Asute siin: Avaleht Kompleksseire 2006 Kompleksseire Saarejärvel ja Vilsandil 2006. a.Kompleksseire Saarejärvel ja Vilsandil 2006. a.

Kokkuvõte

2006. aastal teostati Saarejärvel kompleksseiret 13 allprogrammi raames. 2006. aasta oli Saarejärvel keskmisest kuivem. Sademetes on sulfaatse väävli sisaldus perioodil 1995-2006 vähenenud, kuid viimase kolme aasta jooksul on suurenenud avamaa sademete aasta kaalutud keskmine ja maksimumsisaldused, viimase viie aasta kuukeskmiste võrdlus näitab samuti, et 2006. aasta sisaldused on kõrgeimad. See ei ole tingitud ainult sademete vähesusest, kuna 2002. aastal oli aasta sademete hulk madalam kui 2006. aastal. Kõrgenenud väärtused registreeriti ka sulfaatse väävli kontsentratsiooniga positiivselt korreleeruvate näitajate puhul: Ca, Mg, pH, seda nii avamaa sademetes kui männiku ja kuusiku võra- ja tüvevees. Männiku ja kuusiku mullavee sulfaatse väävli sisaldus on viimasel kahel aastal suurenenud. See annab alust väita, et hoolimata Narva elektrijaamades uue keevkihis põletamise tehnoloogia rakendumisest 2006. aastal on sulfaatse väävli sisaldus sademetes tõusnud.

2006. aastal mõõdeti mullavees väga kõrgeid üldalumiiniumi ja ioonse alumiiniumi sisaldusi, aasta keskmised näitajad osutusid seireperioodi kõrgeimateks. Valgala sissevoolus mõõdeti väga kõrged sulfaatse väävli sisaldused aasta teisel poolel, mistõttu oli sulfaatse väävli valgalalt väljavoolu kaalutud aastakeskmine ja –summa 2006. aastal üks kogu seireperioodi kõrgemaid. Väljakanne ületas deponeerunud väävlikogust. Ilmselt pärineb sissevoolus registreeritud sulfaatne väävel valgala ökosüsteemide sisesest väävliringest, st varasemalt akumuleerunud väävlist, sest väävli depositsioon valgalal osutus seireperioodi madalaimaks. Paralleelselt kõrgete sulfaatse väävli sisaldustega mõõdeti sissevoolus ka kõrged nitraatlämmastiku sisaldused (okt, nov, dets), mille puhul ei saa välistada väetamise mõju (põllumajanduslik tegevus piirkonnas on intensiivistunud), kuid mis eelkõige on seotud seireaasta ilmastikutingimustega.

Variseproovides oli suurenenud alumiiniumisisaldus, pliisisaldus on võrreldes 1996. aastaga vähenenud 2 korda, kuid samas täheldati endiselt männiku ja kuusiku metsakõdus kõrgenenud pliisisaldust ICP Forest kriteeriumitega võrreldes. Kuusiku okkakao ja okaste värvuse muutuse % oli 2006. aastal suurem kui eelmistel seireaastatel, okaste punetumine intensiivistus aasta lõpus (põhjuseks ilmselt väga kuiv suvi).

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee