Asute siin: Avaleht Programmid TugiprogrammTugiprogramm

Tutvustus

Tugiprogrammi alla kuuluvad järmised tegevused:

  1. keskkonnaseire programmi koordinatsiooni ja halduse, internetiväljundi ja trükiste koostamise tagamine;
  2. allprogrammide seireandmete kvaliteedikontroll, andmetöötlus, erinevate andmebaasi- ja aruandlusformaatide ühtlustamine ja ühitamine keskkonnaregistriga, uute infotehnoloogia lahenduste väljatöötamine;
  3. kvaliteetsete seireandmete rahvusvahelistesse andmebaasidesse edastamise tagamine;
  4. eri keskkonnaseire tasandite ja seiretööde tulemuste ühitamine, eri allprogrammide seiretööde tulemuste ja muu keskkonnainformatsiooni integreerimine ning ruumiline sidumine;
  5. seirealaste õigusaktide eelnõude ettevalmistamine ja keskkonnaseire programmi ajakohastamine, arvestades keskkonnaseirele esitatavaid uuenevaid nõudeid;
  6. erakorralistele sündmustele reageerimine ning täiendavate uuringute vajaduse selgitamine.

Keskkonnaseire üldkoordinaatoriks on vastavalt keskkonnaseire seadusele Keskkonnaministeerium, kes on ka riikliku keskkonnaseire korraldajaks. Tugiprogrammis toodud tegevused on jaotatud Keskkonnaministeeriumi ja erinevate vastutavate täitjate vahel. Keskkonnaagentuuri ülesanneteks on (alates 2005. aastast, mil see ülesanne anti asutuse eelkäijale Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskusele) koostöös Keskkonnaministeeriumiga riikliku keskkonnaseire programmi töö korraldamine ning programmi arendamine, seireandmete kogumine ja väljastamine ning seireandmete alusel üldistava informatsiooni levitamine (andmete avalikustamine veebis, elektroonilised ja paberkandjal trükised). Keskkonnaagentuuri loomisega 2013. aastal toimusid muudatused ka tugiprogrammi teostamises ning mitmed varem ministeeriumi ülesanneteks olnud tegevused anti üle uuele asutusele (vt Keskkonnaagentuuri põhimäärus). Sama asutus täidab ka rahvusvahelise andmevahetusega seotud kohustusi (Vabariigi Valitsuse 29. jaanuari 2002. a määrus nr 60). Vaata ka Vabariigi Presidendi otsus nr 8, 23.10.2001 - Euroopa Ühenduse ja Eesti Vabariigi kokkuleppe "Eesti Vabariigi osalemise kohta Euroopa Keskkonnaagentuuris ning Euroopa keskkonnainfo- ja keskkonnavaatlusvõrgus" ratifitseerimise seadus.

Eesmärgid ja rahvusvaheline koostöö

Tugiprogrammi eesmärgiks on tagada riikliku seireprogrammi ladus toimimine ja programmis ettenähtud eesmärkide võimalikult maksimumilähedane täitmine. Tugiprogramm hõlmab riikliku keskkonnaseire programmi koordineerimist ja arendamist, sh seirevõrgustiku ajakohastamist ning kasutatavate seiremeetodite ja varustuse nõuetele vastavuse tagamist. Alates 2005. aastast oli riikliku keskkonnaseire koordinatsioon jaotatud peamiselt kahe asutuse - Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuse vahel (alates 1.04.2010 Keskkonnateabe Keskus, alates 01. juuni 2013 Keskkonnaagentuur), 2013. aastal seoses Keskkonnaagentuuri loomisega liikus enamus tugiprogrammi alla käivaid tegevusi Keskkonnaagentuuri, sh riikliku keskkonnaseire allprogrammide ja seiretööde lähtealuste väljatöötamine ning lepingute sõlmimine, samuti seiretööde teostamise kontroll ning riikliku keskkonnaseire programmi ja vaatlusvõrgu aja- ja asjakohasuse analüüs ja muudatusettepanekute tegemine.

Ministeeriumil on juhtiv roll keskkonnaseire valdkonna õigusloomes ning oluline osa seireprogrammi ajakohasuse hindamises ja arendamises. Keskkonnaministeerium kinnitab seirevaldkonnad (allprogrammid) ja iga-aastase riikliku seire eelarve. Keskkonnaagentuur koondab, säilitab ja avalikustab riikliku keskkonnaseire aruandluse ning koostab Seirenõukogule vastavad koondid, mille alusel toimub seirearuannete kinnitamine. Keskkonnaagentuurs koondab seireprogrammide raames laekuva andmestiku, korrastab ja avalikustab selle Keskkonnaregistri avaliku teenuse ning riikliku keskkonnaseire veebilehe kaudu. Koostöös Keskkonnaministeeriumiga korraldatakse keskkonnaseire-alaste seminaride ja foorumite läbiviimist, nõupidamiste läbiviimist ning eri seiretasandite vastutavate täitjate ja läbiviijate nõustamist ja omavahelist infovahetust. Keskkonnaagentuur annab välja keskkonnaseire tulemusi koondavaid trükiseid, mille eesmärk on tuua informatsiooni keskkonnaseire-alasest tegevusest ning keskkonnaseire tulemustest laia avalikkuseni.

Euroopa Liidu Keskkonnaagentuuriga EEA (European Environment Agency) liitumise lepingu ratifitseeris Eesti Vabariik 10. oktoobril 2000 ning edastab keskkonnaseire andmeid EEA Euroopa Keskkonnainfo ja Keskkonnavaatlusvõrku EIONET ning EEA siseveekogude seire ja andmevahetuse võrku EUROWATERNET, samuti edastatakse informatsiooni Euroopa Statistikaagentuuri EUROSTAT. Keskkonnaagentuur on Euroopa Keskkonnaagentuuri kontaktasutus Eestis ning vastutav rahvusvahelise andmeedastuse ja -vahetuse eest paljudes keskkonnavaldkondades.

Lisaks esitavad riikliku keskkonnaseire allprogrammide vastutavad täitjad erinevatele rahvusvahelistele organisatsioonidele ja koostöövõrgustikule aruandlust ka otse.

Lisainfo:
www.eea.europa.eu
http://www.eionet.europa.eu/
http://ec.europa.eu/eurostat/

scroll back to top

Prindi

Aruanded :

» Tugiprogramm, registrite pidamine 2000. a.

Kokkuvõte2000. aastal anti veekatastri pidamise käigus välja toimetised "1999. a Eesti veemajanduse ülevaade statistilise aruande VEEKASUTUS alusel", "Reoveepuhastite ülevaade statistilise...

» Tugiprogramm, registrite pidamine 1999. a.

KokkuvõteVeekatastri raames koostati 1999. aasta esimesel poolaastal toimetised "1998. aasta Eesti veemajanduse ülevaade statistilise aruande "Veekasutus" alusel, "Reoveepuhastite ülevaade...

» Tugiprogramm, registrite pidamine

Alaprogrammi tutvustusLähtuvalt Keskkonnateabe Keskuse põhimäärusest kuulub KTK põhitegevuste hulka keskkonnaseire andmete koondamine, analüüs ja säilitamine vastavates andmebaasides....
  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee