMustjärv, Nohipalu Valgjärv,...

» Väikejärvede seire 2008. a.

Kokkuvõte2008. aastal hinnati väikejärvede seisundit 11-l püsiseire järvel (Nohipalo Mustjärv, Nohipalo Valgõjärv, Pühajärv, Rõuge Suurjärv, Suurlaht, Uljaste, Viitna Pikkjärv ja...

» Väikejärvede seire 2007. a.

Kokkuvõte2007. aastal hinnati 33 Eesti väikejärve (püsivaatlusjärved Nohipalo Mustjärv, Nohipalo Valgõjärv, Pühajärv, Rõuge Suurjärv, Suurlaht, Uljaste, Viitna Pikkjärv, Ähijärv;...

» Väikejärvede seire 2006. a.

KokkuvõteHinnati 26 Eesti väikejärve (Nohipalu Mustjärv, Nohipalu Valgjärv, Pühajärv, Rõuge Suurjärv, Viitna Pikkjärv, Uljaste, Ähijärv, Suurlaht, Endla, Ihamaru Palojärv, Kalli, Konsu,...

» Väikejärvede seire 2005. a.

Kokkuvõte2005. aastal hinnati 25 väikejärve seisundit: Nohipalu Mustjärv, Nohipalu Valgjärv, Pühajärv, Rõuge Suurjärv, Suurlaht, Uljaste, Viitna Pikkjärv, Ähijärv, Endla, Ihamaru...

» Väikejärvede seire 2004. a.

KokkuvõteEesti väikejärvede seire käigus hinnati 2004. aastal 23 järve seisundit. Järvede puhul uuriti nende hüdrokeemiat (21 parameetrit), bakterplanktonit (3), fütoplanktonit (15),...

» Väikejärvede seire 2003. a.

Kokkuvõte2003. aastal hinnati 18 Eesti väikejärve seisundit. Nii kevadel kui suvel uuriti hüdrokeemiat kõigis järvedes. Fütoplanktonit uuriti kokku 17 jaamas, bakterplanktonit 11 järves,...

» Väikejärvede seire 2002. a.

Kokkuvõte2002. aastal hinnati järgmiste väikejärvede seisundit: Nohipalu Mustjärv, Nohipalu Valgjärv, Pühajärv, Rõuge Suurjärv, Suurlaht, Uljaste, Viitna Pikkjärv, Ähijärv; Kakerdaja,...

» Väikejärvede seire 2001. a.

Kokkuvõte2001. aastal hinnati 11 Eesti väikejärve (Nohipalu Mustjärv, Nohipalu Valgjärv, Pühajärv, Rõuge Suurjärv, Ähijärv, Viitna Pikkjärv, Uljaste, Suurlaht, Konsu, Kurtna Valgejärv,...

» Väikejärvede seire 2000. a.

Kokkuvõte2000. aastal hinnati kaheksa Eesti väikejärve (Nohipalu Mustjärv, Nohipalu Valgjärv, Pühajärv, Rõuge Suurjärv, Suurlaht, Uljaste, Viitna Pikkjärv, Ähijärv) seisundit.1999. ja...

» Väikejärvede seire 1999. a.

Kokkuvõte1999. aastal hinnati kaheksa Eesti väikejärve (Nohipalu Mustjärv, Nohipalu Valgjärv, Pühajärv, Rõuge Suurjärv, Viitna Pikkjärv, Uljaste järv, Ähijärv, Suurlaht)...

» Väikejärvede seire 1998. a.

Kokkuvõte1998. aastal jätkus väikejärvede seire järgmistel järvedel: Nohipalu Valg- ja Mustjärv Põlvamaal, Pühajärv ja Ähijärv Valgamaal, Rõuge Suurjärv Võrumaal, Viitna Pikkjärv...

» Väikejärvede seire 1997. a.

KokkuvõteEesti väikejärvede seire esimese poolaasta tulemused näitavad, et pinnalähedase veekihi temperatuur oli järvedes 1997. aasta maikuus palju madalam kui varem ja selle tõttu...

» Väikejärvede seire 1996. a.

Kokkuvõte1996. aastal oli vaatluse all seitse väikejärve. Neist kuus (Nohipalu Mustjärv, Nohipalu Valgjärv, Pühajärv, Rõuge Suurjärv, Viitna Pikkjärv ja Uljaste) kuulusid seireprogrammi ka...

» Väikejärvede seire 1995. a.

Kokkuvõte1995. aastal oli vaatluse all 11 järve ja 1 veehoidla. Vees lahustunud O2 kontsentratsioon oli kevadel ja suvel kõige väiksem Nohipalu Mustjärves, kõige suurem oli kevadine lahustunud...
  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee