Asute siin: Avaleht Põhjavee seire 2007 Põhjavee tugivõrgu seire 2007. a.Põhjavee tugivõrgu seire 2007. a.

Kokkuvõte

2007. aasta oli maapinnalähedaste põhjaveekogumite seisundile soodne, kuna esines piisavalt sademeid. Esimeses kvartalis oli maapinnalähedase põhjavee (pinnasevee) tase enamikus Eesti piirkondades kõrgveeseisus. Maksimaalne veetase jaanuari keskel oli 0,2–0,9 m võrra kõrgem pikaajalise vaatlusrea keskmisest veetasemest. Minimaalne talvine veetase märtsi alguses oli 0,1–1,7 m võrra kõrgem pikaajalise vaatlusrea keskmisest minimaalsest veetasemest. Veetaseme lasuvussügavus oli 0,4–2,9 m, mis on 0,1–0,6 m võrra madalam pikaajalise vaatlusrea keskmisest veetasemest. Minimaalne suvine veetaseme lasuvussügavus oli 0,4–4,2 m, mis on 0,1–0,4 m võrra madalam pikaajalisest keskmisest suvisest veetasemest. Detsembrikuine maksimaalne veetase ületas paljudes kohtades kevadise maksimaalse veetaseme. Aasta keskmine põhjaveetase aktiivse veevahetuse vöös oli kõrgem nii eelmise aasta keskmisest kui ka pikaajalise vaatlusrea keskmisest.

Kvatenaari Vasavere põhjaveekogumi looduslikest põhjavees olevatest komponentidest valmistab joogiveena kasutamisel enim probleeme vee suur rauasisaldus ka suur NH4+ sisaldus ja oksüdeeritavus. Kvaternaari Meltsiveski põhjaveekogumi looduslikest põhjaveel olevatest komponentidest on suurim tähtsus raual. 2007. aastal võis NO3- osas täheldada põhjavee seisundi märkimisväärset paranemist. Kvaternaari ühendatud põhjaveekogumis Männiku-Pelguranna vaatluskaevust 715-A võetud proovid näitasid kloriidide sisalduse kasvu võrreldes 2006. aastaga. Harku vaatluskaevust 702-A võetud proovid näitasid mõningast kloriidide sisalduse vähenemist. Kuigi põhjaveekogumi teistelt aladelt võetud proovid näitasid suhteliselt suurt rauasisaldust, vastab vesi joogivee kvaliteedinõuetele. Anaeroobses keskkonnas esineb kohati märkimisväärses koguses NH4.

Devoni põhjaveekogumite grupi kesk-devoni põhjaveekogumis määrati kõrgeid rauasisaldusi, mis on iseloomulik sellele veekompleksile. Ülem-devoni põhjaveekogumis ületas rauasisaldus kohati joogiveele kehtestatud piirnormi: Misso puurkaevus 1,28 mg/l ja Luhamaa puurkaevus 3,08 mg/l (piirnorm on 0,2 mg/l). Kesk-alam-devoni põhjaveekogumi kaevudes täheldati kohati ka vee piirsisaldusest suuremat oksüdeeritavust. Siluri–ordoviitsiumi põhjaveekogumite gruppi looduslikest põhjavees olevates komponentidest oli raua sisaldus kõrge. Ligikaudu 16% analüüsitud puurkaevude vesi oli piirnormist suurema oksüdeeritavusega. Ordoviitsiumi Ida-Viru põlevkivibasseini põhjaveekogumis on probleemiks üleujutatud kaevandused. Üleujutatud Ahtme kaevanduses hoitakse veetaset kolme puurkaevuga. Ida-Viru põhjaveekogumis oli lisaks NH4+ ja PHT kõrgele sisaldusele ka ebatavaliselt suur Fe2+ sisaldus.

Ordoviitsiumi-kambriumi veekompleksi põhjavee keemiline koostis oli stabiilne ja vastas enamasti joogiveele esitavatele nõuetele. Suur oli kloriidide ja Na+ sisaldus Lõuna-Eestis kambriumi–vendi põhjaveekogumite grupis näitasid analüüsid kloriidide vähest sisaldust vees. Endiselt ületas Tallinnas Kopli ja Viimsi poolsaarel põhjavee Cl- sisaldus joogivee lubatud piirsisaldust. Põhjavee keemilist seisundit võis kambiumi põhjaveekogumite grupis valdavalt heaks pidada. Kambriumi-vendi Gdovi põhjaveekogumis näitas kloriidide sisaldus kasvutrendi. Ka Na sisaldus ületas mõnevõrra joogivee lubatud piirsisalduse.

Vastavalt Euroopa Liidu põhjavee direktiivile (Directive of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on the protection of groundwater against pollution and deterioration) 2007. aasta seireprogrammi käigus võetud 173 proovist ei leitud mitte üheski suuremat nitraatide sisaldust. Ka 105 analüüsitud pestitsiidide proovist ei leitud üheski lubatust suuremat sisaldust. Euroopa Liidu põhjavee direktiivi kvaliteedistandardite kohaselt oli kõigi Eesti põhjaveekogumite seisund hea. Halvem oli põhjavee kvaliteedi vastavus Eesti põhjavee kvaliteedinormidele.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee