Asute siin: Avaleht Programmid Siseveekogude seire Peipsi järve hüdrokeemiline ja hüdrobioloogiline seirePeipsi järve hüdrokeemiline ja hüdrobioloogiline seire

Peipsi järve, kui Eesti suurima järve (kogupindalaga 3555 km2, keskmine sügavus 67,1 m ja maksimaalne sügavus 15,3 m) ja piirijärve seire eesmärgiks on teabe saamine järve veekeskkonna ökoloogilise ja keemilise seisundi kohta, informatsiooni kogumine ja andmeridade täiendamine pikaajaliste protsesside selgitamiseks, muutuste ja kriisisituatsioonide prognoosimiseks, veekaitsemeetmete kavandamiseks ning Eesti Vabariigi rahvusvaheliste kohustuste, sh Veepoliitika raamdirektiivis ja Eesti-Vene piirüleste veekogude seireprogrammis sätestatud kohustuste, täitmiseks. Viimase aastakümne seiretulemused ja teadusuuringud on näidanud, et Peipsi järve ökosüsteem on ebastabiilses seisundis ja tema tulevik on raskemini prognoositav, kui varem arvatud. Peipsi unikaalse ökosüsteemi tasakaalu kadumine kujutab potentsiaalset riski ühelt poolt bioloogilisele mitmekesisusele, ökosüsteemi tervisele ja funktsioneerimisele, teisalt inimesele olulistele kalavarudele ja magevee ressursile.

Peipsi järve ökoloogilise seire eesmärgid täidetake iga-aastase hüdrobioloogiliste kvaliteedielementide ja (fütoplankton, zooplankton, zoobentos, fütobentos ja suurtaimestik) ja füüsikalis-keemiliste näitajate seire läbi, Eesti-Vene piiriüleste veekogude seireprogrammist tulenevate vesikonnaspetsiifiliste saasteainete seire läbi ja kord kuue aasta kohta toimuva täiendava vesikonnaspetsiifiliste saasteainete seire läbi. Kalastiku seire Peipsi järvel toimub ressursiseirena, eraldiseisvana riiklikkust keskkonnaseire programmist.

Proovid füüsikalis-keemiliste näitajate, fütoplanktoni ja zooplanktoni seireks kogutakse seitse korda aastas (märts, mai, juuni, juuli, august, september, oktoober) seitsmest seirekohast üle järve, sh kaks korda Eesti-Vene ühisekspeditsiooni raames (veeproovid kogutakse pinnakihist ja põhjakihist). Taimestiku seiratakse 10 transektil, fütobentost seitatakse 10 seirekohas, mis ühtivad taimestiku seire transketide alguskohaga. Zoobentost seirataksekuues seirekohas litoraalis (kahvaga) ja neljas (igal aastal) kuni 17 (üle aasta) seirekohas profundaalis (ammutiga). Seiratavad näitajad on määratud KeM määrusega nr 25 „Nõuded vesikonna veeseireprogrammide kohta", Eesti-Vene piiriülese veekogude seireprogrammiga või koostöös seirajaga. Pinnaveeseire allprogrammi (2018) kohaselt on Peipsi järves määratavad füüsikalis-keemilised näitajad läbipaistvus (Secchi ketta meetodil), pH, temperatuur (pinnakiht ja põhjakiht), O2, elektrijuhtivus, N-üld , NH44+, NO3-, P-üld, PO43-, KHT-Cr,, BHT5, Värvus (Pt-Co) skaalal, SO42-, hõljuvaine, aluselisus, happesus, Cl ja fenoolid; Eest-Vene piiriveekogude kootööprogrammi raames kokku lepitud täiendavad vesikonnaspetsiifilised saasteained (tavapäraselt olnud metallid, fenoolid, naftasaadused); ja veemajanduskava seirekavaga täpsustatud täiendavad vesikonnaspetsiifilised ained, mida määratakse kord VMK perioodil (KeM määruse nr 77 § 6 ained).

Peipsi järve keemilise seire eesmärgid täidetakse ohtlike ainete, prioriteetsete ohtlike ainete ja muude saasteainete seire läbi setetes, elustikus ja vees lähtuvalt KeM määrusest nr 77 (määruse §3 ained). Seiratavad näitajad täpsustatakse vesikonna veemajanduskavas. Seire settes ja/või elustikus toimub kord kolme aasta järel, vees vastavalt vajadusele, prioriteetsete ohtlike ainete osas vähemalt kord veemajanduskava perioodil (kord 6 aasta kohta).

Seire aegade, näitajate, metoodikate jms kohta vaata täpselt riiklikku keskkonnaseire pinnaveeseire allprogrammist ja seire aruannetest.

Peipsi järve hüdrobioloogilist seiret teostab eesti Maaülikooli Põllumajanduse- ja Keskkonnakaitse Instituut, hüdrokeemilist seiret teostab Eesti Keskkonnauuringute Keskus.

scroll back to top

Prindi

Aruanded :

» Peipsi järve hüdrokeemiline ja hüdrobioloogiline seire 2016. a.

» Peipsi järve hüdrokeemiline ja hüdrobioloogiline seire 2015. a.

Peipsi järve hüdrokeemilise ja hüdrobioloogilise seire eesmärgiks on teabe saamine järve veekeskkonna hetkeseisundi kohta, informatsiooni kogumine ja andmeridade täiendamine pikaajaliste...

» Peipsi järve hüdrokeemiline ja hüdrobioloogiline seire 2014. a.

Peipsi järve hüdrokeemilise ja hüdrobioloogilise seire eesmärgiks on teabe saamine järve veekeskkonna hetkeseisundi kohta, informatsiooni kogumine ja andmeridade täiendamine pikaajaliste...

» Peipsi järve hüdrokeemiline ja hüdrobioloogiline seire 2013. a.

» Peipsi järve hüdrokeemiline ja hüdrobioloogiline seire 2012. a.

Kokkuvõte2012. aastal mõjutas Peipsi järve seisundit jahe suvi ning pikk ja soe sügis. Madal veetemperatuur mõjutas elustiku arengut ja järvesiseste protsesside kiirust. Positiivne oli nii...

» Peipsi järve hüdrokeemiline ja hüdrobioloogiline seire 2011. a.

Kokkuvõte2011. aastal mõjutas järve seisundit tugevasti pikk külm talv, temperatuuri järsk tõus kohe pärast jääminekut ning pikk soe sügis. Tähelepanuväärne oli ka jätkuv veetaseme...

» Peipsi järve hüdrokeemiline ja hüdrobioloogiline seire 2010. a.

Kokkuvõte2010. aastal mõjutas järve seisundit pikk külm talv ning kuum suvi, tähelepanuväärne oli ka veetaseme tõus üle palju-aastase keskmise taseme. Nii bioloogiliste kui...

» Peipsi järve hüdrokeemiline ja hüdrobioloogiline seire 2009. a.

KokkuvõtePeipsi järve elustiku seiretööd 2009. aastal toimusid vastavalt seireprogrammile ja seirelepingus esitatud metoodikale. Kõik Eesti-Vene ühisekspeditsioonid on Peipsi järvel ja Narva...

» Peipsi järve hüdrokeemiline ja hüdrobioloogiline seire 2008. a.

KokkuvõteViimaste aastatega võrreldes, suuri erinevusi P-üld sisalduste dünaamikas ei olnud. Jätkuvalt olid Püld sisaldused kõrged Pihkva järve seirejaaamades. 2008. aasta Nüld sisaldused on...

» Peipsi järve hüdrokeemiline ja hüdrobioloogiline seire 2007. a.

Kokkuvõte2007. aasta märtsis läbiviidud ühisseire tulemused olid mõneski osas varasematest tunduvalt erinevad. Võrreldes varasemate talviste seirereiside tulemustega, oli 2007. aastal...

» Peipsi järve hüdrokeemiline ja hüdrobioloogiline seire 2006. a.

KokkuvõtePeipsi järve hüdrokeemilise ja hüdrobioloogilise seire eesmärkideks on informatsiooni saamine järve veekeskkonna hetkeseisundi kohta, informatsiooni kogumine ja andmeridade...

» Peipsi järve hüdrokeemiline ja hüdrobioloogiline seire 2005. a.

KokkuvõtePeipsi järve hüdrobioloogiline seireSeireprojekti eesmärgiks on hinnata reaalajas järve ökoloogilist seisundit ning selle alusel prognoosida võimalikke muutusi ja kriisisituatsioone...

» Peipsi järve hüdrokeemiline ja hüdrobioloogiline seire 2004. a.

KokkuvõtePeipsi järve hüdrobioloogiline seirePeipsi järve hüdrobioloogilise seire tulemused näitavad, et Peipsi seisund on viimastel aastatel olnud murettekitav, kuna järve lõunapoolsete...

» Peipsi järve hüdrokeemiline ja hüdrobioloogiline seire 2003. a.

KokkuvõtePeipsi järve hüdrobioloogiline seirePeipsi elustiku seiret viidi 2003. aastal läbi maist kuni oktoobrini kestnud igakuiste väljassõitudena järvele. Tulemused näitavad, et Peipsi...

» Peipsi järve hüdrokeemiline ja hüdrobioloogiline seire 2002. a.

KokkuvõtePeipsi järve hüdrobioloogiline seirePeipsi järve hüdrobioloogilise seire raames viidi 2002. aasta märtsis läbi talvine seirereis, jälgimaks järve ökosüsteemi seisundit kevadtalvel...

» Peipsi järve hüdrokeemiline ja hüdrobioloogiline seire 2001. a.

KokkuvõtePeipsi järve hüdrobioloogiline seireHüdrobioloogilisi proove võeti Peipsi järvest 2001. aastal kokku kaheksal korral: igakuiselt aprillist novembrini punktidest 2, 4, 11, 16 ja 38...

» Peipsi järve hüdrokeemiline ja hüdrobioloogiline seire 2000. a.

KokkuvõtePeipsi järve hüdrokeemiline seirePeipsi järve hüdrokeemilise seire raames toimus 2000. aasta aprillist kuni novembrini kaheksa seirereisi Peipsi järvel, mille käigus võeti proove...

» Peipsi järve hüdrokeemiline ja hüdrobioloogiline seire 1999. a.

KokkuvõtePeipsi järve hüdrokeemiline seire1999. aastal viidi Peipsi järve hüdrokeemilist seiret läbi viies seirejaamas. Seireproovid võeti märtsis, mais ning juunis. Kokku võeti järvest 27...

» Peipsi järve hüdrokeemiline ja hüdrobioloogiline seire 1998. a.

Aruanded 

» Peipsi järve hüdrokeemiline ja hüdrobioloogiline seire 1997. a.

Kokkuvõte1997. aastal viid Peipsi järve seiret läbi viies seirepunktis (2, 4, 11, 16, 38). Peipsi veetase oli 1997. aastal keskmine. Läbi kogu seireperioodi on Peipsi vee läbipaistvus olnud...

» Peipsi järve hüdrokeemiline ja hüdrobioloogiline seire 1996. a.

Kokkuvõte1995. aasta teisel poolel alanud intensiivne veetaseme langus ja 1995/1996. aasta talvel kujunenud väga tagasihoidlik veevaru lumes lõid eeldused veevaeseks seireaastaks. 1996. aasta...

» Peipsi järve hüdrokeemiline ja hüdrobioloogiline seire 1995. a.

Kokkuvõte1995. aastal võeti hüdrobioloogilisi proove Peipsi-Pihkva järvest kolmel korral kokku 17 punktist. Põhjaloomastikku koguti mais. Keskmise vetikabiomassi ja Chl-a alusel oli peipsi...

» Peipsi järve hüdrokeemiline ja hüdrobioloogiline seire 2017. a.

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee