Asute siin: Avaleht Programmid Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire SõralisedSõralised

Alaprogrammi tutvustus

Sõraliste seire eesmärgiks on anda ülevaade sõraliste: metssea (Sus scrofa), põdra (Alces alces), metskitse (Capreolus capreolus) ja punahirve (Cervus elaphus) arvukusest, vanuselisest struktuurist, toitumusest ja soolisest jaotumusest. Seiretulemused on aluseks küttimislimiitide kehtestamisel.

Sõraliste seire käigus tehtavad tööd jagunevad järgmiselt:

  • sõraliste loendus, mis korraldatakse talviste ekskrementide esinemissageduse teel. Metskitsede arvukuse määramiseks kasutatakse aju(jahi)meetodit.
  • üldloenduse analüüs, mille käigus hinnatakse jahimeeste tähelepanekutel põhinevat põtrade üldloendust, mida täpsustatakse varasemate aastate uurimistulemustega.
  • hirvlaste suviste karjamaade kasutamisintensiivsus
  • populatsioonide soolise jaotumuse ja juurdekasvu kohta täidavad jahimehed küsitluslehe, millele märgitakse jahihooajal kohatud sõraliste sugu ja vanuserühm.
  • populatsioonida vanuseline struktuur määratakse täiskasvanud põtradelt, hirvedelt ja metssigadelt võetud alalõualuude hammaste kulumise järgi.

Kütitud põtradelt võetakse ka maosisuproove, mille analüüsi käigus määratakse sügisel ja talve alguses tarvitatud toidu koosseis.
Sõraliste seiret teostab Eesti Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus (alates 2010 Keskkonnateabe Keskus).

Alates 2010. aastast esitatakse nii sõraliste kui suurkiskjate seire osana ulukiseire aruandest. Ulukiseire hõlmab kõikide Eesti olulisemate imetajatest ja lindudest jahiloomade seiret. Ulukiseire vastutavaks täitjaks on Keskkonnateabe Keskus.

(allikas: riikliku keskkonnaseire eluslooduse ja maastike seire ulukiseire, suurkiskjate seire ja sõraliste seire aastaaruanded, Keskkonnateabe Keskus)

scroll back to top

Prindi

Aruanded :

» Sõralised 2009. a.

Aruanded 

» Sõralised 2008. a.

KokkuvõteSõraliste seire raames loendati hirvlasi nende talviste ekskrementide tiheduse määramise teel Laasi, Laeva, Järvselja, Triigi, Türi, Viidumäe, Anguse, Porkuni ja Orissaare...

» Sõralised 2007. a.

KokkuvõtePõdraasurkond on viimastel aastatel olnud väga stabiilne. Arvukus on püsinud viiel viimasel aastal praktiliselt muutumatu. Hinnanguliselt elutseb Eestis umbes 12 000 isendit....

» Sõralised 2006. a.

KokkuvõtePõdra arvukus Eestis on alates 1995. aastast pidevalt tõusnud ületades 2005. a (enne vasikate sündimist) 12 000 isendi piiri. Järgmisel, 2006. a jäi arvukus samaks. Asustustihedusena...

» Sõralised 2005. a.

KokkuvõteSõraliste seire raames loendati hirvlasi nende talviste ekskrementide tiheduse määramise teel Loobu metskonnas; Laasi, Järvselja, Laeva, Triigi seirealadel; RMK metsakahjustuste...

» Sõralised 2004. a.

Kokkuvõte2004. aastal viidi sõraliste loendust läbi 8 piirkonnas, muuhulgas Türi, Triigi ja Laeva seirealadel, millelt on andmeid saadud kogu seireprojekti vältel, igal aastal ajavahemikus...

» Sõralised 2002. a.

Kokkuvõte2002. aasta sõraliste seires tehti vaatlusi kümnes piirkonnas.Jahimeeste loenduse põhjal oli Eestis 2002. aastal 10 600 põtra, millele vastav asustustihedus on 4,3 isendit 1000 ha...

» Sõralised 2001. a.

Kokkuvõte2001. aasta sõraliste seires tehti töid järgmistel seirealadel: Lahemaa, Vihterpalu, Triigi, Hiiumaa, Türi, Viidumäe, Laeva, Järvselja, Taagepera.Jahimeeste hinnangul põhinevad...

» Sõralised 2000. a.

Kokkuvõte2000. aasta sõraliste seire raames üldistati, kontrolliti jahimeestelt saadud ametlikke loendusandmeid, määrati kuuel seirealal hirvlaste asustustihedus, hinnati seitsmel seirealal...

» Sõralised 1999. a.

KokkuvõteSõraliste seire raames toimus 1999. aastal hirvlaste loendus Laeva, Türi, Triigi ja Vihterpalu metskonnas, Lahemaa Rahvuspargis ja Järvseljas. Hirvlaste "suviste karjamaade" kasutamise...

» Sõralised 1998. a.

Kokkuvõte1998. aasta sõraliste seire raames määrati seirealadel hirvlaste asustustihedus, hinnati hirvlaste suviste karjamaade kasutamise intensiivsust, analüüsiti hirvlaste kohta kogutud...

» Sõralised 1996. a.

Kokkuvõte1996. aasta sõraliste seire raames määrati hirvlaste (põdra, hirve, metskitse) arvukus seirealade proovialadel talviste ekskrementide loenduse meetodil ja hirvlaste "suviste karjamaade"...
  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee