Asute siin: Avaleht 2011. aasta aruandlus Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire 2011 Põllumajandusmaastikud 2011. a.Põllumajandusmaastikud 2011. a.

Kokkuvõte

2011. aastal teostati põllumajandusmaastike seiret neljal seirealal. Kõlvikuline struktuur ja kompensatsioonielemendid kirjeldati järgmistel aladel: Audru (Pärnumaa), Ervita (Järvamaa), Tuudi (Läänemaa), Ühtri (Hiiumaa). Kimalaste liigiline koosseis ja arvukus kirjeldati nende seirealade juures neljal transektil. Testalade struktuuris on ajavahemikus 2006–2011 toimunud suuremaid ja väiksemaid muutusi. Veidi on uuendatud ka kaardistamise metoodikat. Kui eelnevatel aastael kasutati välitöödel ning hilisemal digitaliseerimisel aluskaardina mustvalget rasterkujul Eesti Põhikaarti (selle puudumisel kasutati katastrikaarti), siis aastast 2008 kasutatakse aluskaardina kõige uuemaid kättesaadavaid Maa-ameti ortofotosid.

2011. aastal suurenes testalade summaarne kõlvikuline pindala ka tänu sellele, et kaardistama hakati seirealasse jäävaid õuealasid. Audru seirealal on 2006. aasta kaardistusandmetega võrreldes muutunud söötis alade, rohumaade põllukultuuride omavaheline suhe. Silmatorkavaimaks muutuseks on teraviljakultuuride mittekasvatamine käesoleval aastal, valdavaks maakasutuseks on rohumaad. Ainsaks suurema pinnaga põllukultuuriks oi raps. Umbrohuna kaardistatud põld peaks PRIA toetustaotluste põhjal olema samuti raps, kuid on ilmselt mingil põhjusel hävinenud ja tegelikkuses vohas sellel põllul tähk-kukehirss, mida loetakse erilist tähelepanu vajavaks võõrliigiks. Audru seirealal on 2/3 osas vähenenud söötis alade pindala. seireala edelanurgas on tehtud ulatuslikku lageraiet. Ervita seireala oli selle aasta seirealadest suurima põllukultuuride osakaaluga. Mõnevõrra problemaatiline on, kuidas käsitleda allakülviga kaera põldu pindalaga 172 hektarit. Suve esimesel poolel on see teravilja põld, suve teisel poolel aga kasutusel ristiku enamusega rohumaana. Ervita oli käesoleval aastal ainsaks seirealaks, kus kasvatati hernest. Tuudi seireala iseloomustab elektriliinide rohkus. Kõlvikuline struktuur on üldjoontes võrdlemisi sarnane 2006. aasta kaardistusandmetega. Tuudi oli käesoleval aastal ainsaks seirealaks, kus kasvatati tritikalet Ühtri seireala valdavaks maakasutuseks on rohumaa. Eelneva kaardistusega võrreldes on pea viis korda vähenenud söötis alade pindala. Ühtri oli ainsaks seirealaks, kus kasvatati suuremal pinnal kõrvitsat. Kimalaste seire kokkuvõtteks võib märkida, et sellel aastal jäi kimalaste arvukus samale tasemele, kui aastal 2006. Ühtri ja Ervita seirealal kohati rohkem erinevaid kimalaste liike kui aastatel 2006 ja 2001.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee