Asute siin: Avaleht Mullaseire 2011 Mullaseire 2011. a.Mullaseire 2011. a.

Kokkuvõte

Põllumuldade seires jätkati varasemate aastate seirealade mullaomaduste uuringuid ja tulemuste võrdlemist, mille käigus on selgunud mõningad tendentsid.

Huumushorisondi tüsedused olid küll uurimisalade lõikes väga varieeruvad, kuid kõikidel aladel olid need piisavad tagamaks taimede kasvuks ja muldade harimiseks normaalsed tingimused. Risti seirealal registreeriti huumushorisondi suurenemine, ka üldine trend on suurenev. Aastate jooksul on muldade happesus suurenenud. Saavutamaks taimede kasvuks ja arenguks vajalik pH tase, tuleb muldasid perioodiliselt lubjata.

Toiteelementidest on fosfori ja kaaliumi sisaldused seirealadel olnud tõusva trendiga. Kaltsiumi ja magneesiumi valdav trend uurimisaladel on sisalduse alanemise suunas, seda põhjustab Eesti muldadele iseloomulik läbiuhtuv veerežiim ja eriti antud uurimisaladele omane happeline lähtekivim. Mangaani, boori ja vase sisalduse muutuse trend on üldiselt aeglase suurenemise suunas, kuid sisaldus on endiselt madal või väga madal ja vajab kindlasti suurendamist.

Uuritud alade mullad olid valdavalt kerge lõimisega, seetõttu olid mullad normaalse lasuvustihedusega. Muldade tihenemist esines vaid Ravaküla seirealal. Taimekaitsevahendite jääkide jälgi leidus kolmel alal, kuid suhteliselt väikeses koguses. Enamlevinud toimeaine jäägid olid trifluraliin ja glüfosaat. Leiti ka DDT jääke.

Hooghännaliste pilootuuringu alaks valitud Rõhu seireala mullaniiskus oli väike ning kuna hooghännaliste arvukus sõltub suurel määral mullaniiskusest, jäi ka nende arvukus alla keskmise. Kuna hooghännalised toituvad muuhulgas mikroobidest, siis keskmisest madalam hooghännaliste arvukus ja mitmekesisus Rõhu alal viitas mikroobikoosluse keskmisele seisundile.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee