Asute siin: Avaleht 2003. aasta aruandlus Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire 2003 Maastike kaugseire 2003. a.Maastike kaugseire 2003. a.

Kokkuvõte

2003. aastal oli maastike kaugseire seirealaks Kõnnumaa maastikukaitseala ja seda ümbritsev 3 km laiune puhvervöönd. Satelliidi Landsat 7 ETM+ ülesvõtte põhjal toimus maakatte satelliitkaardistamine ja satelliitpildimustri klassifitseerimine koostatud 13 maski põhjal. Kokku loodi 13 maski: soomuldade põllumask, mineraalmuldade põllumask, freesturbaalade mask, madalsoomask, madalsoometsa mask, siirdesoomask, siirdesoometsa mask, rabamask, rabametsa mask, mineraalmaametsade mask, karjäärimask, asulamask, laugasjärvemask.

Kõnnumaa seireala kogupindala oli 33 394,06 ha, millest 17% moodustas tuumala ehk kaitsealune tsoon ning 83% puhvertsoon. 2/3 seirealast (ühtlasi 7 maski) klassifitseeriti õpipiirkondadele toetuva klassifitseerimismeetodiga. Õpipiirkondade klassifitseerumise keskmine täpsus olenevalt maskist jäi vahemikku 88–98%. 1/3 seirealast (3 maski) klassifitseeriti automaatse klasterdamismeetodiga.

Maakatte alamtüübi tasemel eristati 47 tüüpi. Seirealal oli kõige suurema osakaaluga heina- ja karjamaad — 17% kogupindalast, millele järgnesid põllukultuurid 9%, segamets mineraalmaal 9% ja kaasik mineraalmaal 7%-ga.

Kõnnumaa seireala 16 maakatteklassiga kaart saadi alamtüüpide agregeerimise teel. Kõige ulatuslikuma levikuga maakatteklassideks olid tuumalal madal- ja siirdesoometsad (22%), puisrabad (16%) ning mineraalmaa okasmetsad (10%), puhvertsoonis aga rohumaad (20%), madal- ja siirdesoometsad (13%), mineraalmaa lehtmetsad (13%) ning haritavad maad (12%).

1951. aasta aerofoto põhjal kaardistati 543 ha suurune ala Keava raba põhjaosas. Koostati 13 klassiga maakattekaart, milles olid ülekaalus puis- (29%) ja lageraba kooslused (26%).

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee