Asute siin: Avaleht 2004. aasta aruandlus Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire 2004 Maastike kaugseire 2004. a.Maastike kaugseire 2004. a.

Kokkuvõte

Seireprojekti eesmärgiks oli keskmise ruumilise lahutusega satelliidipilte (satelliidi Landsat skannerite Thematic Mapper ja Enhanced Thematic Mapper pilte), digitaalseid ortofotosid, numbrilisi kaardiandmestikke ja andmebaaside andmeid kasutades kirjeldada maakatte (maastike) muutusi Eesti alal alates aastast 1987. Projekti käigus hinnati: metsaga metsamaa pindala muutusi, mis toimusid põhiliselt senises põllumajanduslikus kasutuses olnud maa söödistumise arvelt, samuti hinnati metsapiiri muutusi märgaladel ning metsa vanuselises struktuuris toimunud muutusi. Hinnati ka metsa koosseisus lehtpuude ja okaspuude vahekorras toimunud muutusi.

Projekti metoodiliste võtetena kasutati satelliidipiltide pilditöötluse ja ruumianalüüsi vahendeid. Kasutatud satelliidipiltideks olid Landsat TM ja ETM+ pildid lumikattega hilistalvest ja suvepoolaastast (kevad või suvi). Piltide klassifitseerimisel metsastuvate söötide leidmisel kasutati maapealsetelt püsiproovialadelt tehtud mõõtmistest regressioonanalüüsiga tuletatud seoseid.

2004. aasta seirepiirkondadeks olid Eesti baaskaardi lehe suurused võtmealad Eesti erinevates maastikurajoonides, mis erinesid üksteisest metsasuse, riigimetsa osakaalu ning metsa massiivilisuse poolest. Olemasolevaid satelliidipilte kasutades anti hinnang ka Võrtsjärve ja Peipsi järverannaroostike pindalamuutustele.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee