Asute siin: Avaleht Programmid Siseveekogude seireSiseveekogude seire

Tutvustus

Siseveekogude seire allprogrammi võib jagada mitmeti: vee raamdirektiivile vastavalt ülevaate-, operatiiv- ja uurimuslikuks seireks; veekogumite alusel; vooluveekogude ehk jõgede ning järvede seireks jne. Traditsiooniliselt on kasutusel olnud jaotus, kus eraldi alaprogrammidesse kuuluvad suurjärvede (Peipsi, Võrtsjärv), Narva veehoidla ja väikejärvede seire; eraldi alaprogramm on jõgede seirel. Lisaks on eraldi alaprogrammina läbi viidud ohtlike ainete seiret siseveekogudel. Nii jõgede kui järvede seire  hõlmab hüdrokeemilisi, hüdromorfoloogilisi ja hüdrobioloogilisi uuringuid. Piiriveekogude (Peipsi järv, Narva veehoidla) seisundit jälgitakse piiriveekogude ja rahvusvaheliste järvede kaitse ja kasutamise konventsiooni raames ja koostöös Vene Föderatsiooni keskkonnateadlastega.

Nii nagu rannikumere seires, nii ka siseveekogude seires on seirejaamad jaotatud ülevaate- ning operatiivseirejaamadeks, kus seire toimub erineva sagedusega ning erineb ka määratavate parameetrite loend.

Lisaks viiakse alaprogrammi raames läbi suurjärvede randade seiret, mis annab ülevaate Peipsi ja Võrtsjärve randade muutumisest looduslike tegurite ja inimtegevuse mõjul. Siseveekogude seiret toetab ka kaugseire komponent - järvede kaldapiirkonna taimestiku (roostike) ulatuse muutuste jälgimine.

Eesmärgid

Siseveekogude hüdroloogilise, hüdrokeemilise ja hüdrobioloogilise seire käigus kogutud andmestik võimaldab hinnata Eesti jõgede ja järvede seisundit, jälgida ja prognoosida toimuvaid muutusi ning analüüsida nende põhjuslikke seoseid inimtegevuse ja looduslike protsessidega. Siseveekogude seire eesmärgiks on eelpoolloetletu kaudu juhtida kaitsemeetmete väljatöötamist ning rakendamist veekogude elustiku ning elukeskkonna kaitseks, kindlaks teha ning ennetada võimalikke ohusituatsioone, anda vajalikku taustinformatsiooni veekogudele ja nende lähedusse rajatud või rajatavate ehitiste keskkonnamõju hindamiseks ning majandus- ja puhketegevuse planeerimiseks.

Siseveekogude seire eesmärkide saavutamiseks on seireprogrammi erinevate seiretööde läbiviijatel järgmised kohustused:
  • pinnavee kvaliteedi vastavuse jälgimine rahvusvahelistele ning Eesti Vabariigi seadustega kehtestatud nõuetele (vee raamdirektiiv, Euroopa Liidu direktiivid Veekeskkonna kaitsmine ohtlike ainetega reostamise eest 76/464/EMÜ ja Heitvee puhastamise nõuded 91/271/EMÜ, HELCOM’i nõuded, Eesti Vabariigi veeseadus, joogiveele kehtestatud kvaliteedi- ja kontrollinõuded jpt.);
  • pideva operatiivse ülevaate andmine peamiste ja/või riikliku seireprogrammi raames jälgitavate siseveekogude hüdroloogilisest seisundist ning veetemperatuuridest;
  • iga-aastase operatiivse ülevaate koostamine suurjärvede ja Narva veehoidla, väikejärvede ja jõgede hüdroloogilisest, hüdrokeemilisest ja hüdrobioloogilisest seisundist;
  • perioodilise ülevaate koostamine suurjärvede olulistest rannikukahjustustest;
  • iga-aastane operatiivne kompleksne ülevaade väikejärvede hüdrokeemilisest ja hüdrobioloogilisest seisundist seireks valitud järvede baasil;
  • perioodiline ülevaade suurjärvede olulistest rannikukahjustustest.

Rahvusvaheline koostöö

  • HELCOM COMBINE programmi raames Läänemere valgalasse kuuluvate siseveekogude hüdroloogilise ja hüdrokeemilise seire läbiviimine ning andmevahetus;
  • andmete edastamine siseveekogude hüdrokeemilise ja bioloogilise seisundi kohta siseveekogude seire ja andmevahetuse Euroopa Keskkonnaagentuuri ja selle liikmete võrgustikku Eionet Water;
  • veestatistika andmete edastamine Euroopa Statistikaagentuurile EUROSTAT;
  • Eesti Vabariigi valitsuse ja Vene Föderatsiooni valitsuse vahelise piiriveekogude kaitse ja säästliku kasutamise alase koostöö kokkuleppe raames kahe riigi poolte osavõtul piiriveekogude (Narva veehoidla, Peipsi järv) seire ning andmevahetuse teostamine.

Lisainfo:

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee