Asute siin: Avaleht 1998. aasta aruandlus Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire 1998 Maastike kaugseire 1998. a.Maastike kaugseire 1998. a.

Kokkuvõte

Maastike kaugseire 1998. aasta aruanne käsitleb Lahemaa seireala kohta tehtud satelliitseiret. Satelliitseire käigus toimus 1988. ja 1995. aasta satelliitandmete põhjal 25 maakattetüübi kaardistamine Lahemaa seireala kohta ning nendest 17 agregeeritud tüübi lõikes muutuste väljatoomine eraldi looduslikel ja pool-looduslikel aladel. Satelliitpildid klassifitseeriti 3 erineva maski — metsamask, soomask ja põllumask — baasil.

Satelliitpildilt määratava maakatte pindalaks oli 1219 km2 (58,3% satelliitpildist). Klassifitseeritavast satelliitpildist moodustasid metsatüübid 891,5 km2 (75%), sood 59,4 km2 (5% klassifitseeritavast satelliitpildist) ja 233.6 km2 ja põllumaad 233.6 km2 (20%).

Satelliitseire tulemusena tuvastati Lahemaale eriomase maakattetüübi — männi-kuuse segametsa — pindala suurenemine 6040 hektaril. Metsa maakattetüüpide omavahelistele üleminekutele lisandusid juurdetulekud suktsessioonireas eelnevatest tüüpidest, suurendades metsa pindala 7 aasta jooksul 4972 hektari võrra. Fikseeriti ka looduslike rohumaade pindala vähenemine võsastumise tõttu.

Metsamaski üldistatud kategooriatest, nn maakatteklassidest, näitas 7-aastase ajasammu kohta suhtelist stabiilsust männik, lehtmets ja looduslik rohumaa. Nende püsivus protsentides oli vastavalt 82, 76 ja 72.

Soode väikese osakaalu tõttu kogu seirealal on ka muutused väikesed: suurenesid märjad maakattetüübid (märe, nokkheina-älveraba), mis olid suuresti mõjutatud märjemast aluspinnast 1995. aasta pildil. Mõningasest vähenemisest võib rääkida üksnes puisraba ja rabamänniku maakattetüüpides.

Soomask näitas 7-aastase ajasammu kohta suhteliselt stabiilsete klassidena madalsood, märe ja puisraba, mis jäid muutumatuteks 70% ulatuses.

Põllumaade kohta saadi üldiselt teada, et rohumaade pindala suurenemine on toimunud haritava maa arvelt.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee