Asute siin: Avaleht Siseveekogude seire 2007 Ohtlike ainete seire veekogudes 2007. a.Ohtlike ainete seire veekogudes 2007. a.

Kokkuvõte

2007. aasta ohtlike ainete seire käigus hinnati raskemetallide – Cd, Hg, Pb, Zn, Cu - sisaldust Ida- ja Lääne-Virumaa jõgede suudmealade ahvenate maksas. 2007. aasta kevad-suvel koguti ahvena proove (kokku 20) järgmiste Soome lahe jõgede suudmealadelt: Narva, Purtse, Kunda, Selja, Mustoja, Loobu, Jägala, Kroodi oja ja Keila.

Seire tulemusena võib väita, et Cu ja Zn puhul ei toimu bioakumulatsiooni - nende kontsentratsioon ei suurene ahvena vanuse (pikkuse, kaalu) kasvades. Sisalduse alusel ahvena maksas (elavhõbe lihastes) võib olukorda raskemetallide osas uuritud jõgede suudmealadel hinnata üldiselt rahuldavaks. Kõigi viie raskemetalli – Cd, Hg, Pb, Zn, Cu – sisaldus oli kõrge Selja ja Mustoja suudmealal. Keila jõe suudmealal oli suhteliselt kõrgem Cd, Hg ja Cu sisaldus. Kahe metalli kõrgenenud sisaldus määrati Narva (Hg, Zn), Purtse (Hg, Pb), Kunda (Cu, Zn) ja Loobu (Pb, Cu) suudmealal. Suhteliselt madal raskemetallide sisaldus oli Kroodi oja (vaid Pb sisaldus kõrgem) ja Jägala jõe suudmealal. Jõgedesse lastava heitvee võimalik mõju avaldub eelkõige Narva lahe rannikul, Seljajõe ja Mustoja suudmealadel.

Ohtlike ainete seireprogrammi uuendamise käigus seati eesmärkideks ühtlustada erinevate ministeeriumide ohtlike ainete seireprogrammid, ja hinnata, kas seireprogramm peaks sisaldama ka suuremate heitvee väljalaskude seiret. Lisaks riiklikule keskkonnaseirele tuleks välja töötada ka kohalikud ja ettevõtte seire programmid.

Ohtlike ainete seireprogrammi uuendamise käigus planeeritavad tegevused:

Analüüsitavate ohtlike ainete nimistut laiendamine, et oleks võimalus analüüsida direktiivis 76/464/EÜ sisalduvaid prioriteetseid ohtlike aineid: pentaklorobenseen, kloroalkaanid, nonüülfenoolid, tributüültina ühendid ja bromodifenüüleeter. Lisaks jätkata olemasolevas nimistus olevate ohtlike ainete analüüsi.

  1. Koostöös TÜ Eesti Mereinstituudiga, Keskkonnainspektsiooniga, Veeteede Ametiga ja kohalike keskkonnateenistustega välja töötada eraldiseisev seireprogramm, mis arvestab vee proovide võtul erinevatest sügavustest ja erineval kaugusel süvaveelasust võetud proove.
  2. Ühtlustada bioloogilistele parameetritele kehtivad nõuded.
  3. Veeökosüsteemi ohutusest lähtuvalt üle vaadata kehtestatud piirnormid ohtlikele ainetele.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee