Asute siin: Avaleht Kompleksseire 2007 Kompleksseire Saarejärvel ja Vilsandil 2007. a.Kompleksseire Saarejärvel ja Vilsandil 2007. a.

Kokkuvõte

Saarejärve

2007. aasta sademete aastasumma oli kõrgem kui senised seireaastate keskmised. Pinnavett jõudis I valgala kaudu Saare järve samuti keskmisest rohkem. Sadevetes oleva sulfaatse väävli kogus jätkas alanevat trendi nii avamaal, kuusiku ja männiku võra- ja tüvevetes. Ka mullavetes jäid SO4-S keskmised kontsentratsioonid kõigis sügavustes alla 1 mg/l. Sadevete, nii avamaa kui võravete keskmised pH-d olid aluselisemad nagu ka eelneval aastal. Happelisi sademeid registreeriti vaid veebruaris ja detsembris. Küllaltki kõrgeteks osutusid kõikidest kihtidest võetud mullavee pH näitajad. Viimastel aastatel on toimunud pH-de väärtuste mõningane tõus. Aasta keskmised Al sisaldused jäid alla eelmisel 2006. aastal registreeritud seireperioodi kõrgeimatele sisaldustele. Mullavee Al ja SiO2 sisaldused näitasid tõusutrende. Sissevoolus mõõdeti kõrgeid SO4-S kontsentratsioone aasta külmemal poolel: jaanuaris, märtsis, oktoobris, novembris ja detsembris, sellest tulenevalt osutus nii valgalalt väljavoolava sulfaatse väävli aastasumma, kui ka aasta kaalutud keskmine SO4-S kontsentratsioon üheks seireperioodi kõrgemaks aasta keskmiseks. Väljakanne valgalalt ületas väävli deponeerunud väävlikogust. Otsest eutrofeerumist põhjustavate toiteelementide: NO3-N, Nüld ja Püld aasta keskmised kontsentratsioonid pinnavees näitasid kogu seireperioodi kõrgeimaid sisaldusi. 2007. aasta varise kogused kuusikus ületasid keskmisi väärtusi 0,5 tonni võrra iseloomustades eelmise aasta sügisese okaste värvumise tagajärge. Tõusis mändide kahjustumine, sügisesel varises männikus nii nelja-aastased kui ka kolme-aastased okkad, elusokaste keskmine vanus vähenes keskmiselt 2 aastale. Okkakaod nii kusikutes kui männikutes olid kõrgemad kui eelnenud aastal.

Vilsandi

2007. aastal oli Vilsandi avamaa sademete aastasummaks oluliselt suurem kui eelnevatel aastatel. Eriti sademete vaesed kuud veebruar, aprill, mai, oktoober ja detsember. Sademepäevi oli 2007. aastal kokku 164. Aprilli avamaa sademed sisaldasid kõige rohkem lisandioone. Aprillis mõõdeti elektrijuhtivuseks 79,1 µS/cm, mis on üle kolme korra rohkem aasta keskmisest. Kogu seireperioodi vältel (1995–2007) on avamaa sademete sulfaadi ja nitraatlämmastiku keskmine kontsentratsioon näidanud langevat trendi. Võravee keskmine pH oli veidi kõrgem kui avamaa pH. Eelneva aastaga võrreldes alanes mõnevõrra võravee sulfaatväävli kontsentratsioon. Ammooniumlämmastiku sisaldus võravees oli mõnevõrra suurenenud. 2007. aastal mõõdeti tüvevee koguseks rekordiliselt 0,71 mm, see kolm korda enam kui 2006. aastal. 2007. aastal mõõdeti keskmiseks sulfaatse väävli sisalduseks tüvevees 3,62 mg/l, mis ületab avamaa sademete vastava sisalduse kaheksa kordselt. Püld, Ca, Na ja K kontsentratsioonid näitasid tõusvat trendi. 2007. aastal kogunes mullavett eelneva kahe aastaga võrreldes oluliselt suuremal hulgal. Vaid K puhul oli märgata kontsentratsiooni vähenemist. Männiokkad olid kogu seireperioodi tulemustega võrreldes suhteliselt väiksemad ja kergemad, kuigi sajuhulk suurenes oluliselt. Mändide jooksva aasta okastes ei täheldatud põhiliste toiteelementide defitsiiti, välja arvatud mangaan. Suurenenud oli varise okaste Nüld, K, Mg ja Süld kontsentratsioonid. Samuti oli suurenenud elusokaste K ja Süld sisaldused.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee