Asute siin: Avaleht Programmid Mullaseire MullaseireMullaseire

Allprogrammi tutvustus

Riikliku mullaseire programmi väljatöötamist koos alade valikuga alustati 2000. aastal. Esimest korda teostati riikliku keskkonnaseire raames mullaseiret 2002. aastal. Mullaseireprogrammi valitud alad pärinevad osaliselt 80ndatel rajatud põllumuldade seirealadel, mis võimaldab hinnata mullaomaduste pikaajalist muutust. Osaliselt on rajatud uusi spetsiifiliseks otstarbeks mõeldud seirealasid. Seiresse on kaasatud kõik enamlevinud põllumuldade liigid erineva veerežiimi ning maakasutusega: põllumaad, püsirohumaad, erosiooniala mullad, maheviljeluse all olevad mullad, turvasmuld ning deflatsiooniohtlikud mullad. Metsamuldade seire on toimunud metsaseire allprogrammi osana, hetkel on seire peatatud.

Seireprogrammi väljatöötamisel 2000.a. oli muldade seire eesmärgiks muldade seisundi hindamine mullaviljakuse seisukohast, st eesmärgiks oli koguda andmeid, millest lähtuda muldade kasutamise ja mullaomaduste parandamise planeerimisel. Aja jooksul on mullaseirest saadava informatsiooni vajadus mõneti muutnud (riikliku keskkonnaseire programmi raames), kuid seirealade ja määratavate näitajate valik püsinud suuresti muutumatuna. Kavas on seireprogrammi uuendamine.

Käesoleval ajal teostatakse seiret kokku 30-l seirealal 5-aastase rotatsiooniga. Seiret viib läbi Põllumajandusuuringute Keskus.

Seire eesmärkideks on:

Eesti põllumuldade keskkonnakaitselise seisundi hindamine;
Eesti põllumuldade saastehõive ja saastetaluvuse hindamine ning toimunud muutuste analüüs;
GIS-põhise andmebaasi täiendamine uuritud mullaseire alade andmestikuga.

Valitud mullaseire aladele on jõudumööda rajatud huumustrasse koos huumuskaevetega, milledest võetakse mullaproovid laboratoorseks analüüsiks iseloomustamaks mulla künnihorisonti ja üldiselt huumushorisondi füüsikalis-keemilisi omadusi. Alates 2005. aastast määratakse ka erinevate taimekaitsevahendite ja nende jääkide sisaldus uurimisalade künnikihis (määratavate taimekaitsevahendite nimekirja uuendatakse vastavalt reaalsetele kasutusandmetele). Aastatel 2009-2011 tehti riikliku keskkonnaseire raames ka pilootuuring mulla bioloogilise mitmekesisuse uurimiseks Eesti muldades hooghännaliste näitel.

Seiratavad näitajad:

Määratavad huumushorisondi näitajad: pHKCl, A horisondi tüsedus, P, K, Ca, Mg, Cu, Mn, B, huumus, C-org, mahukaal (lasuvustihedus) ja erinevad poorsused, hinnang tallatusele
Määratavad sügavkaevete näitajad: horisont, tüsedus, pHKCl, P, K, Ca, Mg, Cu, Mn, B, üld-N,  huumus, C-org, lõimis
Lisaks tuleb kõigist muldadest keemiliselt analüüsida raskmetallide (Cd, Pb, Cr, Cu, Ni, Zn, Hg) ja glüfosaadi sisaldust ning teiste taimekaitsevahendite toimeainete jääkide sisaldust multimeetodil gaasikromatograafiliselt.

Sügavkaeved fotografeeritakse ja nende kirjeldamisel kasutatakse USDA (United States Department of Agriculture, USA Põllumajandusministeerium) muldade kirjeldamise juhendit ning Eesti Põllumajandusprojektis kasutusel olnud muldade kirjeldamise metoodikat, saamaks erinevate aegade puhul võrreldavaid kirjeldusi.

scroll back to top

Prindi

Aruanded :

» Mullaseire 2016. a.

» Mullaseire 2015. a.

» Mullaseire 2014. a.

» Mullaseire 2013. a.

» Mullaseire 2012. a.

KokkuvõtePõllumuldade seires toimus mullaomaduste uuring ja tulemuste võrdlemine varasemaga Võisiku, Kiilaspere, Naadimetsa ja Altküla seirealal.Kuigi huumushorisondi tüsedused olid...

» Mullaseire 2011. a.

KokkuvõtePõllumuldade seires jätkati varasemate aastate seirealade mullaomaduste uuringuid ja tulemuste võrdlemist, mille käigus on selgunud mõningad tendentsid.Huumushorisondi tüsedused olid...

» Mullaseire 2010. a.

Kokkuvõte2010. aastal toimus mullaseire Laaniste, Holtsi, Kiislimõisa ja Kuningamäe aladel. Seire käigus selgitati uurimisalade omanikud, majandajad, ajalooline informatsioon, olemasolev...

» Mullaseire 2009. a.

Kokkuvõte2009. aastal toimus mullaseire Rannu, Rannumahe, Ilmjärve, Pikareinu, Eametsa, Kogeri, Söödi, Pajupuu aladel. Seire käigus selgitati uurimisalade omanikud, majandajad, ajalooline...

» Mullaseire 2008. a.

Kokkuvõte2008. aastal viidi mullaseire läbi Abeli, Rooma, Viruvere, Adavere, Tuuleveski, Palamuse, Langi, Keskküla ja Audru aladel. Seire käigus selgitati uurimisalade omanikud, majandajad,...

» Mullaseire 2007. a.

Kokkuvõte2007. aastal teostati seiret Võisiku, Audru, Kiilaspere, Naadimetsa aladel. Mullas toimunud suundumused olid sarnased eelmiste aastate tulemustega. Uuritud muldade seisundit võis hinnata...

» Mullaseire 2006. a.

Kokkuvõte2006. aasta seire raames teostati välitööd 4 uurimisalal (Rõhu, Laheva, Risti, Ravaküla). Enamus mullas toimuvaid suundumusi olid sarnased eelmiste aastate uuringutes tuvastatuga....

» Mullaseire 2005. a.

KokkuvõteÜldise tendentsina on seirealadel suurenenud huumushorisondi tüsedus ja osaliselt sellega seotult on vähenenud huumusesisaldus huumushorisondis. Karbonaadivaesel lähtekivimil kujunenud...

» Mullaseire 2004. a.

Kokkuvõte2004. aastal jätkati eelneva metoodika abil kordusuuringute tegemist Kogeri (GI-leetjas gleimuld), Eametsa (Gk-rähkne gleimuld), Söödi (KI-leetjas muld), Pajupuu (K’’’-keskmise...

» Mullaseire 2003. a.

Kokkuvõte2003. aastal jätkati eelneva metoodika abil järgmiste uurimisalade rajamist: Keskküla, Langi, Adavere, Viruvere II, Tuuleveski, Palamuse, Rooma. Esialgses plaanis oli teostada välitöid...

» Mullaseire 2002. a.

Kokkuvõte2002. aastal viidi mullaseiret läbi Abeli, Rooma ja Naadimetsa seirealadel. Tulemused näitavad, et toiteelementide sisaldus neil aladel ei olnud oluliselt vähenenud võrreldes viimase...

» Mullaseire 2001. a.

Kokkuvõte2001. aastal seiretöö eesmärgiks oli inventeerida erinevate teadusasutuste põllumuldade seniseid uuringuid, selgitada seni uuritud alad ja selekteerida neist maakasutust, omandisuhet...

» Mullaseire 2000. a.

Kokkuvõte2000. aasta mullaseire käigus külastati 13 seireala. Välitööde ja sellele järgnenud andmete läbitöötamise ning mõningate laboratoorsete analüüside (pH, lõimis) peaülesandeks...

» Mullaseire 1997. a.

Kokkuvõte1997. aastal oli mullaseire 1996. aastaga võrreldes kavandatud teistest vaatlusjaamadest - Saarejärve, Vilsandi, Karula, Tahkuse ja Pikasilla. Seireprogrammi täpsustamisel selgus, et...

» Mullaseire 1996. a.

KokkuvõteReostatud muldade seiret alustati 1996. aastal Kunda lähiümbruses (raskmetallide reostus) ja neljal orgaaniliste ühenditega reostunud objektil - Ämari lennuväli (lennukipetrooli...

» Mullaseire (foon ja reostus) 1997. a.

Kokkuvõte1997. aastal oli mullaseire 1996. aastaga võrreldes kavandatud teistest vaatlusjaamadest - Saarejärve, Vilsandi, Karula, Tahkuse ja Pikasilla. Seireprogrammi täpsustamisel selgus, et...

» Mullaseire (foon ja reostus) 1996. a.

KokkuvõteReostatud muldade seiret alustati 1996. aastal Kunda lähiümbruses (raskmetallide reostus) ja neljal orgaaniliste ühenditega reostunud objektil - Ämari lennuväli (lennukipetrooli...

» Mullaseire

TutvustusMuldade või laiemalt pinnase degradatsioon (muldade saastumine, mulla viljakuse vähenemine, erosioon, sooldumine, mulla tihenemine, pinnase katmine) on probleemiks...
  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee