Asute siin: Avaleht Programmid Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire Ohustatud putukad, kuklasedOhustatud putukad, kuklased

Allprogrammi tutvustus

Metsakuklasteks nimetatakse sipelgate hulgas kuklaste (Formica sp.) perekonna seitset sipelgaliiki (aru-, karu-, kännu-, laane-, liiva-, palu- ja veerekuklane), kes elavad taimsest materjalist kuhikpesades segametsades ja puisniitudel. Kõik Eestis elavad metsakuklaste liigid on arvatud ka 14 erineva Euroopa riigi rahvuslike punaste raamatute, sh Eesti punane raamat, liikide nimistutesse. Eestis kuluvad metsakuklased III kategooria kaitsealuste loomaliikide nimistusse.

Metsakuklaste seire üldeesmärkideks on:
• Metsakuklaste asurkondade kindlakstegemine, piiritlemine ja ettepanekute tegemine Eesti Looduse Infosüsteemi (EELIS) andmebaaside täiendamiseks.
• Metsakuklaste kui metsakoosluste väga olulise elemendi ning kaitsealuste liikide seisundi seire.
• Metsakuklaste kasutamine heade bioindikaatorliikidena keskkonna, sealhulgas eelkõige metsakooslustes asetleidvate muutuste väljaselgitamisel ja hindamisel. See hõlmab metsakuklaste kasutamist ka saaste-, metsamajandamis- ja rekreatsioonikoormuse hindamisel.Metsakuklaste seire on aluseks metsakuklase liikide kaitsekorralduskavade välja töötamiseks.

Metsakuklaste seirealade valikul on jälgitud, et seirealad paikneksid erineva inim-, sealhulgas saastekoormusega piirkondades. Püsiseire aladeks on Padakõrve ja Akste looduskaitsealad. Seire käigus hinnatakse iga pesa või ühiselt lähestikku asetsevate pesaderühma ümber mitmekesisuse indeksi leidmiseks metsakoosluse alustaimestikus – põõsa-, puhma-, sambla- ja rohurinde – liikide arv ning liigiline koosseis. Vajadusel määrati metsakuklaste liigiline koosseis Tallamist hinnatakse taimestiku kahjustumise põhjal. Tallamiskoormuse mõju metsakuklastele vaadeldakse sipelgaradade aktiivsuse, radade arvu ja pesade elujõulisuse alusel. Metsakuklaste pesade suuruse, seisukorra ja perede aktiivsuse alusel hinnatakse asurkondade seisundi seost metsakoosluste biootiliste ning abiootiliste teguritega.

Seiret viib läbi Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituut.

(lisainfo: Eesti punane raamat) (allikas: riikliku keskkonnaseire ohustatud putukate – metsakuklaste seire aruanded 1996-1998 ja 2003-2011)

scroll back to top

Prindi

Aruanded :

» Ohustatud putukad, kuklased 2011. a.

Kokkuvõte2011. aasta seirealadest kannatas tallamiskoormuse all Valgesoo maastikukaitseala matkaraja ümbruse ja vähemal määral Laari männi laanekuklase asurkond. Pesade üldaktiivsuse...

» Ohustatud putukad, kuklased 2010. a.

Kokkuvõte2010. aastal hinnati metsakuklaste asurkondade seisundit 10 seirealal. Tallamiskoormuse all kannatasid Järvselja palu- ja karukuklase asurkonnad, Karula RP palu- ja karukuklase, Mustoja ja...

» Ohustatud putukad, kuklased 2009. a.

Kokkuvõte2009. aastal hinnati metsakuklaste asurkondade seisundit üheksal seirealal, kus valiti kokku 15 erineva inimkoormusega vaatlus- ja kontrollala. Seiretulemustest selgus, et Akste...

» Ohustatud putukad, kuklased 2008. a.

KokkuvõteMetsakuklaste asurkondade seisundit selgitati 2008. aastal 7 seirealal, kus valiti kokku 22 erineva inimkoormusega vaatlus- ja kontrollala:Padakõrve looduskaitsealaAkste...

» Ohustatud putukad, kuklased 2007. a.

Kokkuvõte2007. aastal selgitati metsakuklaste asurkondade seisundit 7 seirealal, kus valiti kokku 21 erineva inimkoormusega vaatlus- ja kontrollala:Padakõrve looduskaitsealaAkste...

» Ohustatud putukad, kuklased 2006. a.

Kokkuvõte2006. aastal jätkati ka keskkonna, sealhulgas metsakoosluste saastekoormuse hindamist metsakuklaste abil. Vaatlusaladel seiratavates asurkondades:määrati metsakuklaste liigiline...

» Ohustatud putukad, kuklased 2005. a.

Kokkuvõte2005. aastal täheldati Palade palukuklase (F. polyctena) asurkonnas pesade arvukuse tõusu taastatud puisniidul ja puisniiduga piirnevates metsaservades, kuklasepesade arvukus langeb...

» Ohustatud putukad, kuklased 2004. a.

Kokkuvõte2004. aasta seiretulemused näitavad, et Palade metsakuklaste asurkond ja pesad on märkimisväärselt elujõulisemaks muutunud. Tihedasse puistusse jäänud pesad on asunud ümber kolima...

» Ohustatud putukad, kuklased 2003. a.

Kokkuvõte2003. aastal toimus metsakuklaste seire kuues seirejaamas: Palade seireala Kukka maastikukaitsealal Hiiumaal, Viidumäe looduskaitseala, Ruhnu saar, Saarejärve valgala, Akste...

» Ohustatud putukad, kuklased 1998. a.

Kokkuvõte1998. aasta metsakuklaste seirega hinnati metsakuklaste asurkondade seisundit ja saastemetallide mõju metsakuklaste sotsiaalsetele struktuuridele (pesa, koloonia, asurkond). Kokku tehti...

» Ohustatud putukad, kuklased 1997. a.

Kokkuvõte1997. aasta metsakuklaste seire käigus määrati metsakuklaste liigid seirealade asurkondades, hinnati metsakuklaste asurkondade seisundit, võeti sipelgaproove metsakoosluste...

» Ohustatud putukad, kuklased 1996. a.

KokkuvõteSeireprojekti "Metsakuklaste seire" teostati 1996. aastal alamprogrammi "Keskkonnaseisundi hindamise ja parandamise bioloogilis-ökokeemiliste teaduslikult põhjendatud printsiipide ja...
  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee