Asute siin: Avaleht Siseveekogude seire 2009 Jõgede hüdrokeemiline seire 2009. a.Jõgede hüdrokeemiline seire 2009. a.

Kokkuvõte

2009. aastal hinnati jõgede seisundit Keskkonnaministri 28. juuli 2009. aasta määruse nr 44 "Pinnaveekogumite moodustamise kord ja nende pinnaveekogumite nimestik, mille seisundiklass tuleb määrata, pinnaveekogumite seisundiklassid ja seisundiklassidele vastavad kvaliteedinäitajate väärtused ning seisundiklasside määramise kord" alusel. Veekvaliteet osutus peamiste keemiliste näitajate (O2%, BHT7, NH4, Nüld, Püld) poolest heasse kuni väga heasse veekvaliteedi klassi 58 seirelävendis 65st vaatluse all olnud lävendist. Kõige probleemsemaks näitajaks oli üldlämmastiku sisaldus, mille alusel kuulus väga halba või halba veeklassi 19 seirelävendit. Jõgede vee hapnikusisaldus oli "halb" kuni "väga halb" 10 seirelävendis. Parem oli olukord üldfosfori sisalduse osas (9 lävendis "väga halb" või "halb" veeklass). Bioloogilise hapnikutarbe ja ammooniumisisalduse järgi kuulusid seirelävendid enamuses heasse ja väga heasse veeklassi – vaid ühel korral klassi "kesine". Eesti lõhejõgede vee kvaliteet vastab täielikult EÜ nõukogu direktiivis kehtestatud kohustuslikele kvaliteedinäitajate piirväärtustele. Väikejõgede hüdrokeemilist seiret teostati 46 lävendis. Tugevasti muudetud veekogudele (TMV), mida oli 10 lävendit, leiti looduslähedane vooluveekogu tüüp ja hinnati veekvaliteeti sellele tüübile vastavate ökoloogiliste seisundiklassise piiride järgi. Enamikus lävendites toimus seire kolmel korral. Enamik lävenditest kuulus üldseisundi alusel heasse kuni väga heasse veekvaliteediklassi ("väga hea" oli 24 seirelävendi vesi). "Halb" oli veekvaliteet vaid Vasavere Oruste silla lävendis. Halva veeklassi põhjuseks olid valdavalt üldfosfori kõrged sisaldused.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee