Asute siin: Avaleht Põhjavee seire 2003 Nitraaditundliku ala põhjavee seire 2003. a.Nitraaditundliku ala põhjavee seire 2003. a.

Kokkuvõte

Nitraaditundliku ala põhjavee kvaliteedi seire

Nitraaditundliku ala Adavere piirkonna põhjaveeseire raames võeti 2003. aastal kokku 145 veeproovi, millest määrati elektrijuhtivus ning NH4+, NO2-, NO3-, Cl-, ja SO42- sisaldused.

2003. aasta mais viidi läbi kontrollseire Adavere, Esku, Pajusi ja Puurmani piirkonna nitraaditundlikule alale jäävas 89 erinevas kaevus (Adaveres 32, Eskus 39, Pajusi ja Puurmanni piirkonnas 18). Enim registreeriti NO3 sisalduse piirnormide ületamisi – Adaveres 34,4% kaevudest, Eskus 20,5%, Pajusi ja Puurmani piirkonnas 11,1% kaevudest. NH4, NO2 või NO3 sisalduse piirnormide ületamisi registreeriti 46,9% Adavere kaevudest, 33,3% Esku kaevudest ja 16,7% Pajusi ja Puurmani kaevudest. Kõik kloriidide, sulfaatide ja elektrijuhtivuse tulemused olid alla ettenähtud piirsisaldust.

2003. aastal jätkati 2002. aastal valitud 19 kaevu püsiseiret. Kaev nr. 76 asendati 2003. aastal kaevuga nr. 77. Nii Adavere kui ka Esku püsiseirekaevudes olid NO3 sisaldused valdavalt lubatud piirnormist kõrgemad. Pajusi ja Puurmani valla kaevudes on lisaks kõrgetele nitraatioonide kontsentratsioonidele registreeritud ka kõrged ammooniumiooni sisaldused.

Pandivere veekaitseala põhjavee kvaliteedi seire

Pandivere veekaitseala põhjavee kvaliteedi seire tulemused näitavad, et 2003. aastal olid nitraatioonide sisaldused allikate ja kaevude vees mõnevõrra väiksemad kui eelnenud aastal, karstivee keskmine sisaldus jäi samaks. Vaatlused viitavad, et alates 1997. aastast toimub nitraatioonide sisalduste stabiliseerumine põhjavees kõikides vaatlusrühmades. Keskmine nitraatioonide sisaldus jäi vahemikku 15...25 mg/l. 2003. aastal ületas 25 mg/l piiri vaid novembris Tõrma allika vesi (aastakeskmine oli 22,6 mg/l).

Nitraatiooni piirväärtuste ületamist 2003. aastal regulaarseire vaatluspunktides ei esinenud. Aeroobse põhjavee NH4+ piirväärtust ületati kõigis Savalduma karstijärvikust võetud veeproovides. Järsi karstijärvikust aprillis võetud veeproovis oli ületatud nii ammooniumioonide kui ka sulfaatioonide lubatud piirväärtused. Karstivee keskmine NH4+ sisaldus oli 2003. aastal 3,05 mg/l.

2003. aasta kontrollseire (Roosna-Alliku, Kareda, Saksi ja Kadrina valla aladel) käigus oli lämmastikuühendite sisaldus piirsisaldusi ületatud 12 kaevus (105 vaadeldud kaevust). Nii ammooniumioonide kui nitraatioonide sisaldused olid ületatud 3 kaevus, vaid nitraatioonide sisaldus ületas piirsisaldust 9 kaevus. Vastavalt hapnikusisalduste mõõtmistele, oli tegu aeroobse põhjaveega ning aeroobse põhjavee ammooniumiooni sisalduse piirväärtuseks loeti 0,5 mg/l.

Vastavalt 2003. aasta seiretulemustele on vaadeldava ala põhjavee seisund lämmastikuühendite osas hea. Elektrijuhtivus, pH ja hapnikusisaldus olid normi piires. Kloriidiooni, nitraatiooni ja ammooniumiooni sisaldused ei ületanud enamasti keskkonnastandardites kehtestatud piirväärtusi. Üksikute piirväärtuste ületamiste summa jäi alla 10% vaatluspunktide arvust (nii regulaar- kui kontrollseire vaatluspunktid).

Saksi vallas oli kaevude keskmine nitraatioonide sisaldus 26,6 mg/l, Kadrina vallas 22,8 mg/l, Roosna-Alliku vallas 20,9 mg/l ja Kareda vallas 16,3 mg/l.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee