Asute siin: Avaleht Siseveekogude seire 2007 Peipsi järve hüdrokeemiline ja hüdrobioloogiline seire 2007. a.Peipsi järve hüdrokeemiline ja hüdrobioloogiline seire 2007. a.

Kokkuvõte

2007. aasta märtsis läbiviidud ühisseire tulemused olid mõneski osas varasematest tunduvalt erinevad. Võrreldes varasemate talviste seirereiside tulemustega, oli 2007. aastal fütoplanktoni biomass kõige suurem ning klorofüll-a kontsentratsioon samas kõige madalam. Kõrge oli klorofülli laguproduktide (feopigmentide) sisaldus. Võrreldes varasemate aastatega oli kõrgem vähemusrühmade (rohe-, kold-, neel- ja vaguviburvetikate) suurem biomass varasemate aastatega võrreldes. Ammendavat selgitust nende nähtuste põhjustele ei oska spetsialistid anda. Talviseid fütoplanktoni näitajaid ei saa otseselt troofsuse ja biogeenide (lämmastik, fosfor) hulgaga seostada, kuna talvisel perioodil on fütoplanktoni arengut limiteerivaks teguriks peamiselt valgus.

Talvises zooplanktonis domineerivad keriloomad (Rotifera). Keriloomade talvine arvukus on Peipsi suurjärves ja Lämmijärves alates 1999. aastast vähenenud, olles madalaim 2007. aastal. Ka Pihkva järve andmed näitavad kahanemistendentsi nii vegetatsiooniperioodil kui talvel. Samuti on täheldatav aerjalgsete (Copepoda) osakaalu tõus zooplanktoni arvukuses. Tavaliselt viitab see troofsuse vähenemisele, mida aga Peipsis täheldatud pole. Zooplanktoni arvukuse vähenemise ning dominantide muutumise üheks põhjuseks peavad spetsialistid tsüanobakterite ehk sinivetikate elutegevuse käigus erituvate toksiinide halvavat mõju zooplankteritele. Sinivetikate massesinemised on viimastel aastatel muutunud kogu Peipsi järves tavalisteks, põhjuseks ilmselt Velikaja jõe reostav mõju.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee