Asute siin: Avaleht 2010. aasta aruandlus Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire 2010 Tolmeldajad 2010. a.Tolmeldajad 2010. a.

Kokkuvõte

Tolmeldajate seire toimus 2010. aastal 22 seirepunktis Tartu, Põlva ja Jõgeva maakondades. Seire käigus jälgiti tolmeldajate (püünispesades pesitsevate arborikoolsete astlaliste) liigilise koosseisu ja arvukuse muutusi võrdlevalt nii agrotsönoosides kui ka looduslikes kooslustes koos pesaparasiitide arvukuse muutuste tuvastamisega seostatult elupaigas ja kooslustes toimuvate muutustega.

2009. aasta seire tulemuste põhjal varieerus  astlaliste liigiline koosseis (liikide arv), kes asustavad püünispesi seirekohtade lõikes kuni kolm korda. Kõige liigirikkamateks osustusid alad, kus registreeriti ka kõige enam taimeliike. Nendest Akste (13 liiki astlalisi), Hurda I (11 liiki) on vanad inimese poolt pikemat aega mõjutatud pärandkooslused talude ümbrer. Eoste  II  (9 liiki) ja Otteni (9 liiki) on hooldatavad  lamminiidud Ahja jõe ääres. Tunduvalt väiksem oli astlaliste liike inimtegevusest mõjutatud aladel, kus ka taimeliikide arv oli tunduvalt väiksem : Ausi (6 liiki), Kursi (5 liiki), Koidu (8 liiki), Puurmani (6 liiki).

Leiti kaks astlaliseliiki, mida varem loeti haruldaseks ja ohustatuks. Discoelius zonalis oli Eestis varasematel aegadel teada vaid üksikute vanemate leiudude põhjal, mistõttu ta 1998. aastal paigutati Eesti punasesse raamatusse haruldaste liikide kategooriasse. 2009. aastal esines liik 10 seirealal ja oli suhteliselt arvukas, mis võiks viidata, et liigi arvukus Eestis on tõusmas. Lehemesilaste (Megachile) pesaparasiidi, mesilase Coelioxys alata kohta oli kuni viimase ajani teada vaid paar vana leiufakti Eestis. Euroopas on liik väga haruldane ja lokaalselt esinev. Seetõttu on liigi leidminie 2009. aastal kahes seirekohas (Puurmani, Raja I),  püünispesadest väljakasvatatud materjalis väga huvitavaks faktiks ka laiemalt.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee