Asute siin: Avaleht Mullaseire 2005 Mullaseire 2005. a.Mullaseire 2005. a.

Kokkuvõte

Üldise tendentsina on seirealadel suurenenud huumushorisondi tüsedus ja osaliselt sellega seotult on vähenenud huumusesisaldus huumushorisondis. Karbonaadivaesel lähtekivimil kujunenud muldades Kiislimõisa, Laaniste, Holtsi ning Kuningamäe uurimisaladel on selgelt kirjeldatav muldade hapestumine. Nimetatud aladel oleks lähiajal vajalik muldade lupjamine, samuti tuleks pidevalt jälgida muldade pH taset. Vähenenud on künnihorisondi aluse kihi tihenemine. Makroelementide (P, K) sisaldus mullas on jäänud samaks või veidi tõusnud, mikroelementide sisaldus seevastu on langenud - ühekülgse väetamise tagajärg, millele tuleks samuti suuremat tähelepanu pöörata.

2005. aastal alustati pilootprojektina taimekaitsevahendite ja saasteainete jääkide määramist uurimisalade künnikihis. Uuringute tulemused näitavad, et ohtlike ainete kontsentratsioonid muldades on väga vikesed. Polüklooritud bifenüüle (PCB) uurimisalade muldadest ei leitud, polüaromaatseid süsivesinikke (PAH) leiti küll kõikide alade mullast, kuid nende sisaldused olid väga väikesed ega kujuta keskkonnale ega inimeste tervisele mingit ohtu. Huvi pakub taimekaitsevahendi trufluraliini jäägi leidumine ühel alal ning sama aine jälgede tuvastamine teisel alal. Tegemist on ristõieliste (raps, rüps) puhul kasutatava umbrohutõrjevahendiga. Kummalgi kõnealloleval seirealal (Kuningamäe, Kiislimõisa) aga ristõielisi 2005. aastal ei kasvatatud, Kuningamäel oli uurimisala viimased kaks aastat olnud põldheina all - seega pidid jäägid olema mullas olnud juba kaks aastat.

2006. aastal jätkatakse ohtlike ainete määramisega. Seiretööde vastutava täitja ettepaneku kohaselt võiks ühele uurimisalale rajada kaks-kolm huumustrassi koos sügavkaevega, mis tõstaks andmete representatiivsust ning annaks parema võimaluse uuemate uurimisandmete võrdlemiseks vanemate andmetega.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee