Asute siin: AvalehtEesti riiklik keskkonnaseire programm

Jarved parandatud

Riikliku keskkonnaseire andmestik koondab infot ligi 80 Eesti väikejärve kohta, kus on riikliku keskkonnaseire raames teostatud keskkonnaseisundi uuringuid ja seiret. Vastavalt vee raamdirektiivile jaguneb veekogude seire kolmeks: ülevaateseireks, operatiivseireks ja uurimuslikuks seireks. Vee raamdirektiivi järgi tuleb siseveekogude ja rannikumere seisundit hinnata kolme komponendi järgi: hüdrokeemilised ja -füüsikalised näitajad, hüdromorfoloogilised näitajad ning elustikunäitajad. Nende kolme komponendi alusel antakse hinnang veekogu ökoloogilisele seisundile. Seejuures on kõige tähtsamaks komponendiks elustiku näitajad ning teised kaks komponenti on seda toetavad (kuna mõjutavad elurikkust ja elusorganismide arvukust ja seisundit).
Veekogud on jaotatud tüüpidesse ning igale tüübile on iga näitaja kohta kinnitatud kindlad väärtusvahemikud, mille järgi saab hinnata, millisesse seisundiklassi veekogu konkreetse näitaja väärtuse (ja ökoloogilise koondseisundi) järgi kuulub. Klasse on viis: väga hea, hea, kesine, halb ja väga halb. Juuresoleval kaardil on ära toodud 2010. aastal seire all olnud väikejärvede seisund kolme näitaja, üldfosfori, üldlämmastiku ja klorofüll-a järgi. Seisundi silmahakkavamaks väljatoomiseks on kasutusel värvusskaala sinisest punaseni. Meelva järve seisund üldlämmastiku ja -fosfori järgi oli 2010. aastal kesine ning klorofüll-a järgi lausa väga halb. Samas näitasid osade elustikunäitajate väärtused (nt kalastiku ja suurselgrootute osas) väga head seisundit ja koondhinnangu järgi jäi järv kesisesse klassi. Järve kesise seisundi põhjused pole täpselt teada, 2010. aasta riikliku keskkonnaseire väikejärvede seire aruandes on võimalikena nimetatud järve veetaseme alandamist, linaleotamist ja turbatootmist Määrastus ja Tuuraperas.

scroll back to top

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee