Asute siin: Avaleht 2000. aasta aruandlus Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire 2000 Madalsoode ja rabade linnustiku seire 2000. a.Madalsoode ja rabade linnustiku seire 2000. a.

Kokkuvõte

2000. aastal toimus soode linnustiku seire järgmistel seirealadel: Nigula rabas (Nigula Looduskaitseala), Männikjärve rabas (Endla looduskaitseala), Emajõe-Suursoo Suursoos, Emajõe-Suursoo Jõmmsoos, Emajõe-Suursoo Kõunsaare (Praaga saar) soos, Leidissoos, Ruunasoos (Sookuninga looduskaitseala), Sämi rabas.

Nigula raba seirealal jätkus liikide arvu (40) tõus: uute liikidena lisandusid jääkoskel ja naerukajakas. Üldarvukus (712 paari) oli vaatlusrea (1968–2000) keskmisest kõrgem. 2000. aastal olid paljuaastasest keskmisest madalam piilpardi, tikutaja, suurkoovitaja, kiivitaja, hõbekajaka, kalakajaka ja lõokese arvukus. Paljuaastaste keskmisest kõrgem oli arvukus rüüdal, punajalg-tildril, mudatildril, metskiurul, sookiurul, linavästrikul, hallõgijal, salu-lehelinnul ja metsvindil.

Männikjärve rabas oli liikide arv (22) 2000. aastal vaatlusrea (1987–2000) keskmise tasemel, üldarvukus (69 p) ja asustustihedus (41 p/100 ha) aga madalaim. Liikide üldarv on olnud suhteliselt stabiilne. Liikidest domineeris 2000. aastal jätkuvalt metskiur. Madalseisus olid metsvint ja lambahänilane.

Suursoo madalsoo alal kohati võimalike pesitsejatena 36 linnuliiki. Dominantideks olid sookiur ja metskiur. Värvulistest olulisemad olid metsvint (5,5 p/100 ha), salu-lehelind (4,8 p/100 ha), ka pruunselg-põõsalind (3,0 p/100 ha) ja kadakatäks (2,3 p/100 ha). Loendati 24 tedrekukke. Kurvitsalistest esines arvukalt suurkoovitajat - 36 paari (1,9 p/100 ha) ja tikutajat - 33 paari, 1,8 p/100 ha).

Jõmmsoos osutus dominantliigiks metskiur, lagedamatele aladele oli iseloomulikuks liigiks sookiur. Kokku kohati Jõmmsoos 31 liiki võimalikku haudelinnu liiki.

Praaga saarel kohati 36 võimalikku pesitsejat, arvukaimaks liigiks osutus kõrkja-roolind (23,8 p/100 ha). Suhteliselt rohkelt esines ka puistuliike (metsvint, metskiur, salu-lehelind).

Leidissoo sooaladel fikseeriti võimalike pesitsejatena 60 liiki. Dominant liikideks osutusid sookiur (16,4%) ja metskiur (15,4%). Kõrge oli tikutaja ja tedre arvukus. Seirealal olulisematest liikidest loendati veel metsist, rabapüüd, kaljukotkast, väikepistrikku jt.

Ruunasoo rabas oli 2000. aastal võrreldes 1997. aastaga märgatavalt kasvanud pesitsevate liikide arv (vastavalt 18 ja 11) ja üldasustustihedus (vastavalt 58,6 ja 29,6 p/100 ha).

Sämi rabas olid dominantliikideks metskiur ja salu-lehelind. Kirde-Eesti aluselise saaste mõjust tingitud muutustest annab märku ebatüüpiliste liikide (nt mets-lehelind, sinitihane, punarind) esinemine rabamännikutes.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee