Asute siin: Avaleht 2005. aasta aruandlus Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire 2005 Suurkiskjad 2005. a.



Suurkiskjad 2005. a.

Kokkuvõte

Ulukite seire hõlmab meie kolme suurkiskjaliiki: ilvest, hunti ja pruunkaru. Seirealaks on kogu Eesti ala, kus viiakse läbi huntide, ilveste ning pruunkarude juhuvaatlusi ja/või teostatakse spetsiaalseid välitöid.

2004/2005 toimus hundi juhuvaatluste arvu jätkuv tõus (559-lt 709-le), mis viitab kohaliku hundiasurkonna arvukuse kasvule ning koostöö paremale sujuvusele jahipiirkondade juhuvaatluste teostajatega. 2005. aasta kevadise seisuga on seireandmete järgi Eestis 90 hunti, kellest põhiosa loendati Jõgeva ja Lääne-Viru maakonnas. Seireandmete põhjal sündis perioodil 2004/2005 Eestis 10 hundipesakonda kokku 47–50 hundikutsikaga. Eestis kütiti möödunud hooajal 40 hunti, kellest 53% moodustasid kutsikad (juv.), 18% aastased loomad (subad.) ning 29% täiskasvanud isendid. 2005. aasta hundikahjustustest (koduloomade murdmine) enamik leidis aset Lääne-Virumaa lõunaosas ning ja Jõgevamaa põhjaosas ning 76% juhtudest oli tegemist rünnetega koertele. Võrreldes eelmiste seireperioodidega on aastal 2005 hundi arvukus stabiliseerunud. Asurkonna keskmine vanus on suurenenud ning sigimisealisi isendeid on rohkem. Hundi üle-eestiline levik on ühtlustumas ning asurkonna taastootmine suurenemas.

Ilvese arvukus pole võrreldes varasemate aastatega oluliselt muutunud ning populatsioon on kõikjal Eesti väga heas seisus, v.a Hiiumaal ja Pärnumaa lääneosas (täiskasvanud emasisendite üleküttimine). Seireandmete põhjal on 2005. aasta kevadise seisuga Eestis vähemalt 700 ilvest. Ilvesepesakondi oli 2004/2005 talve alguses enne jahihooaega 130, keskmise poegade arvuga pesakonnas talve esimesel poolel 1,83. 2004/2005 jahihooajal lasti kokku 84 ilvest, kellest 24% kutsikad. Kütitud emaste ja isaste suhe oli 39:61.

Karu arvukus on juba mõned aastad olnud aeglases kasvutendentsis ning populatsiooni seisund on hea. Karu levila laieneb lõuna suunas ning arvukuse suurenemist on eriti selgelt näha levikuala servaaladel. 2005. aasta seireandmete põhjal on Eestis 515 karu. 2005. aastal kütiti kokku 23 karu, millest enim, 5 isendit, lasti Ida- ja Lääne-Virumaal. Karupesakondi samaaastaste poegadega oli 2004. aasta vaatluste põhjal 52, kutsikate hulk pesakonnas oli keskmiselt 1,95.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee