Asute siin: Avaleht 2007. aasta aruandlus Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire 2007 Sõralised 2007. a.Sõralised 2007. a.

Kokkuvõte

Põdraasurkond on viimastel aastatel olnud väga stabiilne. Arvukus on püsinud viiel viimasel aastal praktiliselt muutumatu. Hinnanguliselt elutseb Eestis umbes 12 000 isendit. Asustustiheduseks on keskmiselt 5 isendit 1000 ha kohta. Erinevates piirkondades võib asustustihedus varieeruda väga suurel määral. Ka muud populatsiooni iseloomustavad parameetrid, sooline ja vanuseline koosseis ning aastane juurdekasv pole viimaste aastate jooksul oluliselt muutunud. Populatsiooni seisund on hea ehkki mõned märgid (keskmise ühel põdralehmal olevate loodete arvu vähenemine) viitavad võimalikele muutustele lähitulevikus.

Metskitse arvukus/asustustihedus on jätkuvalt kõrge ja on põhjust arvata, et kordades suurem seniarvatust. oletatavasti on metskitse asustustihedus/ arvukus Eestis on umbes 60–65 isendit 1000 ha kohta ehk 150 000 isendit. Liigi aastane juurdekasv on endiselt kõrge, ehkki pisut madalam kui 4–6 aastat tagasi. See viitab asurkonna heale tervislikule seisundile.

Hirve arvukus kasvab nii saartel kui ka Lõuna-Eestis. Seire tulemustest selgub, et leviku areaal on suurenenud, kuid keskmine asustustihedus vähenenud. Liigi arvukuse kasvu on soodustanud tagasihoidlik küttimine, Saaremaal ka suurkiskjate vähesus. 2007. aasta kevadel hinnati hirvepopulatsiooni suuruseks umbes 1950 isendit. Populatsiooni aastane juurdekasv on liigile omasest keskmisest kõrgem.

Hirvlaste toitumisulatuses lehtpuude ja –põõsaste kärpimisintensiivsuses pole viimase nelja aasta jooksul enamuses piirkondades olulisi muutusi ei täheldatud. Oletatavaks põhjuseks võib pidada nimetatud näitajat kõige enam mõjutava teguri – põdra asustustiheduse – stabiilsus sel perioodil. Oluliselt on suvise toidubaasi kasutamisintensiivsus tõusnud viimastel aastatel Laasis – ainsal seirealadest, kus on esindatud kõik kolm hirvlaseliiki.

Metssea arvukus on pidevalt kasvanud alates 1997. aastast. Suurenenud on ka küttimismaht. Reaalseks metssigade arvukuseks hinnatakse 20 500 isendit.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee