Asute siin: Avaleht 2005. aasta aruandlus Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire 2005 Päevaliblikate kooslused 2005. a.Päevaliblikate kooslused 2005. a.

Kokkuvõte

Päevaliblikate seire toimus 2005. aastal kokku üheksal seirealal. Seirealad asusid Saaremaal, Harjumaal, Tartumaal, Võrumaal, Põlvamaal ja Valgamaal. Seire toimus vastavalt varem väljatöötatud metoodikale transekt-loendusmeetodil, kusjuures igal transektil viidi aasta jooksul läbi seitse loendust. Üheksal transektil fikseeriti kokku 4178 päevaliblikat, keskmiselt 464 isendit transekti kohta. Kõige vähem liblikaid (218) loendati 2005. aastal Tagamõisa puisniidu transektil, suurim (803) oli kohatud isendite arv Vana-Vastseliina transektil. Kokku registreeriti üheksa transekti kohta 77 päevaliblikaliiki. Liigirikkaim transekt 2005. aastal oli 45 liigiga Piusa-Veski, kõige vaesem (17 liiki) oli päevaliblikate fauna Vaitka puisniidul. Seitsme transektidel kohatud päevaliblika liiki polnud võimalik kindlaks teha. Päevaliblikate suhteline arvukus transekti jooksva kilomeetri kohta seitsme loenduse peale kokku varieerus 151 isendist Tagamõisa puisniidul 428 isendini Vana-Vastseliina transektil. Arvukaim liik transektidel oli 2005. aastal rohusilmik (Aphantopus hyperantus). Viit liiki 2005. aastal kohatud 77st leiti kõigilt üheksalt transektilt. Laia levikuga liikideks osutusid rohusilmik, väike-kapsaliblikas, naeriliblikas, luhatäpik ja lapsuliblikas. Kaheksast looduskaitsealusest päevaliblikaliigist leiti 2005. aastal seirealadelt kuus.

Päevaliblikate üldise olukorra Eestis võib lugeda heaks: liblikate arvukus ja liigirikkus püsivad kõigi transektide kokkuvõttes enam-vähem võrreldaval tasemel 2004. aastal leituga. Ka seirealade olukord on üldiselt hea, v.a Piusa-Veski seirealal, kus toimub taimestiku mürgitamine raudtee valdaja poolt.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee