Asute siin: Avaleht 2011. aasta aruandlus Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire 2011 Mullaelustiku seire 2011. a.Mullaelustiku seire 2011. a.

Kokkuvõte

2011. aastal seirati mullaelustikukooslusi 8 alal, 15 seirekohas. Seireparameetriteks olid: vihmaussikoosluse arvukus, liikide arv ja arvukus liikide kaupa, epigeiliste, endogeiliste ja aneetsiliste eluvormide osatähtsus koosluses, dominantliigi osa koosluses (põllumullas), mikroobikoosluse biomass (SIR) ja respiratoorne aktiivsus.

Seiretulemuste põhjal võib järeldada, et 2011. aasta oli mullaelustikukooslustele ilmastikutingimuste poolest soodus vaatamata väga kuumale perioodile kesksuvel. Sademete hulk vegetatsiooniperioodil oli normi piires. Vihmaussikoosluste arvukus ja liikide arv olid kõrged, jäädes enamasti alla sama ala 2010. aasta väärtustest. Liigniisketel ja ajutiselt üleujutatavatel rohumaadel olid vihmaussikoosluste arvukused kõrged ja liikide arv suur. Koosluste liigiline koosseis peegeldas enamasti normaalseid tingimusi, liigniisketel aladel olid domineerivaks pool-veelise eluviisiga liigid. Võrreldes eelmiste aastatega oli oluliselt suurenenud kõige tolerantsema liigi harilik mullauss (Aporrectodea caliginosa) osa koosluses. Seevastu niiskuselembene nõudlik liik tume vihmauss (Lumbricus castaneus) oli väiksema arvukusega ning osadel aladel puudus hoopis.

Kooslused olid liigirikkad inimtegevusest mõjutamata või ekstensiivselt mõjutatud looduslikel rohumaadel, kus leiti 5–8 liiki, põllumajandusliku tegevuse poolt tugevamalt mõjutatud rohumaadel 4–7, haritavatel muldadel oli liike 1–6. Mikroobikoosluse biomass (SIR) ja hingamise aktiivsus olid suurimad looduslikel madala intensiivsusega karjatatavatel rohumaadel ja madalamad liivmuldadega aladel, jäädes üldiselt madalamaks eelmise aasta väärtustest. Lisaks tavalisematele vihmaussiliikidele esines 2011. aastal Norra seirealal sinakas soouss (Octolasion cyaneum), see on Eestis seni väikese levikuga liik, kelle levila viimastel aastatel laieneb.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee