Asute siin: Avaleht Siseveekogude seire 2006 Ohtlike ainete seire veekogudes 2006. a.Ohtlike ainete seire veekogudes 2006. a.

Kokkuvõte

2006. aastal viidi ohtlike ainete seiret läbi Kirde-Eestis viies punktis, keskendudes orgaanilistele ühenditele. Proovid koguti Viru Keemia Grupi heitveeväljalaskudest Kohtla jõel ja Purtse jõel, Balti SEJ jahutusvee väljavoolukanalist, Kohtla-Järve reoveepuhasti väljalasust ja AS Narva Vesi seirepunktist Narva jõel. Proovides määrati pinnavee üldanalüüsi pakett ja HELCOMI kohustuslikud raskmetallid (Cu, Cd, Zn, Pb, Hg), naftaproduktid, PAH, PER, HCBD, PCB, CHCl3, C2Cl4, CCl4, ühe- ja kahealuselised fenoolid.

Üldkeemiliste näitajate osas paistis Kohtla jõe seirepunkt silma teistest seirekohtadest suurusjärgu võrra halvemate näitajatega elektrijuhtivuse ja BHT7 osas, kordades madalam oli hapnikusisaldus. pH jäi kõikides seirepunktides kehtestatud miinimum-maksimumväärtuuste piiridesse (6,0–9,0). Raskmetallide osas ei esinenud piirväärtuste ületamisi üheski seirepunktis. Elavhõbeda, tsingi ja kaadmiumi sisaldus oli kõikjal allapoole määramispiiri. Kõrgema vase- ja niklisisaldusega paistis silma Kohtla-Järve reoveepuhasti väljalask. Plii osas mõõdeti kõige kõrgemad kontsentratsioonid Viru Keemia Grupi heitveeväljalaskudest Kohtla ja Purtse jõel.

Orgaaniliste ühendite osas jäid allapoole metoodika määramispiiri nii heksaklorobutadieeni, tetrakloroeteeni, tetraklorometaani, triklorometaani kui kahealuseliste fenoolide sisaldus. Tulemused langevad kokku 2002. aasta seiretulemustega. Loetletud ühendite analüüsimine proovides tuleks lõpetada, nagu ka driinide (aldriini, dieldriini ja endriini) määramine - viimaseid pole Eestis kunagi kasutatud. Samuti võiks ilmselt lõpetada DDT määramise proovides, kuna DDT jäägid on Eestis kas juba hävitatud või viidud hävitamiseks Saksamaale.

Naftaproduktide sisaldus oli üle määramispiiri vaid ühes seirekohas – Kohtla-Järve reoveepuhasti väljalasus. Polüaromaatsete süsivesinike kontsentratsioon jäi enamikes proovides alla määramispiiri, vaid kahes proovis oli polüaromaatsete süsivesinike sisaldus üle määramispiiri – Kohtla jões allpool Viru Keemia Grupi väljalasku, ning Narva jões allpool Narvat. Ühealuseliste fenoolide sisaldusi määrati kõikides proovides, välja arvatud Balti SEJ jahutusvee väljalasus, kus ühealuseliste fenoolide sisaldus jäi alla metoodika määramispiiri. 2006. aastal ületas polüklooritud bifenüülide sisaldus esmakordselt Kirde-Eestis ohtlike ainete seire raames kogutud proovides heitveele kehtestatud piirnormi (0,05 µg/l), seda Kohtla-Järve reoveepuhasti väljalasust võetud kolmest proovist kahes – väärtustega 0,095 ja 0,103 µg /l.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee