Asute siin: Avaleht Programmid MullaseireMullaseire

Tutvustus

Muldade või laiemalt pinnase degradatsioon (muldade saastumine, mulla viljakuse vähenemine, erosioon, sooldumine, mulla tihenemine, pinnase katmine) on probleemiks saanud või saamas pea kogu maailmas. Ka Euroopa Liidu tasandil on muldade seisundit aina enam hakatud tähtsustama, mistõttu töötati välja ning võeti vastu mullakaitse strateegia ning kogutakse liikmesriikidelt infot mitmete pinnase seisundit iseloomustavate indikaatornäitajate kohta. Eesmärgiks on Euroopa Liidus mullakaitse direktiivi vastuvõtmine, millega pannakse paika liikmesriikide kohustused pinnase kaitse osas.

Tulenevalt mõõdukast kliimast ja sademete rohkusest ning tasasest reljeefist ei ole Eestis probleemiks küll sooldumine ega erosioon (va Lõuna-Eestis), kuid inimtegevuse mõjul saastunud ning kurnatud muldadega alasid leidub meilgi. Probleemiks on kujunemas ka pinnase katmine seoses valglinnastumise protsessiga

Riikliku keskkonnaseire programmi raames on teostatud seiret nii saastunud muldadega aladel (1996-1999) kui ka põllumajanduslikus kasutuses olevatel aladel (alates 2001. aastast).

Eesmärgid

Mullaseire peamisteks ülesanneteks on:

  • 1. Tagada muldkatte hea talitusliku seisundi püsimajäämine kogu Eestimaa ulatuses;
  • 2. Selgitada muldade loodusliku ja antropogeense muutumise regionaalseid iseärasusi, et mõista muldade muutuste määra nii looduslike mullatekketingimuste suhtes kui ka inimtegevuse suhtes;
  • 3. Teha kindlaks muldade kui maastiku põhikomponendi loomulikus arengus ja talitustes toimuvate muutuste määrad erinevate mulla karakteristikute ja mullaliikide suhtes, uurides samas nii kultuuristamise kui ka saastumise mõju mulla talitusele;
  • 4. Hõlmata seiresse nii muldade leviku kui ka Eesti muldade klassifikatsiooni seisukohalt määravatähtsusega mullad ehk võtmemullad, milliste andmeid saab kasutada geneetiliselt lähedast muldade puhul;
  • 5. Uurida muldadele kahjulike nähtusi ja selgitada nende mõju vältimise võimalusi;
  • 6. Selgitada välja muldade seisundit kajastavad näitajad;
  • 7. Koguda mullastikuline andmebaas, mis on ühildatav nii teiste maismaaökosüsteemide komponentide andmebaasidega kui ka rahvusvaheliste mulla-andmebaasidega.

Rahvusvaheline koostöö

Mullaseirega on seotud Euroopa Liidu maaelu arengu määrus 1257/1999 ning Euroopa Liidu ühtse põllumajanduspoliitika sätted. Saastunud pinnasega alade kohta esitab Eesti andmeid Euroopa Keskkonnaagentuurile.

Lisainfo:

http://themes.eea.europa.eu/Specific_media/soil
Euroopa Komisjoni koduleht (keskkond: pinnas)
Euroopa Keskkonnaagentuuri koduleht (indikaatorid: pinnas)
scroll back to top

Prindi

Aruanded :

» Mullaseire 2016. a.

» Mullaseire 2015. a.

» Mullaseire 2014. a.

» Mullaseire 2013. a.

» Mullaseire 2012. a.

KokkuvõtePõllumuldade seires toimus mullaomaduste uuring ja tulemuste võrdlemine varasemaga Võisiku, Kiilaspere, Naadimetsa ja Altküla seirealal.Kuigi huumushorisondi tüsedused olid...

» Mullaseire 2011. a.

KokkuvõtePõllumuldade seires jätkati varasemate aastate seirealade mullaomaduste uuringuid ja tulemuste võrdlemist, mille käigus on selgunud mõningad tendentsid.Huumushorisondi tüsedused olid...

» Mullaseire 2010. a.

Kokkuvõte2010. aastal toimus mullaseire Laaniste, Holtsi, Kiislimõisa ja Kuningamäe aladel. Seire käigus selgitati uurimisalade omanikud, majandajad, ajalooline informatsioon, olemasolev...

» Mullaseire 2009. a.

Kokkuvõte2009. aastal toimus mullaseire Rannu, Rannumahe, Ilmjärve, Pikareinu, Eametsa, Kogeri, Söödi, Pajupuu aladel. Seire käigus selgitati uurimisalade omanikud, majandajad, ajalooline...

» Mullaseire 2008. a.

Kokkuvõte2008. aastal viidi mullaseire läbi Abeli, Rooma, Viruvere, Adavere, Tuuleveski, Palamuse, Langi, Keskküla ja Audru aladel. Seire käigus selgitati uurimisalade omanikud, majandajad,...

» Mullaseire 2007. a.

Kokkuvõte2007. aastal teostati seiret Võisiku, Audru, Kiilaspere, Naadimetsa aladel. Mullas toimunud suundumused olid sarnased eelmiste aastate tulemustega. Uuritud muldade seisundit võis hinnata...

» Mullaseire 2006. a.

Kokkuvõte2006. aasta seire raames teostati välitööd 4 uurimisalal (Rõhu, Laheva, Risti, Ravaküla). Enamus mullas toimuvaid suundumusi olid sarnased eelmiste aastate uuringutes tuvastatuga....

» Mullaseire 2005. a.

KokkuvõteÜldise tendentsina on seirealadel suurenenud huumushorisondi tüsedus ja osaliselt sellega seotult on vähenenud huumusesisaldus huumushorisondis. Karbonaadivaesel lähtekivimil kujunenud...

» Mullaseire 2004. a.

Kokkuvõte2004. aastal jätkati eelneva metoodika abil kordusuuringute tegemist Kogeri (GI-leetjas gleimuld), Eametsa (Gk-rähkne gleimuld), Söödi (KI-leetjas muld), Pajupuu (K’’’-keskmise...

» Mullaseire 2003. a.

Kokkuvõte2003. aastal jätkati eelneva metoodika abil järgmiste uurimisalade rajamist: Keskküla, Langi, Adavere, Viruvere II, Tuuleveski, Palamuse, Rooma. Esialgses plaanis oli teostada välitöid...

» Mullaseire 2002. a.

Kokkuvõte2002. aastal viidi mullaseiret läbi Abeli, Rooma ja Naadimetsa seirealadel. Tulemused näitavad, et toiteelementide sisaldus neil aladel ei olnud oluliselt vähenenud võrreldes viimase...

» Mullaseire 2001. a.

Kokkuvõte2001. aastal seiretöö eesmärgiks oli inventeerida erinevate teadusasutuste põllumuldade seniseid uuringuid, selgitada seni uuritud alad ja selekteerida neist maakasutust, omandisuhet...

» Mullaseire 2000. a.

Kokkuvõte2000. aasta mullaseire käigus külastati 13 seireala. Välitööde ja sellele järgnenud andmete läbitöötamise ning mõningate laboratoorsete analüüside (pH, lõimis) peaülesandeks...

» Mullaseire 1997. a.

Kokkuvõte1997. aastal oli mullaseire 1996. aastaga võrreldes kavandatud teistest vaatlusjaamadest - Saarejärve, Vilsandi, Karula, Tahkuse ja Pikasilla. Seireprogrammi täpsustamisel selgus, et...

» Mullaseire 1996. a.

KokkuvõteReostatud muldade seiret alustati 1996. aastal Kunda lähiümbruses (raskmetallide reostus) ja neljal orgaaniliste ühenditega reostunud objektil - Ämari lennuväli (lennukipetrooli...

» Mullaseire (foon ja reostus) 1997. a.

Kokkuvõte1997. aastal oli mullaseire 1996. aastaga võrreldes kavandatud teistest vaatlusjaamadest - Saarejärve, Vilsandi, Karula, Tahkuse ja Pikasilla. Seireprogrammi täpsustamisel selgus, et...

» Mullaseire (foon ja reostus) 1996. a.

KokkuvõteReostatud muldade seiret alustati 1996. aastal Kunda lähiümbruses (raskmetallide reostus) ja neljal orgaaniliste ühenditega reostunud objektil - Ämari lennuväli (lennukipetrooli...

» Mullaseire

Allprogrammi tutvustusRiikliku mullaseire programmi väljatöötamist koos alade valikuga alustati 2000. aastal. Esimest korda teostati riikliku keskkonnaseire raames mullaseiret 2002. aastal....
  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee