Asute siin: Avaleht Põhjavee seire 2005 Põhjavee tugivõrgu seire 2005. a.Põhjavee tugivõrgu seire 2005. a.

Kokkuvõte

2005. aastal olid ilmastikutingimused põhjaveevaru täienemise seisukohalt soodsad. Põhjaveetase aktiivse veevahetuse vöös oli 2005. aastal enamikus Eesti piirkondades 0,1–0,7 m kõrgem pikaajalisest keskmisest põhjaveetasemest. Maapinnalähedaste põhjaveekogumite põhjavee nitraatide sisaldus on enamasti alla joogiveele kehtestatud piirsisaldust (50 mg/l). Pandivere vaatluspiirkonnas võib täheldada lämmastikuühendite sisalduse stabiliseerumist. Pestitsiidide esinemist allikate vees ei täheldatud. Võrreldes 2004. aastaga on märgatavalt suurenenud nitraatide sisaldus Tartus Meltsiveski veehaarde põhjavees (24,1–41,8 mg/l). Ordoviitsiumi veekompleksi põhjaveele avaldas Ida-Virumaal mõju põlevkivi kaevandamine. Probleemiks selles piirkonnas oli kaevanduste sulgemine. Seoses keskmisest suuremate sademete hulgale tõusis vesi endises Ahtme kaevanduses. Hoidmaks veetaset stabiilsena, puuriti 2005. aasta maikuus Ahtme kaevanduses lisaks 3 puurauku.

Jätkuv veevõtu vähenemine suuremates veehaaretes Tallinnas, Kohtla-Järvel ja Sillamäel põhjustas sügavate kambriumi–vendi põhjaveekogumite grupis põhjavee survepinna tõusu, mis tähendas põhjaveevaru taastumist ja veekihtide kvantitatiivse seisundi paranemist. Vaatamata kloriidide sisalduse stabiliseerumisele kambriumi–vendi põhjaveekogumi põhjavees, ei vastanud keemiline koostis Kopli poolsaarel ja kohati ka Viimsi poolsaarel endiselt joogivee nõuetele. Uudse probleemina kerkis esile kambriumi–vendi põhjaveekogumite põhjaveele kehtestatud piirnormidest kõrgem efektiivdoosi väärtus, mis oli tingitud raadiumi isotoopide esinemisest põhjavees. Põhjaveekogumi vee edaspidiseks kasutamiseks tuleb teha täiendavaid uuringuid, välja valida madala efektiivdoosiga puurkaevud ja veekihid ning tõhustada seiret. 2005. aastal lisandusid kaks uut põhjaveeseire automaatjaama Väike-Maarjas ja Jõgeval. Uued seirejaamad võimaldavad reaalajas, EMHI serveri kaudu, jälgida põhjaveetaseme muutusi.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee