Asute siin: Avaleht Programmid Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire NahkhiiredNahkhiired

Allprogrammi tutvustus


Kõik nahkhiireliigid on Eestis kaitse all. Nahkhiirte suuremate talvekolooniate säilitamiseks on loodud koopakaitsealad. Seire eesmärgiks on nahkhiireliikide arvukuse ja talvitumisedukuse jälgimise kaudu tagada asurkondade säilimine, samuti võimalike negatiivsete mõjurite väljaselgitamine ja informatsiooni kogumine nende mõju vähendamiseks vajalike ennetus- ja kaitsemeetmete väljatöötamisel. Nahkhiirte seire metoodika on pideva täiendamise tulemusel on paranenud seireandmete kvaliteet. Seire käigus hinnatakse nahkhiirepopulatsioonide liigilist koosseisu, liikide arvu ja loomade arvukust liikide kaupa. Nahkhiirte seire jaguneb neljaks töölõiguks:


• nahkhiirte kesktalvine loendus talvituspaikades (jaanuari lõpust märtsi keskpaigani). Seire toimub ühes põhiseirejaamas ning mitmes lisa-seirejaamas. Nahkhiired loendatakse talvituspaigas käsilambi valgel, loomi äraajamata;
• nahkhiirte detektorloendus poegimisperioodil suvistes lennupaikades (20. juunist 10. juulini). Suvealguse loenduspaikadeks on kaheksa põhi-seirejaama, kus kindlaks määratud 3-5 km pikkustel loendusradadel toimub nahkhiirte ühekordne läbi-öö detektorloendus;
• nahkhiirte rändeaegne loendus rannikuliinides (15. augustist 15. septembrini). Nahkhiirte seire rannikuliinides toimus aastatel 2005-2009;
• nahkhiirte regulaarsed loendused kahes statsionaaris (mai algusest oktoobri lõpuni). Statsionaarides toimus regulaarsed loendused 2005. aastani.


Nahkhiirte leidmiseks öisel loendusrajal või loenduspunktis kasutatakse ultraheli-detektoreid, mille heterodüün-süsteem on tundlik ja võimaldab registreerida nahkhiirte ultraheli, liigist olenevalt 5—50 m kauguselt. Liigimäärang ja isendite arvu määrang toimub detektorist heli kuulates ja võimalusel loomi vaadeldes. Liigimäärangu ebaõnnestumisel väljas salvestatakse heli detektorist salvestajasse. Väljas salvestatud heli on liigi määramise täpsustamiseks võimalik hiljem analüüsida BatSound programmi abil.

Nahkhiirte seiret viib läbi Sicista Arenduskeskuse nahkhiirte uurimise töörühm.

Seirejaamad

Humala
Häädemeeste
Ihaste
Jõgeva
Järve
Kabli
Kalvi
Karepa
Keila-Joa
Kersalu
Kloogaranna
Kodavere
Kuressaare
Lahe
Laulasmaa
Letipea
Loode
Madise
Matsalu
Mustvee
Nasva
Omedu
Orajõe
Penijõe
Pikla
Piusa
Piusa koobas nr. 1
Piusa koobas nr. 2
Piusa koobas nr. 3
Piusa koobas nr. 4
Piusa koobas nr. 5
Piusa koobas nr. 6
Põduste
Räpina
Salme
Tabasalu
Tabasalu
Tehumardi
Tooma
Vainupea
Värska
Vääna-Posti
Vääna-Viti
Ülgase

scroll back to top

Prindi

Aruanded :

» Nahkhiired 2018. a.

Kesktalvine nahkhiirte loendus toimus 2018. aastal Laagri-Ida, Humala, Vääna-Posti 1, Vääna-Posti 2, Vääna-Viti ja Piusa koobastes 1-6 ning Narva Victoria, Honor, ja Gloria bastionides....

» Nahkhiired 2017. a.

Kesktalvine nahkhiirte loendus toimus 2017. aastal Laagri, Humala, Vääna-Posti ja Vääna-Viti talvituspiirkondades. Laagri püsielupaigas toimus loendus kõigis kolmes süsteemis - ida-, lääne-...

» Nahkhiired 2016. a.

Kesktalvine nahkhiirte loendus viidi 2016. aastal läbi Laagri, Humala, Vääna-Posti ja Ülgase talvituspiirkondades ning Narva Victoria bastionis. Laagri püsielupaigas toimus loendus...

» Nahkhiired 2015. a.

Talvituvate nahkhiirte seiret viidi läbi Laagri-Ida, Vääna-Posti I ja II, Vääna-Viti, Humala 1, 2 ja 3 käikudes ning Narva Victoria bastionis.Laagri nahkhiirte püsielupaiga ida-süsteemis...

» Nahkhiired 2014. a.

Suve algusel läbiviidava joonloenduse andmete põhjal on alates 1994. a. arvukus tõusnud põhja-nahkhiirel ning pargi-nahkhiirel. Stabiilne arvukus on olnud veelendlasel.  Joonloenduse...

» Nahkhiired 2013. a.

Suve algusel läbiviidava joonloenduse andmete põhjal on alates 1994. a. arvukus tõusnud põhja-nahkhiirel ning pargi-nahkhiirel. Stabiilne arvukus on olnud veelendlasel. Suve algusel...

» Nahkhiired 2012.a.

Kokkuvõte2012. aasta oli riikliku keskkonnaseire programmi allprogrammi "Nahkhiired" üheksateistkümnes tööaasta ning neljanda seire-viisaastaku kolmas tööaasta. Aastal 2012 olid nahkhiirte...

» Nahkhiired 2011. a.

Kokkuvõte2011. aastal leiti seirejaamades kokku 10 liiki nahkhiir: tiigilendlane (Myotis dasycneme), veelendlane (M. daubentonii), tõmmulendlane (M. brandtii, talvisel loendusel),...

» Nahkhiired 2010. a.

KokkuvõteAastal 2010 olid nahkhiirte riiklikus seires järgmised töölõigud:nahkhiirte kesktalvine loendus talvituspaikades (jaanuari lõpust märtsi keskpaigani);nahkhiirte detektor-loendus...

» Nahkhiired 2009. a.

KokkuvõteAastal 2009 olid nahkhiirte riiklikus seires järgmised töölõigud:nahkhiirte kesktalvine loendus talvituspaikades (veebruarist märtsi keskpaigani);nahkhiirte detektor-loendus...

» Nahkhiired 2008. a.

Kokkuvõte2008. aasta oli Riikliku keskkonnaseire programmi allprogrammi "Nahkhiired" viieteistkümnes tööaasta ning kolmanda seire-viisaastaku neljas tööaasta. 2005. aasta seireuuendus lisas...

» Nahkhiired 2007. a.

KokkuvõteAastal 2006 ja 2007 olid nahkhiirte riiklikus seires järgmised töölõigud:nahkhiirte kesktalvine loendus talvituspaikades (jaanuari lõpust märtsi keskpaigani). Nahkhiiri loendati kahes...

» Nahkhiired 2006. a.

Kokkuvõte2006. aasta oli Riikliku keskkonnaseire programmi allprogrammi "Nahkhiired" kolmeteistkümnes tööaasta ning kolmanda seire-viisaastaku teine tööaasta. 2005. a seireuuendus lisas...

» Nahkhiired 2005. a.

Kokkuvõte2005. aasta oli Riikliku keskkonnaseire programmi allprogrammi "Nahkhiired" kaheteistkümnes tööaasta ning kolmanda seire-viisaastaku esimene tööaasta.Aastal 2005 olid nahkhiirte...

» Nahkhiired 2004. a.

Kokkuvõte2004. aastal koguti seireandmeid kokku 10 seirejaamast, sh. kahest talvisest ja kaheksast suvisest seirejaamast. Kümnes seirejaamas registreeriti kokku üheksa liiki nahkhiiri. Nahkhiirte...

» Nahkhiired 2003. a.

KokkuvõteNahkhiirte talvine seire, millega loendati nahkhiired nende talvituspaigas käsilambi valgel loomi äratamata, toimus 2003. aastal kahes seirejaamas: Vääna-Posti ja Viti. Suvine seire...

» Nahkhiired 2002. a.

Kokkuvõte2002. aastal koguti nahkhiirte seireandmeid kokku 10 seirejaamast, sh. kahest talvisest ja kaheksast suvisest seirejaamast.2002. aastal registreeriti seirejaamades kokku 9 liiki nahkhiiri:...

» Nahkhiired 1999. a.

Kokkuvõte1999. aastal toimus nahkhiirte talvine seire Vääna-Posti seirejaamas ja suvine seire Kuressaare, Loode, Matsalu, Penijõe, Tooma, Jõgeva, Räpina, Värska seirejaamades.1999. aastal...

» Nahkhiired 1998. a.

Kokkuvõte1998. aastal koguti seireprojekti "Nahkhiired ja siilid" kohta seireandmeid kokku 15 seirejaamast. Nahkhiirte talvine seire toimus absoluutloendusena nahkhiirte talvituspaikades kokku 4...

» Nahkhiired 1997. a.

Kokkuvõte1997. aastal registreeriti 12 seirejaamas kokku 7 liiki nahkhiiri (M. dasycneme, M. daubentoni, M. brandti, P. auritus, P. nathusii, E. nilssoni, N. noctula) ja 1 liik siile (E. europaeus)....
  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee