Asute siin: Avaleht 2001. aasta aruandlus Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire 2001 Madalsoode ja rabade linnustiku seire 2001. a.Madalsoode ja rabade linnustiku seire 2001. a.

Kokkuvõte

Soode linnustiku seire toimus 2001. aastal järgmistel seirealadel: Nigula rabas Pärnumaal, Männikjärve rabas Jõgevamaal, Emajõe-Suursoo idaosas Tartumaal ja Pada Kuresoos.

Nigula rabas kohati kokku 38 liiki. Lindude asustustihedus oli 30,8 p/100ha. Kurvitsalisi loendati 6–(7) ning nende asustustihedus oli 7,6 paari/100ha. Nigula rabas oli paljuaastasest keskmisest oluliselt madalam sinikaela, piilpardi, kiivitaja ja kadakatäksi arvukused. Puudusid mõlemad koovitaja liigid. Keskmisest kõrgem oli arvukus rüüdal, mudatildril, punajalg-tildril, tikutajal, kalakajakal (vaatlusperioodi maksimum), metskiurul ja punasel-õgijal.

Männikjärve raba liikide arv (19) oli 2001. aastal vaatlusrea (1987–2001) üks madalamaid (keskmiselt 23 liiki). Ka üldarvukus (73 p) ja asustustihedus (43 p/100ha) olid pikaajalisest keskmisest madalamad. 2001. aastal oli peadominandiks (34%) jätkuvalt metskiur. Linavästriku arvukus oli kogu senise vaatlusrea kõrgeim, jätkuvas madalseisus olid metsvint ja lambahänilane.

Emajõe-Suursoos uuriti linnustikku CORINE maakattetüüpide alusel eraldatud 14 erineval soolaigul. Asustustihedus oli kõrgem lagerabal ja kuivendusest mõjutatud rabamännikus, enim liike kohati puisrabas ja rabamännikus. Siirde- ja madalsoo laikude haudelinnustiku asustustihedus oli madal ja liikide arv väike. Lagerabal osutus dominandiks teder, puisrabal domineerisid metskiur ja metsvint, rabamännikus metskiur, metsvint ja salu-lehelind. Puis-siirdesoo, õõtsikmadalsoo ja puismadalsoo aladel domineeris metskiur.

Kuresoo raba linnustiku üldasustustihedus oli 41,3 p/100 ha. Dominantliigiks osutus metskiur. Vaatamata rabaümbruse kuivendusvõrgule ja võimalikule õhusaaste mõjule on rabas säilinud elupaigad avamaastiku liikidele (sookiur, põldlõoke) ja lageraba spetsialistidele (rüüt, mudatilder).

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee