Asute siin: Avaleht Programmid Mereseire Mererannikute seireMererannikute seire

Tutvustus

Mererannikute seirega alustati riikliku keskkonnaseire programmi raames 1994. aastal.

Mererannikute seire eesmärk on looduslike ja antropogeensete faktorite mõjul toimuvate rannaprotsesside (kulutus ja kuhjumine) jälgimine ja arengusuundade selgitamine Eesti rannikul. Seire käigus jälgitakse rannavööndis setete liikumist, litodünaamilisi protsesse ja prognoositakse muutuseid, et seire tulemustest lähtuvalt anda soovitusi ranniku maakasutuse optimaalseks planeerimiseks.

Setete liikumise jälgimiseks tehakse rannikuprofiilide kordusmõõdistusi kindlatest reeperitest lähtuvalt erinevate nurkade all vähemalt kord viie aasta jooksul. Valdavalt mõõdistatakse rannas maapinna kõrgused reeperist alates mere suunas absoluutse kõrguseni –1,0 meetrit. Lisaks tehakse suurema sagedusega visuaalseid vaatluseid. Ekstreemsete sündmuste korral (tormid, üleujutused, varingud jne) valitakse erakorralisteks mõõdistamisteks rannalõigud, kus muutused on suurimad. Mõõdistuste alusel koostatakse digitaalsed seireprofiilid, GIS-kaardid, mille võrdlemisel varasemate aastate kujutistega kirjeldatakse rannikuvööndis toimunud olulisemad muutused. Seirealad fotografeeritakse. Uuritud seirealade kohta koostatakse hinnang toimuvate rannaprotsesside kohta ning nende mõjutatuse kohta inimtegevusest.   

Seire on toimunud erinevatel aastatel kokku 38 alal. Seiret teostas Eesti Geoloogiakeskus. 2017.a. aastal seiret ei toimunud. Alates 2018. aastast alustati metoodika arendamist lähtuvalt merestrateegia ja veepoliitika raamdirektiivide seirevajadustest. Seiret teostab Eesti Geoloogiateenistus.

scroll back to top

Prindi

Aruanded :

» Mererannikute seire 2016. a.

Mererannikute seiret tehti 2016. aastal vastavalt Keskkonnaagentuuriga sõlmitud lepingule nr. 3-8/96. Lepingu lähteülesande järgi tehti mõõdistamistöid kümnel seirealal (Aegna, Naissaare I,...

» Mererannikute seire 2015. a.

2015. aastal viis OÜ Eesti Geoloogiakeskus mererannikute seiret läbi vastavalt Keskkonnaagentuuriga sõlmitud lepingule nr. 3-8/96. Mererannikute seire käigus teostati mõõdistustöid 11...

» Mererannikute seire 2014. a.

Mererannikute seire käigus teostati 2014. a. mõõdistustöid 11 seirealal 52 profiilil. Maapinna kõrgust mõõdeti 2014. aastal kokku 4160 punktis. Mõõdistamised tehti Alliklepa, Lemmeoja, Pakri...

» Mererannikute seire 2013. a.

2013. aastal viis OÜ Eesti Geoloogiakeskus mererannikute seiret läbi vastavalt 12.06.2012. a sõlmitud lepingule nr. 4-1.1/184. Mererannikute seire käigus teostati mõõdistustöid 10 seirealal 42...

» Mererannikute seire 2012. a.

Kokkuvõte2012. aastal toimus mererannikute seire 13 seirealal: Pirita, Kersalu, Mändjala, Naissaare neli ala, Nõva, Järve, Osmussaare, Harilaiu, Dirhami ja Küdema. 2012. aastal ekstreemseid...

» Mererannikute seire 2011. a.

Kokkuvõte2011. aasta Riikliku keskkonnaseire programmi allprogrammi "Mererannikute seire 2011" I etapi tööd viidi läbi keskkonnaministri 01.02.2011. a käskkirja nr 170 alusel, vastavalt teadus-...

» Mererannikute seire 2010. a.

Kokkuvõte2010 aastal viis OÜ Eesti Geoloogiakeskus mererannikute seiret läbi vastavalt töövõtulepingule nr. 4-1.1/199 ja vastavalt lihtsustatud menetlusega riigihanke tingimustele.2010. aastal...

» Mererannikute seire 2009. a.

2009. aastal Eesti randades ekstreemseid torme ei olnud. Tormipäevi, st päevi, kus tuule keskmine kiirus 1 tunni jooksul oli üle 18 m/s (8 Beaufort'i palli) ei esinenud. Aasta tuule maksimaalne...

» Mererannikute seire 2008. a.

Kokkuvõte2008. aastal viis OÜ Eesti Geoloogiakeskus mererannikute seiret läbi vastavalt töövõtulepingule nr. 18-20/435 ja vastavalt lihtsustatud menetlusega riigihankele (keskkonnaministri...

» Mererannikute seire 2007. a.

KokkuvõteMererannikute seiret teostab OÜ Eesti Geoloogiakeskus. 2007. aastal tehti mere­rannikute seire käigus instrumentaalseid mõõdistamisi 9 seire­alal (Matsiranna, Valgeranna, Lemmeoja,...

» Mererannikute seire 2006. a.

Kokkuvõte2006. aastal esinesid mõningad kõrvalekalded kinnitatud seireprogrammist. Kuna TTÜ Meresüsteemide Instituut tegi Pirita seirealal kajaloodimisi, siis otsustati planeeritud Pirita...

» Mererannikute seire 2005. a.

KokkuvõtePõhja-Eesti rannikul asuvate seirealade ülevaatus näitas, et 2005. aasta 9. jaanuari talvise tormi (nn jaanuaritormi) purustav-murrutav mõju on enamikes Lääne ja Põhja-Eesti randades...

» Mererannikute seire 2004. a.

Kokkuvõte2004. aastal teostati mererannikute seire raames järgmisi töid:Mandri-Eesti seirealade ülevaatamine ja muutuste hindamine;Hiiumaal seirealade mõõdistamine Tahkuna ja Luidja...

» Mererannikute seire 2003. a.

Kokkuvõte2003. aastal tehti mererannikute seire käigus detailsemaid instrumentaalseid mõõdistamisi 15 seirealal ja visuaalseid vaatlusi kõikidel Mandri-Eesti mererannikute seirealadel, et...

» Mererannikute seire 2002. a.

Kokkuvõte2002. aastal tehti mererannikute seire käigus detailsemaid mõõdistamisi 15 seirealal. Hüdrometeoroloogiliselt oli 2002. aasta valdavalt rahulik ning suveperioodil mõõdistatud randades...

» Mererannikute seire 2001. a.

Kokkuvõte2001. aastal teostati mererannikute seire käigus detailsemaid mõõdistamisi 10 seirealal. Üldisemaid vaatlusi tehti kõikidel Saaremaa ja Eesti mandriosa seirealadel, et hinnata...

» Mererannikute seire 1999. a.

Kokkuvõte1999. rannikumere seire raames läbiviidud seiretööde tulemused näitavad, et Harilaiu seireala Kiipsaare nukal jätkus poolsaare lääneranna kulutus. Kulutusastang oli tekkinud ka...

» Mererannikute seire 1998. a.

Kokkuvõte1998. aastal tehti mererannikute seire käigus vaatlusi ja mõõdistamisi 15 seirealal. Täien¬davalt kanti seirealade nimekirja Naissaar nelja mõõdistusalaga. Taimkatte analüüsi tehti...

» Mererannikute seire 1997. a.

KokkuvõteMererannikute seire raames kordusmõõdistamisi kümnel seirealal.1997. aasta jäävaba perioodi iseloomustas Eesti rannikul madal veeseis ja tugevate tormide puudumine. Üksikuid tugevate...

» Mererannikute seire 1996. a.

Kokkuvõte1996. aastal rajati Eesti rannikul lisaks 1994. ja 1995. aastal tehtule veel kaks täiesti uut rannikuseireala (Ristna-Kalana ja Tahkuna) ning täiendati oluliselt Nõva seireala....
  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee