Asute siin: Avaleht Programmid MullaseireMullaseire

Tutvustus

Muldade või laiemalt pinnase degradatsioon (muldade saastumine, mulla viljakuse vähenemine, erosioon, sooldumine, mulla tihenemine, pinnase katmine) on probleemiks saanud või saamas pea kogu maailmas. Ka Euroopa Liidu tasandil on muldade seisundit aina enam hakatud tähtsustama, mistõttu töötati välja ning võeti vastu mullakaitse strateegia ning kogutakse liikmesriikidelt infot mitmete pinnase seisundit iseloomustavate indikaatornäitajate kohta. Eesmärgiks on Euroopa Liidus mullakaitse direktiivi vastuvõtmine, millega pannakse paika liikmesriikide kohustused pinnase kaitse osas.

Tulenevalt mõõdukast kliimast ja sademete rohkusest ning tasasest reljeefist ei ole Eestis probleemiks küll sooldumine ega erosioon (va Lõuna-Eestis), kuid inimtegevuse mõjul saastunud ning kurnatud muldadega alasid leidub meilgi. Probleemiks on kujunemas ka pinnase katmine seoses valglinnastumise protsessiga

Riikliku keskkonnaseire programmi raames on teostatud seiret nii saastunud muldadega aladel (1996-1999) kui ka põllumajanduslikus kasutuses olevatel aladel (alates 2001. aastast).

Eesmärgid

Mullaseire peamisteks ülesanneteks on:

  • Tagada muldkatte hea talitusliku seisundi püsimajäämine kogu Eestimaa ulatuses;
  • Selgitada muldade loodusliku ja antropogeense muutumise regionaalseid iseärasusi, et mõista muldade muutuste määra nii looduslike mullatekketingimuste suhtes kui ka inimtegevuse suhtes;
  • Teha kindlaks muldade kui maastiku põhikomponendi loomulikus arengus ja talitustes toimuvate muutuste määrad erinevate mulla karakteristikute ja mullaliikide suhtes, uurides samas nii kultuuristamise kui ka saastumise mõju mulla talitusele;
  • Hõlmata seiresse nii muldade leviku kui ka Eesti muldade klassifikatsiooni seisukohalt määravatähtsusega mullad ehk võtmemullad, milliste andmeid saab kasutada geneetiliselt lähedast muldade puhul;
  • Uurida muldadele kahjulike nähtusi ja selgitada nende mõju vältimise võimalusi;
  • Selgitada välja muldade seisundit kajastavad näitajad;
  • Koguda mullastikuline andmebaas, mis on ühildatav nii teiste maismaaökosüsteemide komponentide andmebaasidega kui ka rahvusvaheliste mulla-andmebaasidega.

Rahvusvaheline koostöö

Mullaseirega on seotud Euroopa Liidu maaelu arengu määrus 1257/1999 ning Euroopa Liidu ühtse põllumajanduspoliitika sätted. Saastunud pinnasega alade kohta esitab Eesti andmeid Euroopa Keskkonnaagentuurile.

Lisainfo:

http://themes.eea.europa.eu/Specific_media/soil
Euroopa Komisjoni koduleht (keskkond: pinnas)
Euroopa Keskkonnaagentuuri koduleht (indikaatorid: pinnas)
scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee